fbpx
x
Мени

Анализа на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална промена (ИнСоК) Скопје. Истиот е поддржан во рамките на ИПА Национална програма за транзициска помош и градење на институциите 2011, Грантова шема “Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество“-EuropeAid/136-625/ID/ACT/MK.

Делуваме локално заедно: Четврт извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 02 Јануари до 31 Март 2017 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 5 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е третиот извештај кој се однесува на период од 02 јануари до 31 март 2017 година.

Делуваме локално заедно: Петти извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Април до 31 Август 2017 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 6 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е петтиот извештај кој се однесува на период од 01 април до 31 август 2017 година.

Делуваме локално заедно: Шести извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Април 2016 година до 31 Август 2017 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот беа изготвени 5 извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво.

Делуваме локално заедно: Втор извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Јули до 30 Септември 2016 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 5 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е вториот извештај кој се однесува на период од 01 јули-30 септември 2016 година.

Делуваме локално заедно: Трет извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Октомври до 30 Декември 2016 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 5 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е третиот извештај кој се однесува на период од 01 октомври-31 декември 2016 година.

(DIS) Integrative power of decentralization: Multi-Ethnic Municipalities in Macedonia

The complex realities of the political systems in divided societies on ethnic, religious and cultural lines, pose challenge for their internal institutional design and kind of political regime they will pursue.

Достапност до здравствената заштита во текот на бременоста во Република Македонија – имаат ли сите жени еднаков пристап?

Здружението Национален ромски центар, во рамките на проектните активности,, Преку засилен глас до подобри здравствени услуги- продолжување” во периодот од октомври 2014 година до октомври 2015 година интензивно работеше на истражување поврзано со здравствената заштита на припадничките на ромската заедница во репродуктивниот период.

Ефективно политичко учество на (по)малите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Ефективното политичко учество на (по)малите етнички групи во процесите на донесување одлуки во Македонија, на централно ниво како и на локално ниво, во однос на прашањата кои директно ги засегаат, подигнува прашања на загриженост а исто така се јавува и како честа тема на дискусија за и во интернационалните организации, локални експерти и ГО, академици и аналитичари

Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Последниве десет години повеќе трудови се обидуваат да го објаснат правнополитичкиот
контекст во Македонија пред и по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор (ОРД), неговата
природа и влијанието врз етничките односи во Ре пуб лика Македонија (Македонија или РМ). ОРД e документ со кој се стави крај на кризата во 2001 година, а со цел адресирање на барањата за
подобрување на позицијата на етничките Албанци во земјата (за различните пристапи кон природата и целта на ОРД, види дел два од оваа студија). Потпишан е од страна на претставниците на четирите
(во тоа време) најголеми политички партии и од претседателот на државата, а помеѓу потписниците нема претставници на други етнички заедници.

Еffective political participation of small(er) ethnic communities in local self – goverment in Macedonia after the Ohrid framework agreement

The effective political participation of small(er) ethnic communities in the decision-making processes in Macedonia, both at the central level in matters directly affecting them, and at the local one, generally in public affairs, has been an issue of concern and frequent topic of discussion for the international organizations, local experts and CSOs, and academics and analysts.

Effective political participation of the small(er) ethnic communities in local self – government in the republic of macedonia

The legal and political context in Macedonia before and after the signing of the Ohrid Framework Agreement (OFA), the nature of the agreement itself, and its influence on the ethnic relations in Macedonia have been the focus of many academic and expert studies. Following the ethnic conflict in 2001, OFA was signed by representatives of the four biggest political parties and the president of the state, and it reflected the aspirations of ethnic Albanians for greater inclusion in decision-making and public life. In turn, its signing excluded the representatives of the
small(er) communities.

Евро – атлански интеграции

Извршно резиме и препораки за применети јавни политики за учество на Роми и други помали заедници на локално ниво

Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности ,, Подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво” со поддршка на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и Тетово.

Како до интегрирано образование во Република Македонија

Интегрирањето и инклузијата во образовниот процес се покажа како голем
предизвик кој требаше да помогне во поголемо заемно запoзнавање помеѓу
заедниците. Но, заради избегнување конфликтни ситуации помеѓу ученици
од различни етнички групи, образовниот систем претpпе сегрегација која
многу години беше манифестно или латентно поддржувана, со цел да се
избегнат конфликтни ситуации помеѓу учениците од различни етнички групи.
Речиси една деценија по усвојувањето на Охридскиот рамковен договор, се
пројави признание за потфрлањето на образовниот систем во поглед на
р а з в и в ање то н а о пште с т в е н а т а кохе з и ј а п оме ѓ у к у л т у р н о
диверзифицираните групи.
Сепак, голем е придонесот на меѓународните организации во полето на
интегрираното образование, меѓутоа институциите од централната и од
локалната власт треба да креираат политики и програми со цел да се овозможи
позитивна интеракција помеѓу учениците од различни етнички заедници.
Целта на ова истражување е да се анализира што досега е постигнато во
полето на меѓуетничкото интегрирање на учениците во образованието преку
анализа на досегашните студии поврзани со оваа проблематика и преку
директно теренско истражување со интервјуа реализирани со релевантни
институции од централната и од локалната власт и невладините организации.

Кратко резиме за применети политики за акушерската нега во Република Македонија

Овој кус документ за јавни политики (policy brief) се фокусира на момен-талната состојбата на гинеколошко – акушерската дејност во Р.Македонија , истиот посочува на слабостите на гинеколошко – акушерската дејност и дава препораки за надминување на истите. Национален ромски центар врз основа на докази евидентирани од терен откривме дека има потреба за зајакнување на улогата на акушерките во постоечкот
здравствен систем на Р.Македонија, со цел да се зголеми квалитетот на акушерската нега која се дефинира како: “ третман на жените во текот на бременоста, породувањето и периодот по породувањето, како и на новороденчето и доенчето од страна на акушерки со цел за зачувување или постигнување нивно најдобро здравје, како и работа во определени области на гинекологијата и планирањето на семејството”.

Не говор на омраза

Видео клип кој е направен од страна на СППМД за време на проектот Hate Fighters Work Plan 2016 кој е финансиран од страна на
European Youth Foundation, Council of Europe
Овој клип произлезе од страна на младите кој учествуваа на креативната работилница за Hip – Hop .

Pjesëmarrja efektive politike e bashkësive më të vogla etnike në vetëqeverisjen lokale në republikën e maqedonisë

Dhjetë vitet e fundit më shumë studime provojnë ta shpjegojnë kontekstin juridik-politik në Maqedoni para dhe pas nënshkrimit të Marreshjes Kornizë të Ohrit (MKO), natyrën dhe ndikimin e saj mbi marrëdhëniet etnike në Republikën e Maqedonisë (Maqedonia ose RM). MKO-ja është një dokument me të cilin u përfundua kriza e vitit
2001, me qëllim që t’u përgjigjet kërkesave për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve etnik në vendin (shiko qasjet e ndryshme ndaj natyrës dhe qëllimit të MKO-së në pjesën e dytë të studimit). E nënshkruan përfaqësuesit e katër partive (në atë kohë) më të mëdha dhe kryetari i shtetit, por midis nënshkruesve nuk kishte përfaqësues nga bashkësitë e tjera etnike.

Pjesëmarrja efektive politike e bashkësive (më) të vogla në vetëqeverisjen lokalen në Maqedoni

Pjesëmarrja efektive politike e grupeve (më) të vogla në proceset e vendimmarrjes në Maqedoni, në nivel qendror si edhe në nivel lokal, në lidhje me çështjet që u referohen në mënyrë direkt, ngrit brengesa dhe gjithashtu paraqitet edhe si temë e shpeshtë të diskutimit për dhe në organizatat ndërkombëtare, eskpertët lokal dhe KQ, akademikë dhe analitikantë. Gjeneralisht, në kontekst të së drejtës së pjesëmarrjes politike, standardet intrenacionale për
të drejtat e njeriut sugjerojnë se pjesëmarrja politike (qasja deri te, dhe pjesëmarrja e plotë e minoriteteve në proceset e vendimmarrjes), paraqet element kyç në mbrojtjen e të drejtave të anëtarëve të bashkësive, si edhe për ruajtjen e identiteteve të tyre dalluese kulturore dhe/ ose të tjera.

Делуваме локално заедно: Прв извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Април до 30 Јуни 2016 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 5 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е првиот извештај кој се однесува на период од 01 април-30 јуни 2016 година.

Просперитет и здравје на жената ромка – пат кон предизвици

Предмет на истражувањето е испитување на моменталната состојба и приоритетните проблеми на жените Ромки при пристапот до здравствената заштита. Цели на истражување: преку мониторинг да се утврди големината и основните видови проблеми со кој се соочуваат жените ромки од аспект на здравствената заштита, социо-економските фактори и нивната поврзаност со организираните здравствени услуги, со цел да се идентификуваат ,, сивите зони ” за подобрување на јавно – здравствените услуги и квалитетот на здравствената заштита.

Quality of Public Service Delivery in the Civil Service of Macedonia: what role for the code of ethics

Governments around the globe are putting vast efforts on strengthening the rapport between them and the citizens.

Резиме и препораки за применети политики за намалување на здравствени нееднаквости во антенаталната и постнаталната грижа кон Ромките во Република Македонија

Проценка на состојбата од аспект на здравствени нееднаквости во репродуктивниот период кај жените е направена преку прашалник на репрезентативен примерок за фокус групи и наменски (длабински) интервјуа со целни групи од други засегнати сектори. Со квалитативно истражување беа опфатени 102 жени во репродуктивен период (15-49 години) во 10 фокус групи организирани во Куманово, Крива Паланка, Кочани, Штип и Битола и 25 индивидуални интервјуа со претставници од Институтот за јавно здравје на Р. Македонија, Управата за водење на матични книги, Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, здравствени служби кои се директно вклучени во давање услуги од репродуктивно здравје (претставници на гинеколошко-акушерски одделенија или матични гинеколози, советувалишта за
репродуктивно здравје и патронажни служби).

Соодветна и правична застапеност и интеграција на работното место

Јавната администрација брзо се менуваше, станувајќи сè повеќе различна и несомнено поинаква. И покрај силните противења на почетокот (отворени или премолчени), принципот на правична застапеност беше прифатен од мнозинството во јавната администрација, како што, впрочем, покажува и ова истражување. Барем на нормативно ниво, на него се гледа како на правичен принцип. Нашиот основен мотив при ова истражување беше да се направи чекор напред. Си поставивме неколку основни прашања: до кој степен сме го истражиле потенцијалот на принципот на соодветна и правична застапеност? Дали тој послужи во остварувањето на главните цели на Охридскиот рамковен договор? Дали има нешто што можеме да научиме од другите со цел да се разбереме подобро и заедно подобро да работиме? Како може алатките за управувањето со различностите и интеграција на работното место да помогнат кон овој стремеж?

Состојбата со дискриминација во Полошкиот и Пелагонискиот регион

Анализата е дел од  проектот „Анализа на политиките и дистрибуција на локални ресурси меѓу етничките заедници во полошкиот и пелагонискиот регион“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи  во партнерство со Младинскиот културен центар – Битола, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Телевизиска емисија во склоп на проектот ,,Потребите на граѓанинот на прво место”

Клучна улога за сензибилизирање на јавноста имаат медиумите, поради што главна активност во овој проект беа ТВ дебатите. Учесниците во емисиите ќе се претставници од сите сфери на општественото живеење, кои ќе имаат можност јавно да го искажат личниот став по одредено прашање. Темите во ТВ дебатата ќе произлегуваат од актуелните проблеми во социјалната сфера, економијата, образованието, здравството, инфраструктурното уредување,проблемите на етничките заедници односно ќе се отвораат прашања кои се од интерес на населението и за кои што сакаме да го поттикнеме јавно да проговори и да ги мапира проблемите.

ТВ дебатите ќе се продуцираат на неделна основа во времетраење од 45-50 минути, со тековно одредување на темите на истите, во зависност од актуелните случувања во регионот. Изборот на темите, како и соговорниците кои ќе дебатираат на истата, ќе го врши тим составен од претставник на здружението – координатор на проектот и од претставници на партнерот во проектот – Телевизија ТВМ. За анимирање на јавноста со цел учество во креирање на емисиите со предлагање на теми ќе се искористат:

ФБ страните на здружението и на Телевизија ТВМ
е-маил адреса отворена за потребите на емисијата
промо најави за емисијата кои ќе се емитуваат на Телевизија ТВМ.
Во предвидениот проектен период од 3 месеци, реализиравме 12 емисии

Think Tanks in Central and Eastern Europe and the Quality of Their Policy Research

The think tanks of Central and Eastern Europe have been often praised for their ability to influence governmental policies and less so to analyze various policy alternatives. The literature to date has looked in the impact of these organizations assuming that it is backed by a quality of research. This paper will show that the appreciation of quality standards for policy research and ability to communicate policy recommendations largely depends on
the frameworks in which think tanks operate. Analyzing the work of six think tanks in four countries through the lenses of pluralist democracy, elite theory and knowledge regimes, this paper identifies the need for individual think tanks or their networks to develop a set of quality standards for the policy research and the dissemination of their research results and recommendations.

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.1 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на ЖГИ АНТИКО во првиот квартал од 2017 година.