fbpx
x
Мени

Регионално истражување за бездржавјанство

Ова истражување произлезе како резултат на долгогодишната соработка која се воспостави помеѓу Македонското здружение на млади правници од Македонија, НВО Праксис од Србија, Ваша Права од Босна и Херцеговина, ИПЦ од Хрватска, ЦРПК од Косово и Информативен центар од Црна Гора. Сите овие организации, работејќи секоја посебно на проекти поддржани од страна на Високиот Комесаријат за бегалци на ОН, во […]

Нашите невидливи деца

Оваа брошура е изработена од Македонското здружение на млади правници во соработка со Европската мрежа за бездржавјанство, како дел од проектот „Искоренување на бездржавјанството кај децата во Европа“. Македонското здружение на млади правици (МЗМП) е независна, непрофитна и професионална организација која обезбедува бесплатна правна помош при повреда на човековите права.