fbpx
x
Мени

Користењето дроги и живеењето со ХИВ во образованието

Образованието е во исто време самото човеково право и неопходен предуслов за остварување на останатите човекови права. Образованието, како човеково право, е предвидено уште во самата Универзална декларација на човекови права со член 26, во кој, освен што се гарантира правото на образование за секого (член 26 (1)), се определува и дека образованието ќе биде насочено кон целосниот […]

Анализа на законодавството на Република Македонија во однос на дискриминацијата заснована на сексуална ориентација и родов идентитет

Во дваесеттиот век, по движењето за современите геј-права во 1969 година, општествата започнаа да дебатираат за хомосексуалноста. Правниот и социјалниот статус на лезбијките, геј- мажите, бисексуалците, трансродовите, интерсекс и квир лица (ЛГБТИК) значително се разликува низ светот и продолжува да биде остро оспоруван во политичките и религиозните дискусии на многу места.

Дискриминација, насилство и малтретирање врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Поради доминантниот сексизам и хомофобија во општествата во кои живеат, особено во конзервативните општества и земји, лезбијките, геј мажите, бисексуалците, транссексуалците, квир лицата и интерсексуалците (ЛГБТКИ) често се жртви на дискриминација, малтретирање и со ограничен пристап до услуги (Канцеларијата на високиот комесар за човекови права [OHCHR] Обединети нации, 2011 година). Насилството врз сексуалните малцинства и врз оние со поинакво родово изразување […]

Регионално истражување за бездржавјанство

Ова истражување произлезе како резултат на долгогодишната соработка која се воспостави помеѓу Македонското здружение на млади правници од Македонија, НВО Праксис од Србија, Ваша Права од Босна и Херцеговина, ИПЦ од Хрватска, ЦРПК од Косово и Информативен центар од Црна Гора. Сите овие организации, работејќи секоја посебно на проекти поддржани од страна на Високиот Комесаријат за бегалци на ОН, во […]

Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во Република Македонија

Дискриминацијата како глобален феномен има негативен ефект врз сите аспекти од животот на човекот. Таа води кон ексклузија, маргинализација и дехуманизација. Уставот на Република Македонија како norma normarum и гарант на основните слободи и права, го издигнува начелото на еднаквост на највисоко ниво. Начелото на еднаков третман и недискриминацијата претставуваат камен темелник на основните права и вредности врз кои се […]

Анализа за стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) активно работи во областа на заштитата од дискриминација веќе неколку години. Така, здружението беше меѓу првите кое подготви извештај за потребата од донесување закон за заштита од дискриминација, а потоа и анализа на ефикасното спроведување на новодонесениот закон од страна на институциите. Проектот „Борба против дискриминација преку стратешко застапување, зајакнување на улогата на граѓанските организации, е […]

Анализа на случаи од стратешко застапување

Проектот “Заштита на човековите права на маргинализираните групи во Република Македонија” започна со имплементација на 01.10.2014 и траеше вкупно 14 месеци, заклучно со 30.11.2015 година. Во рамки на проектот беа спроведени неколку активности, и тоа: 1. Бесплатна телефонска “зелена” линија; 2. Стратешко застапување во постапки против дискриминација; и 3. Соработка со граѓанскиот сектор – вклучително и јакнење на неговите […]

Родови аспекти на обезбедувањето заштита на бегалци и мигранти во Република Македонија

Повеќе од еден милион бегалци и мигранти пристигнаа во Европа во текот на 2015 и 2016 година, голем дел преку Западно- балканската рута. Најголемиот број од нив се со потекло од Сирија, Авганистан, Ирак, Пакистан и Еритреа . Сите бегалци се соочуваат со големи тешкотии, но жените и девојките се меѓу најранливите од оние кои патуваат во ЕУ во […]

Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија

Оваа публикација им е посветена на сите оние полни со страст и полет, кои се посветуваат себеси во реализација на благородни и вредни каузи, на сите „тивки и гласни бунтовници“ кои не се плашат  секојдневно да се соочуваат со предизвици и да се справуваат со своите стравови и сомнежи, кои секогаш се спремни за нови достигнувања и кои се стремат […]

Измени за правен систем без дискриминација

Овој документ за јавни политики е продуциран во рамките на проектот: „Граѓани во Собрание: Законодавни иницијативи за човекови права“, финансиран од Европската унија и кофинансиран од Фондацијата за демократија Вестминстер. Преку проектот се поддржани 11 иницијативи за промени на закони што се однесуваат на човековите права во повеќе области: образование, здравствена заштита, социјална заштита, медиуми, судство, дискриминација итн. Иницијативите се реализираат од страна […]

1 2 3