fbpx
x
Мени

Сексуалното и репродуктивното здравје и лицата со попреченост

Правото на сексуално и репродуктивно здравје кај лицата со попреченост ја гарантира нивната заштита и рамноправност во оваа исклучително сензитивна област. Ова право, само по себе, подразбира давање здравствени услуги коишто се приспособени кон потребите на лицата со попреченост, слобода тие самостојно да донесуваат одлуки, како и право да бидат информирани и едуцирани во согласност […]

Ефикасност, влијание и апсорпционен капацитет. Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија

Пристапувањето кон ЕУ е комплексен процес кој подразбира исполнување на политички, економски критериуми и споспбност за преземање на обрвските за членство имплицирајќи опсежни реформи во секоја сфера од општеството:политичка, економска, социјална, културна. Претходните проширувања на ЕУ покажаа дека исполнувањето на копенхагенските политички критериуми согласно кои државата кандидат за членство мора да поседува стабилни институции кои […]

Правосудството и темелните права во Република Македонија

Основна цел на проектот “Мрежа 23” што го реализираат Институтот за европска политика -Скопје,Хелсиншкиот комитет на човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени,е структуиран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Подглавјето 23- Правосудство и темелни права.Преку проектот,на транспарентен начин,беа доделени десет грантови и др граѓански […]

Правосудство и Основни човекови права

Во последниот Извештај за Македонија 2015 на Европската Комисија се нотирани недостатоци во делот на имплементацијата на реформите во судството и во однос на фундаменталните човекови  права. Детектираната состојба иницира спроведување на истражување на јавното мислење во врска со областите опфатени со Поглавјето 23 – Судството и основни човекови права со кое ќе се обезбедат податоци […]

Ромите на македонските граници

По долгиот процес на преговори во 2009 и во 2010 година, помеѓу Европската комисија и државите од Западниот Балкан (со исклучок на Косово), Македонија, Црна Гора, Србија, Албанија и Босна и Херцеговина беа ставени на таканаречената бела 1 листа за безвизно патување во Европската Унија (ЕУ). Возобновената слобода за патување на граѓаните од овие држави […]

Извештај во сенка за Поглавје 23

Основната цел на проектот „Мрежа 23+“, што го реализираат Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, е структуриран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.

Известување во интерес на јавноста – Заштитата на етичките принципи на известувањето низ работата на Комисијата за жалби и поплаки

Цел на оваа публикација е да понуди осврт врз почитувањето на некои од основните принципи на новинарската етика и преглед на најкарактеристичните одлуки на Комисијата за жалби.

1 2