fbpx
x
Мени

Водич за млади основни граѓански и политички слободи и права

Анализата, врамена во контекстот на националните образовни системи и стратегии, открива дали дебатата има позитивно дејство од аспектот на подобрување на информираноста за тековни настани, критичкото размислување и толеранцијата кај селектираните примероци на ученици дебатери и недебатери. Во истиот период се спроведени и интервјуа со предавачи преку чие искуство се стремеше да се добие квалитативен […]

Кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

Целта на оваа анализа е да даде информација за тоа колку граѓаните ја користат можноста да пријават кривични дела против нивните права и слободи, вклучително и избирачките права, колку јавното обвинителство гони за овие кривични дела по службена должност и како постапувале судовите во постапките поведени за овие кривични дела во последните пет години.

Годишна анализа за промени во регулативата и саморегулацијата во медиумите во Македонија за 2016 година

Целта на оваа анализа е да обезбеди преглед на промените во законодавството и подзаконските акти, како и иницијативите на граѓанските организации и Европската унија за системски промени во медиумскиот сектор кои се релевантни за процесот на саморегулација во медиумите. Освен тоа, направен е преглед и на иницијативите за подготовка на етичка рамка како водич за […]

Алката што недостасува? Развој и функционирање на граѓанскиот дијалог на Западен Балкан

Овој стратешки документ е продолжение на напорите на БЦСДН да им понуди и на локалните и на меѓународните засегнати страни, особено на институциите на ЕУ, анализа и препораки за развој на граѓанското општество на Балканот со фокус на неговата улога во процесот на пристапување кон ЕУ. Затоа, овој документ е надградба на сознанијата од политичкиот […]

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата

Извештајот кој произлезе од рамките на проектот,, Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија “за 2011 година е изготвен од доц. Др Ѓорѓи Сламков (наставник по Казнено право на Факултет за правни науки при Европскиот Универзитет – Скопје). Трудот е составен од три дела, соодветно поделени од зависност од […]

Судската ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе втора година се реализира низ судовите на Република Македонија. Самиот проект е заснован врз податоците добиени од набљудувањето на судските постапки за дела од областа на корупцијата, што ни овозможи да дојдеме до сознанија за почитувањето на стандардите за фер […]

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат 15 граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во […]

Неформалното образование во Република Македонија: состојби и перспективи

Неформалното образование (НФО) во голема мерка го има поминато својот пат на признавање, валидација, верифицирање и прифаќање во земјите членки на Европската унија, и пошироко во светот. Тоа е составен дел од образовниот циклус во животот на еден човек, и добива своја валидација во професионалниот дел од неговиот/нејзиниот живот. Ова особено претставува точна констатација за […]

Состојбата со дискриминација во Полошкиот и Пелагонискиот регион

Анализата е дел од  проектот „Анализа на политиките и дистрибуција на локални ресурси меѓу етничките заедници во полошкиот и пелагонискиот регион“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи  во партнерство со Младинскиот културен центар – Битола, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Analizë komparative e gjendjes me diskriminimin në rajonin e pollogut dhe të pellagonisë

Analiza është pjesë e projektit “Analiza e politikave dhe shpërndarja e resurseve lokale mes bashkësive etnike në regjionin e Pollogut dhe Pellagonisë” të cilin e implementon Asociacioni për Iniciativa Demokratike në partneritet me Qendrën Kulturore Rinore – Manastir, përkrahur nga Projekti  iUSAID për shoqëri civile, implementuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni.

1 2 3 4