fbpx
x
Мени

Четврти квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во РМ (на централно ниво)2009

Недоволна транспарентност и отчетност на државните институции за трошењето на јавните пари преку постапките за јавни набавки. Наспроти законската обврска задолжително да доставуваат до Бирото за јавни набавки известување за секој склучен договор за јавни набавки, некои државни институции, како Министерствата за труд и социјална политика, за локална самоуправа и за земјоделство, како и Секретаријатот за европски прашања, во текот […]

27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (Јануари-Јуни 2016)

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, кој е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку […]

Трет квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во РМ (на централно ниво)2009

Се засилува трендот на поништување на постапките за јавни набавки,достигнувајќи загрижувачки 25%. Во поништените постапки за јавни набавки од страна на самите државни институции, просечно учестувале по 5 фирми-понудувачи. Овој број на понудувачи е еднаков на просечно регистрираниот во отворените постапки во Македонија, со што останува сомнежот за мотивите на договорните органи за донесување на одлуките за поништување […]

28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (Јули-Декември 2016)

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, којшто е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку […]

Квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во РМ (на централно ниво)2009

Висок процент на поништени постапки за јавни набавки. Дури 15% од постапките за јавни набавки кои беа предмет на мониторингот се поништени со одлука на договорните органи. Овој висок процент на поништување е загрижувачки ако се има предвид дека тоа може да послужи како законски оправдан аргумент за примена на постапката за преговарање без објавување на оглас.

29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (Јануари-Јуни 2017)

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, којшто е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку […]

Прирачник за градоначалници и членови на советот на општините во Република Македонија

Од вашето познавање на законските и подзаконските акти1 кои се однесуваат на локалната самоуправа ќе зависи колку ќе бидете активни и ефикасни во извршувањето на задачите што ви претстојат во текот на мандатот. Затоа, како прво, е потребно да се запознаете со фактот дека на локалната самоуправа во нашата држава е дадено посебно место во […]

Анализа на независните комисии и регулаторните тела-законска поставеност и практично функционирање

Со законите што го регулираат формирањето и функционирањето на комисиите генерално е утврдено дека истите се самостојни и независни во извршувањето на законските надлежности и дека изборот на кадрите се врши по пат на јавно објавен конкурс во кој се содржани и критериумите што се бараат, а изборот, по  правило, го врши Собранието на РМ, по предлог […]

Епинет-вработување на знаењето за Еу

Анализата за вклученоста на граѓаните и граѓанските организации во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики може да ни даде поцелосна слика за легитимитетот на демократските процеси во Република Македонија. Преку учество на граѓаните во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики, покрај тоа што се зголемува одговорноста, транспаретноста и отчетноста на институциите, […]

1 4 5 6