fbpx
x
Мени

Sjellja e pandershme tregtare – si ta njohim?

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve („Fl.zyrtare e RM“ nr. 24/11 të datës 25 shkurt 2011vj.) u krijuan kushtet për perparimin e mbrojtjes së konsumatoreve dhe krijimin e konkurrencës më të mire ne tregti. Në këtë broshurë jena munduar për të sjellë regulat ligjore për konsumatorët që do të ndihmojmë për […]

Udhëzues për bashkëpunim ndërmjet shoqatave të konsumatorëve dhe institcioneve për mbrojtje të konsumatorëve

Duke i marrë parasysh interesat e konsumatorëve, bashkësia Evropiane e miratoi programin e parë për mbrojtje të konsumatorëve në vitin 1975, nëpërmjet të cilit u identifikuan pesë të drejtat themelore të konsumatorëve, e ato janë: E drejta për mbrojtje të shëndetit dhe sigurisë; E drejta për mbrojtje të interesave ekonomike të konsumatorëve; E drejta për […]