fbpx
x
Мени

Për ekipin

Ekipi i Civika mobilitas është i përzier, i përbërë prej profesionistëve vendas dhe ndërkombëtar, të cilët kanë përvojë shumëvjeçare në organizimin qytetar. Krahas ekspertëve ekzistues, për nevojat e programit angazhohen edhe ekspertë tjerë nga vendi ose ndërkombëtar.

 

Anëtarët ndërkombëtar

Anëtarët vendas

Sven Vejen Hindkjaer
Drejtor programor ndërkombëtar, NIRASAna Sesili Varnild Jorgensen
Udhëheqës programor ndërkombëtar, NIRAS

Lote Klinte
Udhëheqës ndërkombëtar i angazhuar për sigurimin e kualitetit dhe kontrollit, NIRAS

Ake Sahlin
Anëtar ndërkombëtar i angazhuar për sigurimin e kualitetit, SIPU

Natasha Malan
Kontrollor ndërkombëtar i financave, NIRAS

Petrush Toines
Lider ndërkombëtar i ekipit, NIRAS

Sajmon Forester
Ekspert kyç për facilitim, NIRAS

Ana Vasilaçe
Ekspert kyç për monitorim, SIPU

Aleksandar Kërzhallovski
Lider nacional i ekipit, MCMSEmina Nuredinoska
Zëvendës i liderit nacional i ekipit, MCMS

Daniella Stojanova
Koordinator nacional përgjegjëse për hulumtime dhe zhvillim dhe për vëzhgim dhe vlerësim, MCMS

Valentina Çiçeva
Koordinator nacional përgjegjëse për grante, MCMS

Gonce Jakovleska
Koordinator nacional përgjegjëse për informata dhe komunikim, MCMS

Boris Ristovski
Bashkëpunëtor për internet dhe mediume të reja, MCMS

Darko Dimov
Bashkëpunëtor i ri në projekte, MCMS

Sara Mustafa
Bashkëpunëtore e re në projekte, MCMS

Millka Bozhinovska – Miova
Kontrollor nacional i financave, MCMS

Krenar Kuka
Kontrollor nacional i zyrës, MCMS