fbpx
x
Мени

Нула толеранција за корупцијата

На 9ти декември 2005 година, Светскиот ден на борбата против корупцијата, претставници на јавниот, политичкиот, приватниот сектор и на граѓанското општество, свечено ја потпишаа Декларацијата „0“ толеранција за корупцијата. Со својот потпис Претседателот на Собранието, Претседателот на Република Македонија, Заменик- Претседателот на Собранието, Претседателот и Заменик- Преседателот на Владата, претседатели на политичките партии, на стопанските […]

Прирачник за начинот на известување за локалните теми и истражувачко новинарство

Јавните набавки или обезбедувањето стоки, услуги и работи од страна на државните институции, најчесто од фирми од приватниот сектор, стануваат сè поважни и во Македонија. Годишно, државните институции трошат близу 800 милиони евра за набавка на стоки, услуги и работи кои ги обезбедуваат преку постапките за јавни набавки. Оттука, јавните набавки се многу важни за вкупната економија […]

Резултати од истражувањето на актуелните практики во општините од Источна Македонија: Штип, Струмица, Свети Николе и Виница

Тргнувајќи од фактот дека еден од најдобрите начини за борба против корупцијата е поголемата транспарентност, одговорност и отчетност, овој проект ќе придонесе кон заживување на механизмите за потранспарентно, поодговорно и поотчетно работење на локалните власти, кон зајакнување на учеството на граѓаните и бизнис заедницата во донесувањето одлуки на локално ниво, како и кон размената на добри практики меѓу локалните […]

Прирачник за спречување на корупцијата во локалната самоуправа

Корупцијата има широк спектар на штетни ефекти врз општеството. Таа ги поткопува демократијата и владеењето на правото, го загрозува квалитетот на животот, може да предизвика појава на сериозен криминал и закани за безбедноста на целокупната општествена заедница. Борбата против корупцијата не е едноставен процес, туку подразбира ангажман на целото општество и иницијативност на сите нивоа.

Корупција, не повеќе !

Во светот не постои место каде што не се среќава терминот корупција. Корупцијата е еден од проблемите од кои светот не може да заздрави. Како проблем таа се среќава во секојдневието, но и во највисоките државни институции. Случаите во кои се среќаваме со оваа глобална проблематика се многубројни, но чекорите кои што се преземени за одалечувањето, поправањето и решавањето на овој проблем се […]

Анализа на независните комисии и регулаторните тела-законска поставеност и практично функционирање

Со законите што го регулираат формирањето и функционирањето на комисиите генерално е утврдено дека истите се самостојни и независни во извршувањето на законските надлежности и дека изборот на кадрите се врши по пат на јавно објавен конкурс во кој се содржани и критериумите што се бараат, а изборот, по  правило, го врши Собранието на РМ, по предлог […]

Правосудство и Основни човекови права

Во последниот Извештај за Македонија 2015 на Европската Комисија се нотирани недостатоци во делот на имплементацијата на реформите во судството и во однос на фундаменталните човекови  права. Детектираната состојба иницира спроведување на истражување на јавното мислење во врска со областите опфатени со Поглавјето 23 – Судството и основни човекови права со кое ќе се обезбедат податоци […]

Државните институции плаќале парно поскапо и за 10 пати

Едно писмо стигнато на официјалниот мејл на СКУП Македонија сигнализираше дека енормно големи суми од народните пари се плаќани за парно греење. Свиркач кој бил запознаен со ова појава решил истата да ја пријави кај нас, со препорака да се истражува случајот Тимот на СКУП ги разгледуваше сите наоди на јавувачот на злоупотребите. Решивме да […]

1 2