fbpx
x
Мени

Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка

За многу луѓе адвокатските кривични случаи се чинат дека се едноставни. Одредбите како кражба, провала и убиство се очигледни дури и за лаици и се чини многу очигледно што е она што може да биде во корист на клиентот а што не. Сепак, бранењето клиент не се состои само во одење на суд, поставување неколку прашања и надеж дека […]

Како до подобра законска регулатива која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење?

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година.

Водич низ претходната кривична постапка

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за фер постапка.