fbpx
x
Мени

Судската соработка во кривичните предмети и усогласеноста со правото на Европската унија – сегашна состојба и идни чекори

Во рамки на поглавјето 24 – кое се однесува на политиките од областа на правдата, слободата и безбедноста процесот на усогласување со правото на Европската унија (ЕУ) ја наметнува потребата за воспоставување на законски гаранции, солидна правна рамка, документирани и континуирани резултати на институциите. Цел на ваквото усогласување e потребата за остварување на успешна правосудна […]