fbpx
x
Мени

Девети квартален извештај мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ

Во постапките за јавни набавки, фирмите сè почесто меѓу себе се натпреваруваат со своето искуство и големина, наместо со своите понуди. Оттука, наместо цената и квалитетот на понудените производи или услуги, сè повеќе на значење добиваат референтните листи на фирмите, бројот на вработени, како и договорите што веќе ги имаат склучено со други државни институции.

Квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавните набавки во Република Македонија 2010

Се продлабочува проблемот со користење на критериуми за бодување на понудите со кои не се гарантира избор на најповолна понуда, односно рационално и ефикасно трошење на јавните пари. Расте употребата на т.н. манипулативни критериуми како што се рок на изведба, рок и начин на плаќање; се забележува тенденција на доделување голем број бодови за критериумот квалитет без да се прецизира како […]