fbpx
x
Мени

Broshura për tëdrejtat e konsumatorëve që rrjedhin nga kontrat specifike

Gjithmonë kur realizojmë transakcione nga fusha e qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve, kur në këto marëdhënie kontraktuese hyjmë për nevoja personale ose të familjes sonë, ne jemi konsumatorë.

Dispozitat pandershme n kontratat konsumatorë

Кëto janë disa rregulla shumë të rëndësishme gjatë lidhjes së kontratave edhe në raste kur kontrata përmban dispozita të pandershme: -Çdo herë me kujdes ti lexoni dispozitat e kontratës që kanë të bëjnë me të drejtat dhe obligimet tuaja. -Kontrata duhet të jetë e shkruar në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. -Komunikoni në formë […]