fbpx
x
Мени

Транспарентност и отчетност на агенциите: Компаративна анализа на пет регулирани сектори во Србија и во Македонија

Регионалната програма за промоција на истражувањето во Западен Балкан (РППИ) го промовира истражувањето во областа на општествените науки во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија). Истражувањето во областа на општествените науки го помага разбирањето на специфичните реформски потреби на земјите во регионот и идентификувањето на долгорочните импликации од изборот […]

Анализа на одлуките на Советот за радиодифузија (Јануари – јули 2013)

Целта на анализата на работењето на Советот за радиодифузија (во натамошниот текст: СРД или Советот) во поглед на спроведувањето на правилата за дејствување во македонскиот медиумски простор е да се дадат насоки за можно подобрување. Ова произлегува од потребата и заложбата за доследно остварување на целта на Законот за радиодифузната дејност (во натамошниот текст: ЗРД), […]

Анализа на предлог-Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Оваа анализа е изработена од правниот тим на Центарот за Развој на Медиуми. Како појдовен текст е користена верзијата на Законот за граѓанска одговорност на клевета објавен на веб страницата на Собранието на Република Македонија. При оценување на квалитетот на законот се користени принципи, стандарди и норми опишани во главата “основи начела и принципи“ во […]

ИПА зошто, колку, и за што ?

Со кравот на 2013 година, се завршува првиот циклус на Инструментот на претпристапна помош ИПА, воведен пред шест години, и со тоа се заклучува првата финансиска рамка 2007 – 2013 година. Предлогот за Регулативата ИПА ΙΙ ( која го покива периодот 2014 – 2020) е се уште во процедура. Според предлогот на регулативата за ИПА ΙΙ , измените […]

Работилница за партиципативно истражување и анализа за институционалните грантисти

Партиципативноста на истражувањата и анализите кои ги прават граѓанските организации беше главната идеа на работилницата што се одржа на 18 мај 2016 година во просториите на МЦМС во Скопје. На работилницата учествуваа 11 претставници на институционалните грантистите на Цивика мобилитас, а ја водеше Сајмон Форестер, меѓународен експерт на програмата.

1 2 3 4