fbpx
x
Мени

Анализа на недостатоците во законот за спречување и заштита од дискриминација

Забраната на дискриминација е актуелна тема третирана не само во бројни меѓународни, туку и во национални документи. Антидискриминационата политика е задача на државите на сите нивоа. Државите не смеат ниту да ги кршат човековите права, ниту да дискриминираат. Меѓутоа, оваа обрврска на државата со текот на времето се има проширено затоа што човековите права можат да бидат загрозени и од […]

Дискриминација на Ромите во образовниот процес, кршење на sидот на одбивање и сегрегација

Овој труд ја анализира генералната сoстојба во основното и средното образование која ги засега ромските ученици во Република Македонија. Намерата e да се постигне целта на проектот и да се илустрираат постоечките проблеми, но, исто така, и да се прикаже напредокот во неколкуте области кои го засегаат образованието на оваа ранлива група.

Процена на потребите на локалните механизми за заштита од дискриминација и пристап до правдата во општините

Со усвојувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД, 2010), во 2010 година беше воспоставен сеопфатен систем за заштита од дискриминација на национално ниво со воспоставување посебно тело за заштита од дискриминација – Комисија за заштита од дискриминација (КЗД). Од процената направена во периодот декември 2014-април 2015 година се утврди дека e потребно градење на капацитетите на […]

Проценка на потребите за градење на капацитети на Комисијата за заштита од дискриминација

Со оглед на фактот дека дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет е широко распространета, а КЗД е една од најпреферираните механизми за заштита од дискриминација заради постојаната стигматизација на ЛГБТИ заедницата потребно е во континуитет да се градат капацитетите на КЗД за да истата обезбеди ефективна и ефикасна заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација […]

Истражување на потребите на луѓето што живеат со ХИВ во Македонија

Оваа карта ги содржи клучните наоди од истражувањето на потребите на луѓето што живеат со ХИВ во Македонија од 2014 година, кое го спроведоа здруженијата ХЕРА и ЗАЕДНО ПОСИЛНИ со стручна поддршка од ТИМ институт – истражување, квалитет, развој. Ова е второ истражување од ваков вид кај нас, што овозможи да се спроведат тенденциите од […]

Измени за правен систем без дискриминација

Препораки за законски измени на Законот за спречување и заштита од дискриминација.

ИЗМЕНИ ЗА ПРАВЕН СИСТЕМ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА

Овој документ за јавни политики е продуциран во рамките на проектот: „Граѓани во Собрание: Законодавни иницијативи за човекови права“, финансиран од Европската унија и кофинансиран од Фондацијата за демократија Вестминстер. Преку проектот се поддржани 11 иницијативи за промени на закони што се однесуваат на човековите права во повеќе области: образование, здравствена заштита, социјална заштита, медиуми, […]

1 2 3