x
Мени

Ресурси

Прирачник за новинарство засновано на податоци

Прирачник за верификација во истражувачкото новинарство. Водич за пребарување на интернет и истражувачки техники за користење на кориснички содржини и информации од отворени извори во истрагите

Извештај за работата на СРД (Јануари-јули 2013)

Анализа на одлуките на Советот за радиодифузија (Јануари – јули 2013)

Реформа на медиумскиот сектор препораките на Прибе и дополнителни прашања

Документ за јавна политика: Медиумите во изборното законодавство

Медиумите во македонската подзаконска регулатива

Професионалните стандарди помеѓу регулацијата и саморегулацијата

Анализа на работењето на информативните интернет страници

Мониторинг на работата на АВМУ и МРТ прв квартален извештај за 2017 година

Анализа на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги

Иницијатива за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Коментари на предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Анализа на предлог-Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Прирачник за авторско право и сродни права за електронски медиуми

Говор на омраза во бугарските и македонските медиуми:примери, причини и решенија

Коментари на предлог – законот за изменување и дополнување на законот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Толковник на поими за дигитална телевизија

Мониторинг на работата на АВМУ и МРТ. Втор извештај за 2017 година

Национална стратегија за развој на радиодифузната дејност

Без закони, се е џабе – потребите на ЛГБТ заедницата во Македонија

Прирачник за младински работници и работнички : Подигање на капацитетите во работата со ЛГБТ + млади

Анализа на законодавството на Република Македонија во однос на дискриминацијата заснована на сексуална ориентација и родов идентитет

Дискриминација, насилство и малтретирање врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Анализа на законот за донации и за спонзорства во јавните девности и на неговата примена

Прекршување на човековите права на ЛГБТИ заедницата (лезбејки, геј, бисексуалци, трансродови и интерсексуални личности) во Поранешна Југословенска Република Македонија

Механизми на извршната власт за учество на засегнатите страни при развој на јавните политики-евалуација и препораки

Деловник за работа на работната група 23 – Правосудство и фундаментални права