fbpx
x
Мени

2016 CSO Sustainability Scores for Macedonia

The political situation in Macedonia continued to be unstable in 2016. As a result, CSOs found it increasingly
difficult to access and cooperate with government institutions, and their involvement in policy development
continued to deteriorate. As part of the 2015 Przino Agreement, brokered by the EU and the US between the four main political parties—the ruling Internal Macedonian Revolutionary Organization-Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) and Democratic Union for Integration (BDI); and the opposition Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) and Democratic Party of Albanians (PDSh)—Nikola Gruevski resigned as prime minister in January 2016. A technical government was formed to organize early parliamentary elections. On April 12, President Gjorge Ivanov pardoned fifty-six high-ranking officials suspected of involvement in
illegal wiretapping, massive corruption, election-rigging, and other criminal wrongdoing.

2016 Индекс на одржливост на граѓански организации – Македонија

Нестабилната политичката состојба продолжи и во 2016 година. Како резултат на тоа, ГО имаа сè поголеми потешкотии да пристапат и да соработуваат владините институции, а нивната вклученост во развојот на политиките продолжи да се намалува. Согласно Пржинскиот договор од 2015 година, склучен со посредство на ЕУ и САД меѓу четирите најголеми политички партии – владејачките Внатрешната македонска револуционерна организација – Демократска партија за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) и Демократската унија за интеграција (ДУИ) и опозициските Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и Демократската партија на Албанците (ДПА) – Никола Груевски поднесе оставка од позицијата премиер во јануари 2016 година.

The 2016 report : Neither good not bad

Montenegro started the EU accession negotiations in 2012, with a total number of 28 chapters opened thus far, out of which three are provisionally closed.1 According to the European Commission’s grading system, Montenegro made some progress in the area of rule of law, more specifically in fight against corruption and organised crime. Montenegro is considered to be the leader in the region when it comes to accession negotiations, as it is reiterated both from the European Commission’s side and the Montenegrin Government.

The 2016 Serbia report: no surprises?

Serbia received the European Commission’s annual report as a country negotiating the EU accession (since 2014), with four chapters of the acquis communautaire already open,1 and two more under preparation for opening at the time.2 In general terms, the Commission’s tone was “between positive and neutral,”3 and, despite the anticipation resulting from the changes in reporting methodology, it brought no major surprises.

Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена

Заедничката рамка за процена (во понатамошниот текст: ЗРП) е Европска алатка за упавување со квалитет во јавната администрација. Таа произлегува од моделот на Европската фондација за управување со квалитетот и на Институтот Спејер од Германија. ЗРП е лесна за користење, бесплатна алатка за самопроцена на јавниот сектор, која може да им помогне на јавните администрации во ЕУ да ги разберат и да ги применат современите техники на управување. Во 2011 година, кога се прослави 10-годишнината од воведувањето на овој модел, беше регистриран нејзиниот 2000-ти корисник. И покрај многубројните придобивки, кои може да ги има ЗРП за подобрување на функционирањето и ефикасноста на Европскиот јавен сектор, како и фактот дека Македонија се обврза дека ќе го користи ЗРП како модел за процена, ЗРП многу малку се користи во македонската јавна администрација. Со цел да се подигне свеста кај клучните чинители во процесот на европеизација за потенцијалот на ЗРП како европски инструмент за управување со квалитетот и да поттикне поширока употреба во рамките на македонската јавна администрација, Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје спроведе истражување користејќи ги искуствата од Република Словачка. Главните наоди од проектот заедно со препораките, кои се содржани во оваа публикација, беа презентирани на конференцијата, која ја организираше ЕПИ на 20 јуни 2011 година во Државниот завод за статистика. На настанот, на кој присуствуваа заинтересирани страни, претставници на министерства, академскиот и граѓанскиот сектор, се издвоија неколку клучни заклучоци и забелешки, кои, исто така, се содржани во овој документ.

Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена

Оваа публикација е резултат од проектот „Европеизација на администрацијата преку спроведување на Заедничка рамка за процена – релевантноста на словачкото искуство“. Проектот беше подготвен со помош на Понтис Фондацијата и Балканската мрежа за развој на граѓанско општество, и поддржан од Словачката официјална развојна програма SlovakAid преку Словачко-Балканскиот фонд за јавна политика. Проектот беше спроведен во периодот март-јули 2012 година и вклучуваше истражување на примарни и на секундарни извори, како и студиско патување во Република Словачка. Публикацијата се објавува на македонски и на англиски јазик. Македонската верзија е подетална и поопширна, додека англиската верзија е поконцизна и се концентрира повеќе на главните наоди и препораки.

Алката што недостасува? Развој и функционирање на граѓанскиот дијалог на Западен Балкан

Овој стратешки документ е продолжение на напорите на БЦСДН да им понуди и на локалните и на меѓународните засегнати страни, особено на институциите на ЕУ, анализа и препораки за развој на
граѓанското општество на Балканот со фокус на неговата улога во процесот на пристапување кон ЕУ. Затоа, овој документ е надградба на сознанијата од политичкиот документ (policy paper)

Анализа на домашните правни лекови во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински мерки на македонските судии

Во нашата држава како и во останатите држави кои се базираат врз начелата на владеење на правото и поделба на власта, судството е главниот носител на заштитната функција во остварувањето на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот. Таа своја функција и надлежност судството може да ја оствари само доколку се заснова и се раководи од начелата на уставност и законитост, негова независност и непристрасност и тоа како од институционален така и од функционален аспект. Постојат различни правни инструменти кои се предвидени во легислативата и кои стојат на располагање за остварување и заштита на фундаменталните права кои претставуваат неизбежна основа на демократијата и демократскиот напредок.

Анализа на имплементацијата на правото на култура на помалите етнички заедници

Правото на култура е човеково право утврдено во меѓународното право и во домашното право во Република Македонија. Како и за другите права, така и за ова, стожерен принцип што се применува е принципот на еднаквост и недискриминација, како и принципот на учество/партиципативност. Еднаквоста во заштитата,
промовирањето и унапредувањето на човековите права на припадниците на малцинствата е од клучно значење и таа вклучува и обезбедување посебни услови и воведување посебни мерки и механизми за практикување на истите од страна на малцинствата. Покрај столбот на недискриминација, во врска со малцинските права постои и идентитетскиот столб кој се однесува на зачувување и промовирање на сопствената култура, на културниот живот и на идентитетот.И за двата столба важен е стожерниот принцип на учество во процесите на донесување на одлуките, без дискриминација, особено на оние кои директно ги засегаат малцинствата.

Анализа на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2015 година

Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ во извештајот за напредокот на Република Македонија од 2015 година е замрзната и условена со: целосно исполнување на Политичкиот договор од јуни/јули 2015 година и Итните реформски приоритети, најрано до одржувањето на изборите во април 2016 година. Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ за Република Македонија е замрзната и условена со: целосно исполнување на политичкиот договор и итните реформски приоритети, до одржувањето на изборите во април 2016 година.

Анализа на независните комисии и регулаторните тела-законска поставеност и практично функционирање

Со законите што го регулираат формирањето и функционирањето на комисиите генерално е утврдено дека истите се самостојни и независни во извршувањето на законските надлежности и дека изборот на кадрите се врши по пат на јавно објавен конкурс во кој се содржани и критериумите што се бараат, а изборот, по  правило, го врши Собранието на РМ, по предлог на надлежната собраниска комисија за избор и именување. Наспроти ваквата законска поставеност и критериумите за стручност и компетентност, во практиката е присутно големото политичко влијание при изборот на кадрите во овие тела, што понатаму се реперкуира со
влијание на владејачката гарнитура врз донесувањето на нивните одлуки. Оттука, наместо независност, професионалност и објективност, овие тела, најчесто, при одлучувањето покажуваат двојни стандарди – селективен однос и пристрасност.

Анализа на независноста на судски совет на Република Македонија

Остварување на правото на правично судење преку независно, непристрасно и стручно судство е основа на владеењето на правото во секоја модерна демократска држава. Од секоја држава која тежнее кон тоа, оправдано се очекува да стори сè за обезбедување на она што го препорачуваат меѓународните инструменти. Државата треба да го организира својот политички и правен систем на таков начин што независноста и непристрасноста во судството ќе ја поттикнува и ќе овозможи таа доверба да се реализира.

Анализа на независноста на судството во Република Македонија

Принципот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, чии носители се три различни органи кои меѓусебно се контролираат и одржуваат рамнотежа во користењето на моќта, е утврден со највисоките правни акти во речиси сите демократски држави. Де Монтескје (“De l’esprit des lois” 1748) се смета за
основоположник на идејата за поделба на власта во политичката филозофија.

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Во рамките на проектот „ Е-Платформа за соработка и развој на граѓанското општество во Република Македонија“, финансиран од страна на програмата на Цивика Мобилитас, а спроведен од Здружението на за рамноправен развој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ беше објавена публикацијата со наслов: „ Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија“.

Истражувањето имаше за цел да го процени степенот и видот на онлајн активноста на граѓанските организации, односно, да утврди колку граѓанските организации во Македонија користат Интернет алатки во реализацијата на своите цели, како и во меѓусебната комуникација и соработка, и во комункацијата со релевантни чинители и со јавноста. Проценката опфати вкупно 677 граѓанските организации од Македонија.

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Во рамките на проектот „ Е-Платформа за соработка и развој на граѓанското општество во Република Македонија“, финансиран од страна на програмата на Цивика Мобилитас, а спроведен од Здружението на за рамноправен развој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ беше објавена публикацијата со наслов: „ Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија“.

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Аналитички извештај.

Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола

Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола

Анализа на предлог-Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Оваа анализа е изработена од правниот тим на Центарот за Развој на Медиуми. Како појдовен текст е користена верзијата на Законот за граѓанска одговорност на клевета објавен на веб страницата на Собранието на Република Македонија. При оценување на квалитетот на законот се користени принципи, стандарди и норми опишани во главата “основи начела и принципи“ во овој закон. Текстот има форма на
општа анализа и анализа на конкретни членови со препораки за нивно подобрување. Центарот за Развој на Медиуми ги повикува сите актери во процесот на изработка и донесување на законот да пристапат со крајна сериозност кон препораките затоа што потфрлање во имплементацијата на дел од препораките ќе доведе до сериозно загрозување на слободата на изразување.

Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките иницирани од новинари

Со законот за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер кој започна да се применува од 1 септември 2006 година се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје и на
општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес, утврдени со закон. Со овој закон се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на информации, и им се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Анализа – проценка на главните политики за Роми

Оваа анализа е спроведена од страна на Институтот за Истражување и Анализи на Политики – Ромалитико

Анкета за онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Развојот на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во последните децении создаде нови и револуционерни начини за комуникација, пристап и дисеминација на информации. Во овој контекст, на глобално ниво, иницијативите од граѓанскиот сектор се повеќе се ориентираат кон дигиталните медиуми во својата комуникација со засегнатите страни.

Back to Basics: Re-affirming the Rule of Law December 2016 in the Western Balkans

This paper urges decision makers in Macedonia, Montenegro and Serbia, as well as civil society and regional organizations committed to the EU integration of the Western Balkans countries and EU institutions to address the shortcomings of the EU-related efforts of these countries to this point and the overall reforms that aim for the
democratization of the region. Evidence shows that progress in democracy and rule of law reforms in the region, albeit different across countries, is slow.

Бесплатна правна помош- предизвици и решенија

ЗБПП е усвоен како дел од стратешкиот план за реформи на правосудниот систем со цел да се хармонизираат законите и другите правни акти, со законите на државите на ЕУ. Целта на ЗБПП е да се постават основите за пристап до правната помош на сите оние на кои им е потребно. ЗБПП беше усвоен во декември 2009 година, а почна да се имплементира во Јули 2010 година. На почетокот на имплементирањето бројот на барањата за добивање на БПП беше многу мал затоа што луѓето немаа информации за можноста за добивање на БПП и според резултатите на анкетата направена од страна на здружението Мултикултура и ден денес бројот на граѓаните кои имаат некоја информација за БПП е многу мал, а луѓето кои се информирани за постоењето на овој закон во најголем дел се од правната сфера.

Bolstering the rule of law in the eu enlargement process to wards the western balkans

Enlargement is often named one of the EU’s most successful policies and a powerful foreign policy tool in expanding the zone of freedom, peace and economic stability in Europe.The EU’s expansion with the Central and Eastern European countries (CEECs) has become a convenient scapegoat for the current enlargement crisis.

 

Bosna and Herzegovina country paper

This paper was written in the frame of the project “Western Balkan CSOs for Global Development “, financed by the Austrian Development Cooperation. The project is aimed to raise capacities of Western Balkans’ civil society organization to engage in political dialogue, advocacy and awareness raising of global development issues. Strong and vibrant civil society is crucial for addressing global justice, solidarity and international development; and meaningful involvement of the civil society in processes for the creation of national development policies will be especially important. Involvement of the civil society in development processes is even more important for countries which aspire to become EU members since they are obliged to set up its international development cooperation and humanitarian aid strategies and adopt EU acquis. Bosnia and Herzegovina, being a potential candidate country and an aspirant for becoming an EU member will also have to do so.

Capitulation, confusion or resistance: social capital among Macedonian high-school students

Young people are a permanent, necessary and progressive element of all societies, whose role is especially important and useful in the public policy making process. However, the youth in Macedonia are yet to be included in these processes at a satisfactory level. This publication is an attempt to change this and it came about as a result of the cooperation between the Youth Educational Forum and Reactor – Research in Action in the project “Youth for an Open Society – Local Youth Initiatives”.

Честитка

Пропаганден материjал – флаери (вид честитка) честитка со порака за јакнење на свеста на граѓаните за жичарата Тетово – Попова Шапка.

Constitutional challenges of EU Accession for South East European Applicant Countries

Comparison shows that membership in the European Union (EU) – but already preparation for accession – raises numerous and specific constitutional challenges due to the specific features of the EU legal system. Only in few cases such adaptation can be achieved by a wide interpretation of existing constitutional provisions; most often it will require amendments to legislation and even to the Constitution itself in order to clarify and regulate fundamental questions thus creating legal certainty. Thus, almost all EU Member States have amended their Constitutions, either on occasion of Treaty revisions or in view of their accession to the EU, in order to meet the requirements resulting from their integration into the EU legal system.

ДИК надлежностите и капацитетите за изготвување и ефективно одржување на Избирачкиот список

Транспаренси интернешнл – Македонија го изработи Документот за јавни политики „ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА – Надлежностите и капацитетите за изготвување и ефективно одржување на Избирачкиот список“. Во документот се дава краток хронолошки осврт на проблемите во поглед на избирачкиот список во Република Македонија, анализирајќи ги законските измени во Изборниот законик, улогата и надлежностите на ДИК во поглед на Избирачкиот список, како и практичната примена на новите нормативни решенија. Анализата воедно посочува одредени препораки и предлози кои се однесуваат на неопходноста Република Македонија да обезбеди соодветни услови за остварување на избирачкото право на секој граѓанин токму преку организирање на легитимни избори и почитување на основните демократски вредности.

документарен филм

Краток документарен филм за 25 годишната работа и активизам на Организација на жените на општина Свети Николе изработен од волонтерите во организацијата.

Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество во Maкедонија

Извештајот „Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество за Западен Балкан“ претставува продолжување на започнатите напори на Балканската мрежа за развој на граѓанското општество и Универзитетот од Лондон „Queen Mary“ од истражувањето за пилот-студијата „Донаторски стратегии и практики во развојот на граѓанското општество на Балканот. Граѓанското општество изгубено во преводот?“1. Пилот-студијата, која беше спроведена во 2011 г., покажа дека Европската Унија (ЕУ) не е само највлијателниот донатор во однос на висината на износот и разновидноста на дадената помош, туку дека поддршката ја насочува и одредува агендата за присуството и интервенциите на другите донатори.

Доументарен филм Младинска размена

Документарен фил од младинксата размена Дебар Ифс Петрич

Тhe effectiveness of EU’s regional support for CSO partnerships for fostering democratic reforms and rule of law in enlargement countries

The European Union (EU)’s commitment to involve civil society in the Enlargement started in 1989 when funding was provided for basic capacity development of newly formed civil society organizations (CSOs) in Central East Europe under the PHARE programme, which was later extended to Western Balkans and Turkey through stabilization (CARDS) and pre-accession instruments (IPA). However, despite EU’s intention to involve civil society, non-state actors without specialized knowledge were often excluded in the interest of compliance expediency.
Consequently, CSOs were demoted either to a consultative role, or failed to gain any access into the policy arena.

Ефикасност, влијание и апсорпционен капацитет. Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија

Пристапувањето кон ЕУ е комплексен процес кој подразбира исполнување на политички, економски критериуми и споспбност за преземање на обрвските за членство имплицирајќи опсежни реформи во секоја сфера од општеството:политичка, економска, социјална, културна. Претходните проширувања на ЕУ покажаа дека исполнувањето на копенхагенските политички критериуми согласно кои државата кандидат за членство мора да поседува стабилни институции кои ја гарантираат демократијата, владеењето на правото и човековите права, заштитата на малцинствата претставуваат најголем предизвик и како такви имаат апсолутен приоритет во однос на останатите критериуми. За таа цел, ЕУ обезбеди политичка и финансиска поддршка, Инструментот за претпристапна помош (ИПА) ефикасно се насочува на активностите за поддршка на политичките критериуми. Сепак, обезбедувањето на помош од ЕУ е еден чекор, многу зависи од националните институции, aпсорпциониот капацитет, активната вклученост и посветеност, кои се клучни за успешно искористување на средствата и постигнување на посакуваните ефекти и придобивки за општеството.

Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini

Ovaj izveštaj predstavlja deo regionalnog izveštaja „Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj” 1, pripremljenog u okviru projekta Tekovine balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring koji sprovode članice BCSDN mreže. Tim Građanskih inicijativa (Dubravka Velat i Dejana Stevkovski) uneo je nove podatke za 2014.godinu i pripremio komparativnu analizu podataka iz 2013. i 2014.godine za Srbiju. Važno je napomenuti da se izneti podaci za 2103.godinu unekoliko razlikuju u odnosu na one iz regionalnog izveštaja imajući u vidu da je kao osnovni izvor ekonomskih podataka za OCD korišćen Godišnji bilten finansijskih izveštaja sa preliminarnim podacima za 2014.godinu u kojima su dati nešto drugačiji podaci za 2013. u odnosu na ranije izvore APRa. Radi se o zanemarljivim razlikama.

Embedding rule of law in the enlargement process

There have been significant alterations in the EU enlargement policy when it comes to the western Balkan countries mainly related to the scope of the criteria and approaches towards application of the conditionality policy. The paper aims to illuminate EU political conditionality’s application in the accession processes of the western Balkan countries, concentrating on the conditionality instrument of benchmarking and monitoring. It examines whether the EU political conditionality is the driver enabling the western Balkan countries to advance in the accession process, and looks for patterns of consistency in the application of political criteria and related conditionality in the judiciary and fundamental rights policies. The methodology utilizes a comparative case study approach, identifying innovations and principles governing the negotiation process of Croatia and Montenegro, the application of political conditionality related to the judiciary and fundamental rights policies, and actions taken by these countries in order to meet the political criteria. In addition, it makes an analogy to the case of Macedonia, which has not yet started accession negotiations, drawing parallels and examining the comparable instruments and approaches which in major part concern the rule of law area.

What is enabling environment for civil society development?

The enabling environment for civil society is broadly defined as the conditions within which civil society works. Specifically, enabling environment is viewed as the varied array of conditions — economic, political, social,
cultural, legal, and otherwise — that affect the capacity of citizens, whether individually or collectively, to
voluntarily participate in civil society. The enabling environment has increasingly come to be viewed as key to assessing civil society’s health.

Enabling environment for civil society development in the black sea region: Towards a regional strategy for cooperation

This report has been commissioned by the Black Sea NGO Forum with the aim to assess the state of the enabling
environment (EE) for civil society development (CSDev) in eight countries of the Black Sea region : Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, Turkey and Ukraine. In doing so, the report gathers and synthesizes
proposals for strategic priori􀀟es of CSOs in the Black Sea countries via 3-month research including desktop
research, on-line survey, focus groups and selected interviews, and iden􀀟fies the role of the Black Sea NGO Forum
in addressing these needs and challenges.

Enhancing Parliamentary Scrutiny over the use of EU Funds in the Republic of Macedonia

Before the introduction of the Instrument for pre-accession (IPA), from 1992-2006, EU assisted the Republic of Macedonia with around 800 mil EUR, mainly through PHARE. With the establishment of the Instrument for Pre-Accession (IPA) in 2007, the Republic of Macedonia as a candidate country for EU membership gained access to 622.5 million EUR for the period 2007-20131. According to the latest EC Annual Report on Implementation of Financial Assistance for Enlargement for 2011 published in December 2012, Macedonia has one of the lowest level of implementation of IPA funds for the period 2007-2011 for 3 out of 5 IPA components (27, 9% paid out of the committed funds for the I component, 24.7% for the III Component, 28, 7% for the IV Component)3. The 2011 EU’s Enlargement strategy calls upon the candidate countries to streamline activities and improve performance focusing on “key areas of the reform agenda of the beneficiary countries by using IPA funds4.

Епинет-вработување на знаењето за Еу

Анализата за вклученоста на граѓаните и граѓанските организации во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики може да ни даде поцелосна слика за легитимитетот на демократските процеси во Република Македонија. Преку учество на граѓаните во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики, покрај тоа што се зголемува одговорноста, транспаретноста и отчетноста на институциите, се зголемува и довербата на граѓаните во државата преку подобрување на квалитетот на политиките, а со тоа се намалува и демократскиот дефицит кој што е препознаен во бројни домашни и странски анализи. Исто така, на овој начин граѓаните имаат можност и директно да влијаат на решавањето на проблемите кои ги засегаат, на национално и на локално ниво. Европската Унија, во однос на Република Македонија, се јавува како еден од најголемите донатори и соработници на невладиниот сектор. Во тој контекст ЕУ во 2007 година започна со финасирање преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА). Проектите финсирани од ИПА имаат за цел развивање на демократското општество преку соработка и вклученост на граѓанскиот сектор во процесот на донесување на одлуките. Таквата соработка ќе гарантира институционално зајакнување и постојан дијалог помеѓу Владата и граѓанскиот сектор. Благодарение на овие фондови, Македонија има пристап до 622,5 милиони евра за годините 2007-2013. Но, и покрај институционалната и финансиска подршика од страна на ЕУ, практиките на вклученостна граѓанскиот сектор во процесот на креирање, донесување и спроведување на политиките, посебно на оние поврзани со процесот на приближување до ЕУ, се соочуваат со низа предизвици.Оваа анализа ја испитува вклученоста при процесот на донесување на одлуките поврзани со Европската интеграција на Република Македонија, и за релевантни ги зема граѓанските организации кои како работен фокус ја имаат оваа проблематика и извештаите за напредокот на РМ од Европската комисија.

EU integration: Citizens’ perceptions

This document presents a desk analysis of the existing research on the citizens’ perceptions regarding the integration of Republic of Macedonia in the European Union, conducted in the past five years. The purpose of the analysis is to identify the topics that will further be addressed as part of the project “National EU debate”, conducted by EPI and financed by Civica Mobilitas. The project addresses the lack of debate and inclusiveness of the wider public in the public policy process in Republic of Macedonia. The situation regarding inclusion of the wider public, as well as the existing of an argumentative debate about the EU accession process, has worsened further, due to the backsliding in the accession process as a result of the combination of domestic issues and the name issue.

Europeanisation through mobility: visa liberalisation and citizenship regimes in the Western Balkans

This paper examines the implications of the visa liberalisation dialogues which took place between the European Commission and national governments of the Western Balkans for the citizenship regimes of the countries concerned. The visa liberalisation process is approached as a tool of Europeanisation of the area of justice, freedom and security and as an exercise of EU conditionality. The analysis reflects on the negotiations for visa liberalisation as well as the mechanisms established for post-visa liberalisation monitoring. Looking both at the formal benchmarking process and through interviews with stakeholders at the national level, the paper traces how the visa liberalisation process affected the status and rights dimension of citizenship in the region.

ФИЛМ Младинска размена ДЕБАР-ИФС – ПЕТРИЧ

Релаизран документарен филм за младинска размена

ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЗА ПОДОБАР РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Оваа публикација е овозможена со поддршка на CIVICA MOBILITAS во рамките на проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество имплементирана од страна на Центарот за економски анализи.

Целта на ова истражување е идентификување на причините кои го движат развојот на граѓанските организации – ГО, здруженијата и фондации во регионите и во општините на Република Македонија како и да се идентификуваат последиците од таквиот развој.

„Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Центар за економски анализи и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Fostering an enabling environment for civil society contribution to global development

Civil society organizations (CSOs) play a significant role in international development cooperation. Engagement with civil society is critical to national ownership of development processes, democratic governance, and the quality and relevance of official development programmes. According to UNDP, civil society actors at national and global level have developed different competences and influence in a range of development issues. Partnering of development actors with national CSOs can help contribute to the effectiveness of all development interventions no matter the region, especially with respect to providing voice to the communities, data collection, monitoring and evaluation. CSOs often serve as agents of accountability and service delivery that can also lead to success of the interventions.

Frozen Recommendation

The recommendation for start of EU accession negotiations in the 2015 Progress Report of the Republic of Macedonia id frozen and conditional upon: the full implementation of the June/July Political agreement and the Urgent Reform Priorities, by the holding of the elections in April 2016, the earliest.

ГЕРИЛА АКЦИИ – КРЕАТИВНО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ

автор: Жарко Настоски

Сторијата е изработена во рамки на проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.

Граѓаните прашуваат : како и зошто во ЕУ ?

Некои луѓе сметаат дека реформите во Македонија треба да се под водство на владата, дури и ако тоа значи дека реформите ќе одат пребргу. Од друга страна, некои луѓе сакаат реформите да ги води граѓанското општество, иако тоа би значело дека реформите можат да одат преспоро.

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Прирачникот се фокусира на потребата и на значењето на планирање на комуникацијата во работата на граѓанските организации, што подразбира и соодветно утврдување на целните групи, пораките што ќе се упатат кон нив, како и примена на соодветните алатки и техники на комуницирање.

Прирачникот е создаден на начин што нуди практично знаење и алатки кои се, пред сè, насочени кон тоа организациите полесно и поефикасно да ја „кажат својата приказна“ и да подготват план за комуникација со јавноста.

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики

Позитивни практики и промени направени од 7 Граѓански организации институционални грантисти од првата година на програмата CIVICA Mobilitas.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши изработи три видео прилози со цел информирање на граѓаните за мал дел од промените и активностите кои неколку организации од невладиниот сектор ги предизвикале или направиле.
Им благодариме на организациите кои се вклучија во креирањето на видеата и кои придонесоа да се презентира по едно достигнување во последните неколку година на секоја од седумте организации.
1. Прва детска амбасада во светот Меѓаши – Скопје
2. КХАМ – Делчево
3. Организација на жени – Свети Николе
4. АДИ – Гостивар
5. Флоренс Најтингел – Куманово
6. Хелтгрупер – Скопје
7. Полио Плус – Скопје

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 1

Позитивни практики и промени направени од 4 Граѓански организации институционални грантисти од првата година на програмата CIVICA Mobilitas.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши изработи три видео прилози со цел информирање на граѓаните за мал дел од промените и активностите кои неколку организации од невладиниот сектор ги предизвикале или направиле.
Видеото во прилог вклучува 4 од 7те организации
1. АДИ – Гостивар
2. Флоренс Најтингел – Куманово
3. Хелтгрупер – Скопје
4. Полио Плус – Скопје

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 2

Позитивни практики и промени направени од 3 Граѓански организации институционални грантисти од првата година на програмата CIVICA Mobilitas.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши изработи три видео прилози со цел информирање на граѓаните за мал дел од промените и активностите кои неколку организации од невладиниот сектор ги предизвикале или направиле.
Видеото во прилог вклучува 3 од 7те организации
1. Прва детска амбасада во светот Меѓаши – Скопје
2. КХАМ – Делчево
3. Организација на жени – Свети Николе

A Guide to European Union Funding for NGOs

The purpose of our guide is to provide an overview that brings together information scattered across websites of different Commission Directorate Generals. If you use our guide to identify possible programmes of interest and then go to the website addresses indicated, you will find more detail about the programmes and calls for tender, although how much varies from one DG to the next. Examples of the types of projects funded are available in websites of some of the DGs. The European Commission is certainly Europe’s largest donor. It is estimated that 1 billion Euro (out of a total budget of about 100 billion Euro) is available for NGO projects, and even that is the tip of
the iceberg.

Handbook for Application of the Human Rights Based Approach

This Handbook aims to help CSOs, and their partners, understand the meaning of the term “Human rights-based approach”, its principles, content, and its method of application in everyday work in the context of Macedonia. Thus, the chapters are laid out in a simple format to guide the reader through all the fundamentals of HRBA and to provide direction for where further information can be found. Most importantly, the practical objective of the Handbook is to build capacity within CSOs for how they can apply HRBA during the preparation and implementation of strategic documents, programmes, projects and individual activities. The Handbook aspires to set HRBA as a cornerstone for all CSOs in Macedonia and to inspire and inform on the practical arrangements needed to ensure more equitable access to public goods, services and justice.

Improving perfomance of public administations: Current Experiences and Future Perspectives

It is our great pleasure to share with you the authors’ papers presented at the Conference Improving Performance of Public Administration: Current Experiences and Future Perspectives, which was held on 09-10 September 2015 in Belgrade. The Conference was organised within the project “Performance Audit and Policy Evaluation: On the Same or Parallel Tracks?” which is implemented by member organisations of the Think for Europe Network (TEN).

Increasing the efficiency of Macedonia’s and Montenegro’s justice system

Rule of law, democracy and human rights are enshrined as some of common values on which the European Union is founded, and which help bind the Member States together.Accordingly, this is also reflected in the political criterion for membership and the overall EU accession process. Respect for the rule of law is considered to be one of the main
preconditions a candidate country has to fulfil to become a Member of the Union. In the case of Bulgaria and Romania, even after gaining membership, the Union continued to assess their progress in addressing shortcomings related to the judiciary, corruption and organized crime.

Иницијатива за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Поднесуваме иницијатива и го повикуваме Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен весник на Република Македонија“ број 143/2012) (во натамошниот текст: Законот). Имено, самата постапка во која е донесен Законот е спротивна на
Амандманот XXV на членот 98 од Уставот кој во ставот 4 предвидува дека „Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници.“

Интер-етнички дијалог и соработка помеѓу младите во Македонија

Истражување: За месечна плата од 500 до 700 евра голем процент од иселениците би се вратиле дома

Научното истражување во рамки на проектот „Јас сакам да се вратам“ што го реализираа невладините „Надеж“ од М. Каменица, „Амброзија“ од Пехчево и „КХАМ“ од Делчево со поддршка на Цивика мобилитас.

Итните реформски приоритети побавни од реставрирањето на нереформските практики!

Со ставањето потпис на Договорот од Пржино, во јуни 2015 година, четирите најголеми македонски партии-потписнички „се договорија да ги спроведат сите препораки од Европската комисија за системските прашања од владеењето на правото“. Со тоа, партиите практично „на невидено“ ги прифатија итните реформски приоритети, уште пред тие да се објават, во јуни 2015 година. Ако во јавноста е малку појасно што значи спроведувањето на политичкиот договор, многу малку или воопшто не е јасно што значи „значителен напредок во спроведувањето на итните реформски приоритети“, не само во пошироката јавност, туку и кај оние што непосредно треба да ги спроведуваат. Така, тие се сведуваат на нејасна колективна имагинација за нивното значење, на претпоставки исомнежи дали зад таа сентенција се крие шифра или клуч за конкретна акција или е тоа само небитна бирократска фраза.

Извештај бр.1 од мониторингот на судските случаи на навреда и клевета

Центарот за развој на медиуми, во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во периодот од 1 февруари 2013, до 28 февруари 2014 година, ги набљудуваше судските постапки, поведени според Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета.

Извештај од истражување: Пристапноста и инклузивноста на судовите во Македонија

Истражувањето претставено во овој извештај се однесува на досегашните искуства и иницијативи во обезбедување пристапност и инклузивност на судовите во Македонија. Истражувањето е дел од проектот „Имам право на еднаков пристап до правда“ , спроведуван од здружението „Отворете ги прозорците“. Проектот е дел од шемата за регрантирање на граѓански организации, во рамките на Проектот „Мрежа 23+“ ИПА 2015/372-126, финансиран од Европската Унија. Проектот „Мрежа 23+“ го спроведуваат ЕПИ, како носител на проектот, во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија.

Извештај во сенка за Поглавје 23

Основната цел на проектот „Мрежа 23+“, што го реализираат Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, е структуриран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.

Извештај за дигитална писменост и користење на е-услуги во руралните средини

Во Република Северна Македонија, се најавуваат законски промени преку кои
граѓаните ќе може да креираат електронски идентитет, преку кои услугите од
институциите ќе ги добиваат електронски. Сето тоа води кон трансформација
на јавните услуги и нивна дигитализација. А тоа би придонело до заштеда на
пари, поквалитетни јавни услуги и зголемена транспарентност, полесен
пристап до податоци и секако бришење на воспоставениот бирократски систем.
Одржливото земјоделство е во срцето на “Целите за одржлив развој” на
Обединетите Нации (ОН) и првиот основен чекор кон обезбедување на свет без
глад (zero hunger). Согласно со Агендата на ОН, до 2030 година треба да бидат
обезбедени одржливи системи за производство на храна и да се спроведат
одржливи земјоделски практики што ја зголемуваат продуктивноста и
производството, кои помагаат во одржување на еко-системите, кои го
зајакнуваат капацитетот за прилагодување кон климатските промени,
екстремните временски услови, сушата, поплавите и другите катастрофи и кои
постепено го подобруваат квалитет на земјата и почвата.
Во изминатиот период, земјоделството, заедно со ловство, шумарство и
рибарството има остварено вкупен пораст на бруто додадената вредност од
4,5%. Секторот бележи континуиран годишен пораст на вредноста од
871.400.000 евра во 2014 година на 910.900.000 евра во 2019 година, освен во
2017 година поради влијанието на временските услови. Од друга страна,
релативното учеството на земјоделскиот сектор во бруто додадената вредност е
намалено од 10,2% на 8,1% поради поголемата додадена вредност остварена
во останатите попропулзивни економски дејности.

Извештај за економската вредност на непрофитниот сектор во земјите од западен Балкан и Турција

Овој извештај е подготвен како дел од четиригодишниот проект „Аквис (Acquis) на балканското граѓанско општество – јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“, финансиран од ЕУ во рамките на „Партнерски програми за граѓанските организации“ и кофинансиран од Балканскиот фонд за демократија (БТД). Го спроведува Балканска мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН) со 11 партнери од ЕУ, од Балканот и од Турција, во периодот 2012-2016.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија.

Советот ја следи и анализира јавната политика која се однесува и/или влијае на граѓанскиот сектор; иницира
донесување на нови или изменување и дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување на организациите; дава мислење по предлози на закони, стратегии, програми и други правни акти кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на
граѓанскиот сектор.

Како да го унапредиме просторот за делување на граѓанските организации

Трендот на стеснување на просторот за делување на граѓанските организации на глобално ниво, за жал, не го заобиколи ниту
Балканскиот регион: само во 2016 година просторот за ефективно делување на граѓанските организации во Западен Балкан и Турција е значително ограничен, со голем број на инциденти и случаи на кршење на правата кои се регистрирани во Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Србија и Турција. Довербата во секторот не забележа никаков пораст во речиси ниту една земја во изминатите неколку години.

Во вакви времиња кога локалните појави се
всушност и глобални, ГОи ширум светот можат многу да придонесат за напредување на просторот за нивното делување на светско ниво, Почнувајќи од размена на искуства, покажување солидарност и формирање широки коалиции, до употреба на нови технологии и со работка со меѓународни иницијативи.

БЦСДН изработи резиме со добри практики и препораки врз основа на дискусиите и локалните искуства за спротивставување на стеснетиот граѓански простор споделени на регионалната конференција “Улогата на граѓанските организации во промовирањето на граѓанскиот простор”, организирана на 21 јуни, 2017 во Скопје, со поддршка Civica Mobilitas.

Како до подобра законска регулатива која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење?

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година.

Како до подобра законска регулатива која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење?

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките
произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби.

Каталог на здруженија на граѓани од општина Кичево

Центарот за развој на заедницата Кичево , во 2015 година спроведе проект за промовирање на учеството на граѓанското општество во локалната самоуправа поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Овој каталог дава слика на граѓанските организации во општина Кичево кои соработуваа во проектот. Тие постојат за различни теми,како што се активности во областа на културата, заштита на граѓаните и на младите, и ги претставуваат различните етнички заедници.

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Пробиштип

Теренско истражување беше насочено кон согледување на моменталната состојба во општината со цел да даде придонес кон унапредување на соработка на локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните, како и зајакнување на родовата перспектива при креирањето на локалните политики.

Активноста е дел од проектот „Граѓанските организации – промотори на дијалог, акција и креирање на локални политики“ финансиски поддржан од програмта Цивика мобилитас, а го спроведува ЖГИ АНТИКО.

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Теарце

Теренско истражување беше насочено кон согледување на моменталната состојба во општината со цел да даде придонес кон унапредување на соработка на локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните, како и зајакнување на родовата перспектива при креирањето на локалните политики.

Активноста е дел од проектот „Граѓанските организации – промотори на дијалог, акција и креирање на локални политики“ финансиски поддржан од програмта Цивика мобилитас, а го спроведува ЖГИ АНТИКО.

Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија

Во рамки на јавните финансии на ЕУ, апсорпцискиот капацитет се дефинира како ниво до кое една држава (членка на ЕУ или не) е способна да ги искористи овозможените (алоцираните) финансиски средства од буџетот на ЕУ, и тоа на начин кој ќе создаде значителни резултати (т.е. на ефективен и ефикасен начин). Искуството покажува дека државите имаат ограничен апсорпциски капацитет за искористување на фондовите на ЕУ, а оттука произлегува идејата дека неговото надградување претставува посебна област
за истражување и поширока политичка активност. Во текот на 1990-тите години, ЕУ ѝ има доделено значителна финансиска помош на Република Македонија низ разни програми, како што се: ECHO,
Obnova, PHARE, Програмата за реакција при непригоди и како поддршка на платниот биланс. Во периодот од 2001 до 2006 година, Република Македонија има примано финансиска поддршка од ЕУ во рамки на програмата CARDS. Главна институција за раководење со таа поддршка била Европската агенција
за обнова EAR (European Agency for Reconstruction – EAR). Од крајот на 2005 година, Република Македонија има статус на држава-кандидат за членство во ЕУ. И покрај забелешките во однос на спроведувањето на препораките дадени во годишните извештаи за остварениот напредок, Европската комисија има
давано препораки за започнување на претпристапни преговори со Република Македонија. Сепак, заради политички причини, државата сé уште ја нема започнато таа следна фаза од процесот на пристапувањето кон ЕУ. Така, почнувајќи од 2007 година, Македонија е корисник на претпристапна помош од ЕУ во рамки на нејзиниот Инструмент за претпристапна поддршка наречен ИПА (Instrument for Pre Accession Assistance – IPA).

Користење на ИПА фондовите во Република Македонија – Како до зголемена ефикасност и ефективност?

Овој документ за јавна политика ги анализира апсорпционите капацитети, ефикасноста и ефективноста на користењето на финансиската поддршка која е овозможена на Република Македонија преку Инструментот за претпристпана помош на Европската Унија. Содржаните наоди и препораки се базираат на досегашните согледувања на ЕПИ од спроведувањето на Програмата “Следење на ИПА“, а особено преку збирката на студии спроведена во рaмките на проектот „Користење на фондовите на ЕУ“ имплементиран во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт – Скопје. Дополнително, земена е во предвид и јавната расправа во Националниот совет за евроинтеграции, одржана на 5-ти ноември 2012 година.

Kosovo country paper

Kosovo is the youngest country in Europe since it declared its independence from Serbia in February 2008. It located in the Southeast of Europe, landlocked between Albania, Serbia, Macedonia and Montenegro. The country has experienced drastic changes in the past 30 years: it was successively a socialist autonomous province of Federal Republic of Yugoslavia, a territory in Serbia, a territory administered by the UN, and finally, an independent republic.

Креирање јавни политики во Земјите од Западен Балкан

Шесте земји од Западен Балкан, сите аспирантки за членство во ЕУ, се наоѓаат во различни фази од процесот на интеграција во ЕУ. Карактеристиките на приодот на ЕУ кон проширувањето со земјите од Западен Балкан бараат овие земји да испорачаат конкретни, опипливи и одржливи резултати пред да станат полноправни членки. Во претходните рунди на проширувањето, ЕУ не применуваше вакви сложени механизми за да го оценува и да го следи квалитетот на спроведените реформи. Оваа ситуација е нова и за Европската комисија и за земјите-кандидатки,1 што значи дека и ЕУ учи од сопствените искуства и грешки и воведува иновации
во нејзината методологија за оценување на резултатите што ги направиле земјите-кандидатки. И самите земји од Западен Балкан инвестираат во развивање нови алатки и механизми за известување и за следење на постигнатите резултати. Конкретно, направени се подобрувања во однос на методите за собирање и анализа на податоци, квалитетот и веродостојноста на податоците, и поконструктивно вклучување на засегнатите страни од граѓанското општество.

Lessons learned and a legacy for A-5 countries future expeditionary missions

At the 2010 Lisbon Summit NATO made decision to end its most signi!cant operational commitment ever-the International Security and Assistance Force (ISAF) mission. During the 2012 NATO’s Chicago Summit held in May Heads of states and Governments of states contributing to ISAF mission, once again con!rmed that the mission will end by 2014. The end of ISAF however does not mean end of NATO engagement in Afghanistan.

Лет во место или слободен пат

Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ во Извештајот на ЕК за Република Македонија од 2016 година е замрзната и повторно условена , како и минатата година. Комисијата ја условува препораката за почеток на преговорите со : напредок во имплеменација на договорите од Пржино, пред се одржување на кредибилни избори , значителен напредок во имплементацијата на итните реформски приоритети.

Lidhja që Мungon? Zhvillimi dhe Funksionimi i Dialogut Civil në Ballkanin Perëndimor

Ky studim zhvillohet në vazhdimësi të përpjekjeve të BCSDN-së për t’iu ofruar aktorëve kryesorë lokalë dhe atyre
ndërkombëtarë, e sidomos institucioneve të BE-së, analiza dhe rekomandime në lidhje me zhvillimin e shoqërisë civile në Ballkan duke u përqendruar tek roli i saj në kuadër të integrimit në BE. Pra, ky studim bazohet në gjetjet e studimit “The Successes and Failures of EU Pre accession Policy in the Balkans: Support to Civil Society”1 të publikuar në shtator të vitit 2009 i cili për herë të parë konsideroi zhvillimin e mbështetjes të Komisionit të
Bashkimit Evropian (KE) për shoqërinë civile në kontekstin e zhvillimit duke përfshirë instrumentat e kaluar (PHARE dhe CARDS) si dhe ata aktualë (IPA). Studimi theksoi mësimet e nxjerra për përmirësimin e Instrumentit të Shoqërisë Civile (ISHC) që u lançua në vitin 2008 (serisë së aktiviteteve në formë projektesh të KEsë në mbështetje të zhvillimit të shoqërisë civile dhe të dialogut qytetar) e sidomos nevojën për të përmirësuar pronësinë
dhe vazhdueshmërinë e aktorëve lokalë (d.m.th. të shoqërisë civile). Ndërsa studimi i përmendur më sipër trajtoi mbështetjen prej aktorëve lokalë dhe njohjen prej Komisionit, ndryshimet e mëdha që priten nga ana e shoqërisë civile lokale mbeten ende për t’u theksuar.

Limited Progress : Reiterated recommendations

The country report (2016) and the Enlargement Strategy (2016) highlight and welcome the entry into force of the Stabilization and Association Agreement (SAA) on 1st April 2016. This step shows a continued commitment on both sides to foster EU related reforms and thus pave Kosovo’s way to joining the EU. Though, Kosovo remains
the only country not included in the Schengen visa-free list. The country report notes that the lifting of visa requirements for Kosovo citizens is pending until the two requirements a) demarcation process with Montenegro and b) fight against corruption and organized crime are fulfilled by the Kosovo government.

Mapping Key Findings and Recommendations for Countries in the Western Balkans

Legal experts and international civil society organisations have noted the increased use of the counter-terrorism agenda by governments as a main argument behind the new generation of restrictions on civic space (Hayes
2017). The international actors which create the counter-terrorism rules and policies are the UN, EU, Financial Action Task Force (FATF) and the Global Counter-Terrorism Forum (Hayes 2017, 7).

Marrëdhëniet me median – Udhëzues për organizatat e shoqërisë civile

Organizatat e shoqërisë civile – OJF-të, kanë pak a shumë përvoja të ndryshme me mediat dhe gazetarët, ndaj shpesh aktivitetet, projektet dhe përpjekjet tona të ndryshme nuk merren parasysh, keqkuptohen ose interpretohen gabim. Shumica e bisedave të mia me shumë OJF nga Sllovenia dhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përmbajnë shprehje me vërejtje, ankesa dhe frikë kundrejt medias të tilla si:Media nuk ka interes për punën dhe qëllimet e mira të OJF-ve. Ajo thjesht është në kërkim të lajmeve të rëndësishme.

Maximizing the Integration Capacity of the European Union

The project Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons and prospects for enlargement and beyond (MAXCAP) was funded by the EU’s 7th Framework Programme for Research, technological development and
demonstration, and was implemented from April 1st, 2013 to March 31, 2016.The project focuses on delivering critical analysis of the effects of the enlargement policy on the stability, democracy and prosperity of candidate countries, on the one hand, and the EU’s institutions, on the other. The aim of the project is to investigate how the EU can maximize its integration capacity for current and future enlargements and give concrete policy recommendations.

Mbi vlerën ekonomike të sektorit jofitimprurës në ballkanin perëndimor & turqi

Ky raport është përgatitur si pjesë e projektit katër-vjeçar “Acquis e Shoqërisë Civile Ballkanike – Fuqizimi i Advokacisë, Potencialit Monitorues dhe Kapaciteteve të OSHC-ve”, financuar nga BE në kuadër të “Programeve të Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile” dhe bashkë-financuar nga Balkan Trust for Democracy (BTD). Projekti po zbatohet nga Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN), në periudhën 2012-2016, në bashkëpunim me 11 partnerë nga BE, Ballkani perëndimor dhe Turqia.

Mbrojtja administrative-juridike e qytetarëve dhe të punësuarve në administratën publike : raporti për punën e komisioneve të shkallës së dytë dhe gjukatave administrative

Në lidhje me numrin e qytetarëve dhe subjekteve juridike që kanë dorëzuar njëfarë kërkese administrative
në institucionin e caktuar, vlerësohet se në shtet ka afro 100.0001 lëndë për të cilat veprohet në nivel vjetor.
Ato janë a.q. lëndë në procedurë administrative për të cilat organet publike vendosin në bazë vjetore dhe për të cilat
është miratuar vendim ose aktvendim i caktuar.

Media Relations – Guide for Civil Society Organisations

Civil society organisations (CSOs) have more or less diverse experiences with media and journalists, our various activities, projects and efforts are often ignored, poorly understood or falsely presented. As could be deducted from numerous discussions with various CSOs from Slovenia and the Western Balkan countries, many have similar remarks, complaints and fears about the media. To name only a few: The media don’t care about work and good intentions of CSOs. They just look for sensations. The journalists do not have enough knowledge to cover certain
CSO issues. They often cover our issues in a superficial way, with incomplete information, mistakes and also with a certain political bias.

“Membership in the European Union: Constitutional Challenges for South East Europe Applicant Countries”

The following report provides an account of research, views and opinions related to the Regional Conference entitled “Membership in the European Union: Constitutional Challenges for South East Europe Applicant Countries” held on December 2, 2011 in Skopje, Macedonia. This report is published in English and Macedonian only and is made available on the Zenith‟s web-site at http://zenith.org.mk/events.

Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики

Оваа методологија е подготвена во рамките на проектот „Мрежа 23“ и има за цел да ги постави процесите и да ги посочи методите и алатките за мониторинг и за евалуација на јавните политики од Погла- вјето 23 – „Правосудство и фундаментални права од законодавството на Европската Унија“.

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските буџети

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските буџети

Мислење на Институтот за европска политика за Нацрт-стратегијата за реформа на правосудниот сектор

Институтот за европска политика (ЕПИ) на 11 август 2017 година испрати мислење до работната група во Министерството за правда, надлежна за ревидирање на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, во врска со Нацрт-стратегијата за правосудниот сектор. Во согласност со структурата на Нацрт-стратегијата, ЕПИ во одделните области внесе анализа на состојбата и наоди, како и конкретни препораки за надминување на проблемите.

Младинска вклученост во креитањето на локалните политики

Кога говориме за младинските политики постојат повеќе дефиниции што даваат
објаснување на концептот на младинската политика. Во основата, младинската политика е
меѓусекторска политика и ги опфаќа сите одлуки и мерки што влијаат на условите за младите
луѓе во голем број на различни области, како што се вработувањето, образованието,
здравството, домувањето, слободното време, културата и влијанието. Многу е важно да се
наспомене дека младинската политика е стратегија што ја спроведуваат јавните власти со цел
да им се даде на младите луѓе можности и искуства со кои ќе се поддржи нивната успешна
интеграција во општеството и ќе им овозможуваат да станат активни и одговорни членови на
нивните општества, како и носители на промените.

Моја општина и јас граѓанинот – промо

Моја општина и јас граѓанинот – порака 2

Моја општина и јас граѓанинот – порака 3

Моја општина и јас граѓанинот – порака 1

Моја општина и јас граѓанинот – порака 4

Моја општина и јас граѓанинот – порака 5

Monitoring and Evaluation of the Rule of Law in the Republic of Macedonia

This national study on monitoring and evaluation of the rule of law in Macedonia reflects on the development in the
areas concerning the political criteria, Chapter 23 and 24 from the Acquis covering the period after the 2015 Country
Report by the European Commission (EC). The purpose of this policy study is to assess the trends in the areas under
analysis in the Republic of Macedonia. The study is conducted within the framework of the Monitoring and Evaluation of the Rule of Law in the Western Balkans (MERLIN WB) project conducted by the European Policy Institute – Skopje (EPI), in partnership with Institut Alternativa from Montenegro and the Belgrade Centre for Security Policy from Serbia, and funded by the European Fund for the Balkans. Based on the country studies, a policy paper covering the three countries (Macedonia, Montenegro and Serbia) will be produced.

Мониторинг извештај за примената на законот за еднакви можности на жените и мажите во Општина Тетово

Целта на овој мониторингот е следење и проценка на динамиката, обемот и квалитетот на работата на Единиците на локалната самоуправа во однос на Законот за еднакви можности на жените и мажите.
Предмет на мониторирање се органите и телата на ЕЛС и нивната работа во согласност со нивните надлежности, а во врска со почитувањето на Законот за еднакви можности на жените и мажите (ЗЕМЖМ).

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

This Regional Report is based on the country Monitoring Matrix reports produced in the scope of the “Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of Civil Society Organizations”, a project funded by the European Union (EU) and the Balkan Trust for Democracy (BTD). The monitoring is conducted based on the Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development (CSDev). The Monitoring Matrix was developed as a collective effort of CSO experts and practitioners from the BCSDN network of members and partners and the European Center for Not-for-Profit Law (ECNL). The Regional Monitoring Report is the first comprehensive report on the policy and legal framework that governs the civil society in the Western Balkans and Turkey (WBT) region.

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

The development of civil society in the Western Balkan countries and Turkey (WBT) was predetermined
by the region’s historical, political, economic and cultural contexts. Vast majority of the Western Balkan
countries were under the socialist regime and their transition into full democratic systems is still in
progress. The evolution of civil society started in the 1990’s and has till now significantly progressed in
the development of the enabling legal environment for the operation of the civil society.

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

Throughout the year 2015, civil society organizations (‘CSOs’) in the Western Balkans and Turkey operated in a relatively stable and unchanged environment compared to 2014 and 2013. The political calamities, coupled with the rise of citizen unrest and the refugee crisis in the Enlargement countries left little room for improvements of the environment for civil society development. Worrisome are the steps made in several countries in adopting new or amending the existing basic CSO framework laws in the direction of backsliding and restricting civic space for CSOs and citizens.

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

The development of civil society in the Western Balkan countries and Turkey (WBT) was predetermined by
the region’s historical, political, economic and cultural development. Vast majority of the countries of the
Western Balkans were under socialist rule and they are still in transition into full democratic systems. The
evolution of the civil society started in the 1990’s and has up until now significantly progressed in the
development of the enabling legal environment for the operation of the civil society.

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струмица за соработка со граѓанскиот сектор

Изработката на овој извештај финансиски е подржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија како дел од активностите на Концептот Општина по мерка на граѓаните.

Може владини пари за граѓанскиот сектор, но под јасни услови

Граѓанскиот сектор може да биде финансиран од државниот Буџет, велат претставниците на НВО. Но, велат и дека условите по кои ќе се добиваат овие пари треба да бидат јасни, транспарентни и парите да одат кај органзиации кои ќе ги исполнат зададените барања. Се бара и Кодексот на добри пратики според кои се делат парите да стане законска обврска, а не само препорака како сега. Партиите, засега за овие предлози без конкретен одговор

МОЖЕ ВЛАДИНИ ПАРИ ЗА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР, НО ПОД ЈАСНИ УСЛОВИ

Граѓанскиот сектор може да биде финансиран од државниот Буџет, велат претставниците на НВО. Но, велат и дека условите по кои ќе се добиваат овие пари треба да бидат јасни, транспарентни и парите да одат кај органзиации кои ќе ги исполнат зададените барања. Се бара и Кодексот на добри пратики според кои се делат парите да стане законска обврска, а не само препорака како сега. Партиите, засега за овие предлози без конкретен одговор.

Сторијата е изработена во рамки на проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.

Национален извештај за младинската невработеност во Република Македонија

Граѓанските организации кои работат со младите луѓе во земјите од Западен Балкан вклучени во проектот (Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Бугарија, Грција, Турција и Хрватска) се соочуваат со слични предизвици: недостиг на социјална вклученост, невработеност, корупција во образованието, несоодветни младински политики итн. така што можеме да речеме дека младите претставуваат маргинализирана група во овие општества. Во последните неколку години, вработувањето на младите добива сé поголема важност на националните и глобалните агенди за развој, со оглед на тоа дека глобалната криза со работни места ја зголеми ранливоста на младите во поглед на: поголема невработеност, послаб квалитет на работните места за оние што ќе најдат вработување, поголема нееднаквост на пазарот на
трудот меѓу различни групи на млади луѓе, подолг и понесигурен премин од образование на работа и поголема оддалеченост од пазарот на трудот

Национализмот во(н) контекст

Во период на зголемени страсти на национализам во Македонија, каде политиката и институциите станаа слуги на национализмот,се јавува потреба од менување на парадигмата. Национализмот како идеологија со свои одговори и решенија на проблемите, се наметна како доминантна идеологија во јасно нагласен чекор со неолиберализмот. Со императивот дека националните прашања се најбитни, националистичката парадигма ги контаминираше сите останати подрачја на политичката сфера, со што создаде своевиден монопол врз политичкиот живот, а со тоа и врз интерпретациите на проблемите со економска, културна и политичка природа. Како и секој национализам така и овој во Македонија, повторно ги отвори затворените историски прашања, давајќи нови одговори со една националистичка вредносна вертикала.

Ndihma juridike pa pagesë – sfidat dhe zgjidhjet

Kanë kaluar 8 vjet nga implementimi i Ligjit për ndihmë juridike pa pagesë, por megjithatë ende ka dilema se sa është efektiv ky ligj dhe sa nga qytetarët e shfrytëzojnë të drejtën e këtij ligji. Me shpresë se kjo analizë do të jetë burim informacionesh për qytetarët dhe opinionin e gjerë, jemi munduar të sjellim material që do të jetë në pajtueshmëri me kohën dhe ndryshimet e LNJPP dhe të akteve të tjera të dobishme në shtet. Në këtë hulumtim, janë
shtruar disa pyetje themelore të cilat kërkojnë përgjigje sepse synojnë analizimin dhe dobinë e informacioneve për qytetarët dhe të drejtën e tyre për shfrytëzimin e këtij ligji.

Нефинансиски форми на државна поддршка за граѓански организации од Балканот и Турција

Целта на овој документ е да го актуелизира значењето на нефинансиските форми на поддршка (НП) меѓу државните и локалните јавни службеници и претставниците на граѓанските организации (ГО) за развојот на граѓанското општество во земјите на Балканот и Турција1. Граѓанските организации имаат значителна корист од нефинансиска поддршка (НП), особено во рамки на државите од Западен Балкан, во кои само мал број донатори овозможуваат долгорочна финансиска (институционална) поддршка2, со која би се овозможила организациска одржливост. Иако финансиската поддршка во државите од регионот е недоволна3, нефинансиските форми на јавна поддршка се широко распространети во практика, особено
на локално ниво.

Независност,непристрасност,професионално и ефикасност на правосудството

Според член 2 од Договорот за Европската унија (ДЕУ), Европската унија се заснова,пред сè, на почитување на владеењето на правото, слободата, демократијата и заштитата на човековите права. Овие вредности се заеднички за сите земји-членки и се очекува истите да се застапени и почитувани од страна на земјите-аспирантки за членство во ЕУ. Судството претставува значаен фактор и за исполнување и за почитување на овие вредности.

НОВИНАРСКА ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИJА: МЛАДИТЕ ОД КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Младите од Куманово и Старо Нагоричане сакаат да се вклучат во донесувањето на одлуки на локално ниво, сакаат да ги кажат своите предлози, идеи и решенија за проблемите со кои се соочуваат.

Различни се потребите на младите од двете општини со оглед на фактот што едната Куманово е урбана средина со скоро 120.000 жители и втората е рурална општина со само 3.500 жители.

Но, заеднички им се визиите за убаво пристојно живеење во кое младиот човек ќе ги има сите потреби за градење на иднината во својата локална заедница.

Недостигаат многу работи од културни центри, до места за дружење, спортска и забавна инфраструктура, па сè до покрупни стратегии кои го решаваат нивниот горлив проблем со невработеноста.

Обезвреднување на трудот 2: Анализа на трудово-правната легислатива во периодот 2010-2014

„Важноста на трудот како нераскинлив дел од човековото битие најдобро се согледува токму во процесот на производството и создавањето на материјални добра, каде работникот учествува лично и непосредно, како и со својата лична работна активност преку работниот однос, кој пак претставува севкупност од физичките
и духовните способности, секогаш кога произведува употребни вредности од секаков вид“.

ОД КАДЕ ТРГНАА ПРОМЕНИТЕ

Во изминатите десетина години граѓанските движења направија огромни промени во општеството. Тие беа гласот на јавноста што одекнуваше низ улиците и на социјалните мрежи, во време кога многу тешко можеше да се слушнат барањата на граѓаните во медиумите. Почнуваа партизански, беа осамени во нивните битки и затоа многу полесно беа потиснувани од власта. Но, како што одминуваше времето така стануваа се погласни и помасовни, а оние кои им се придружуваа беа похрабри во своето „јас“. Се протестираше против поскапувањето на струјата, водата и парното, против полициска бруталност, против изградбата на црквата на главниот плоштад во Скопје, се изродија пленуми, се создаде „Протестирам“, најмасовна беше „Шарена револуција“, а денес битката се води за запирање на рудниците во неколку општини во државава
автор: Маја Јовановска

Сторијата е изработена во рамки на проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.

ОДГОВОР НА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ПОГОДЕНИ ОД КОВИД-19: 15 АКЦИИ ПРОТИВ КОВИД-19

Да се помогне тогаш кога е најпотребно, тогаш кога нема кој или кога никој друг не може толку брзо да ја даде помошта – ете за тоа беа наменети Ад хок грантовите на Цивика мобилитас со кои 15 граѓански организации им излегоа во пресрет на потребите на нивните крајни корисници, граѓани на оваа земја. А брзата реакција понекогаш е поважна од количината на помош. Овие грантови не беа големи според буџетот, ама им покажаа на оние на кои итно им беа потребни дека некој мисли на нив и дека кризата во која се најде целиот свет можеме да ја пребродуваме заедно, чекор по чекор.

Оваа кратка брошура се осврнува на постигнувањата на корисниците на овие грантови. Во центарот на тие постигнувања се луѓето: жени и деца жртви на насилство, работниците, учениците соочени со проблемите за пристап до образование, младите, воспитувачите, сиромашните и маргинализирани по различни основи итн. Покрај другите, сите имаа една заедничка црта – беа особено погодени од кризата што ја предизвика Ковид-19.

Граѓанските организации брзо се мобилизираа, нивните контакти на терен им помогнаа да ги видат потребите на граѓаните и да ги „скројат“ активностите според тие потреби. Ова е нашиот начин да им оддадеме признание за брзата реакција, за враќањето на вербата кај граѓаните дека може да се победи во оваа битка. Ова е признание за нивните постигнувања.

One step forward, two steps back

2016 marked waking up from an almost decade long slumber in Bosnia and Herzegovina’s path to the European Union. With the new EU approach from December 2014,1 the focus was shifted to addressing urgent socio-economic reforms. In 2015, BiH returned to the road of reforms, leading to the submission of Application for EU membership in February 2016 and the Stabilization and Association Agreement coming into force.2 At the same time, BiH continues to be in violation of the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms for failing to implement the decision on Sejdić-Finci and Zornić v. BiH cases.

Основна анализа на работењето на судскиот совет на Република Македонија

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ).Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија претставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и
со меѓународните документи ратификувани од РМ.

Овозможувачка околина за развој на граѓанското општество

Овозможувачката околина за развој на граѓанското општество е општо дефинирана како услови во кои
дејствува граѓанското општество. Поточно, овозможувачката околина подразбира разновиден спектар од услови – економски, политички, општествени, правни и други кои влијаат врз капацитетот на граѓаните доброволно да бидат дел од граѓанското општество, индивидуално или колективно. Овозможувачката околина сè повеќе се перципира како клучна за процената на состојбата на граѓанското
општество. Оваа брошура ве води низ главните елементи на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество. Овие елементи вклучуваат правна, регулаторна и финансиска средина во која работат граѓанските организации, опишани во осум чекори.

Parliamentary Oversight

The purpose of this toolkit is to assist Members of Parliaments (MP’s) and parliamentary staff in understanding the concept of competition policy and state aid, the obligations arsing from the Stabilisation and Association Agreement (SAA) and to facilitate their involvement in the performance of the Parliament’s oversight role over these topics.

Патеки во младинската работа

Публикацијата „Патеки во младинската работа: препознавање, професионализација и стандардизација“ претставува преглед на европските, регионалните практики и практиките во областа на младинската работа во Република Македонија.
Намерата е публикацијата да послужи како ресурс на сите засегнати страни како што се
државните и јавни институции кои ги креираат и спроведуваат политиките за млади и граѓанските организации кои работат со млади, за подобро разбирање на младинската работа и важноста на
потребата за препознавање на младинската работа.

Перцепција на Граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското општество во Македонија

Оваа публикација е овозможена со поддршка на CIVICA MOBILITAS во рамките на проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество имплементирана од страна на Центарот за економски анализи.

Целта на ова истражување е идентификување на причините кои го движат развојот на граѓанските организации – ГО, здруженијата и фондации1 во регионите и во оп- штините на Република Македонија како и да се идентификуваат последиците од таквиот развој.

Под лупа – извештај од анализите на 12 правосилни кривични предмети

Транспаренси интернешнал – Македонија во соработка со здружението „Зелена лупа“ ја спроведува граѓанската акција „СИТЕ ЗАЕДНО ПО ПАТОТ ДО ПРАВДАТА“, која е поддржана преку програмата за развој на граѓанското општество на „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“. Во текот на проектот, врз основа на 12 правосилно завршени судски предмети од областа на кривичното право, направена е анализа на можностите на правниот и институционалниот систем да обезбеди спроведување ефикасни, неселективни и непристрасни судски постапки во кои ќе биде обезбедена заштитата на човековите права преку примена на законите и правните принципи, а со цел да биде проверена законитоста на кривичната постапка и изречените казни, односно дали се изречени такви казни кои се засновани врз закон во соодветната постапка, докажани и соодветни на тежината на делото.

Подобрување на ефективноста и компетентноста:Преглед на квалитетот,ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите

„Стратегијата за Југоисточна Европа 2020: Работни места и европска перспектива“ цели кон подобрување на условите за живеење во регионот и враќање на фокусот кон прашањата за конкурентноста и развојот. Стратегијата беше донесена во 2013 година, а процесот на развивање, усвојување и примена на истата го координира Регионалниот совет за соработка (РСС). Токму зајакнувањето на регионалната соработка е еден од условите за напредок во процесот на пристапување на државите од регионот кон Европската унија.

Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија

Анализата „Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија“ се осврнува кон користа и потребата од ефикасно и ефективно комуницирање на граѓанските организации со своите целни групи и пошироката јавност користејќи современи комуникациски алатки и техники. Дополнително, ги истражува капацитетите и ресурсите со кои располагаат граѓанските организации, а кои се однесуваат на дигиталните комуникации и степенот до кој тие применуваат дигитални алатки за да ги пренесат своите пораки до јавноста и целните групи.

ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ

Стотици луѓе кои беа осудени во изминатите десетина години сметаат дека се жртви на полициско – политички монтирани процеси. Осудениците од случаите познати како „Калдрма“, „Детонатор“, „Бачило“, „Метастаза“ и многу други бараат повторно да им се суди со цел да добијат шанса да ја докажат својата вистина и невиност. Тие се приклучија на здружението „Зелена лупа“, предводник на идејата да се донесе законско решение со кое ќе се повторат 30-тина судски случаи. Бараат правда, а не милост.

автор: Маја Јовановска

Сторијата е изработена во рамки на проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.

Правдата во Република Македонија низ призмата на Стратегијата на ЈИЕ 2020

Во овој документ се сумирани наодите од шестмесечниот проект на следење на спроведувањето на Стратегијата ЈИЕ 2020 „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ во периодот јули – декември 2016 година во Република Македонија. Проектот иницираше структурно следење на спроведувањето на овој аспект на Стратегијата, преку вклученост на граѓанските организации и унапредена
јавна дебата со релевантните чинители. За секоја од трите мерки/инструменти предвидени со Стратегијата за областа правда прикажани се клучите наоди и дадени се опции и препораки за надминување на утврдените слабости.

Правосудство и Основни човекови права

Во последниот Извештај за Македонија 2015 на Европската Комисија се нотирани недостатоци во делот на
имплементацијата на реформите во судството и во однос на фундаменталните човекови  права. Детектираната состојба иницира спроведување на истражување на јавното мислење во врска со областите опфатени со Поглавјето 23 – Судството и основни човекови права со кое ќе се обезбедат податоци за: искуствата, сознанијата и перцепциите на граѓаните за познавањето на: Поглавјето 23 (правосудство, борба против корупција, темелни права и права на граѓаните на ЕУ); познавањето на уставно загарантираните права и механизмите за нивна заштита; довербата на граѓаните во правосудниот систем, која ќе опфати доверба во работата на јавното обвинителство, судовите, Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија.

Правосудство и темелни права

Оваа збирка е резултат на грантовата шема спроведена во рамките на проектот „Мрежа 23“, финансиран од Европската Унија, преку Програмата за поддршка на граѓанското општество и од Кралството Холандија, преку програмата МАТРА. Грантовите беа доделени по пат на јавен оглас, врз основа на утврдени критериуми. Основната цел беше да се даде релевантен придонес на граѓанските организации во    следењето  и во евалуацијата на политиките кои се опфатени со Поглавјето 23 од пристапувањето во Европската Унија – правосудство и темелни права. Во рамките на проектот беа спроведени активности за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за придонес во следењето и во евалуацијата на политиките, заснован врз докази и аргументи. За таа цел, беше изготвена методологија за следење и евалуација на политиките од Поглавјето 23, беа одржани обуки, a беше овозможено и менторство при подготовката на документите на јавна политика.

Правосудството и темелните права во Република Македонија

Основна цел на проектот “Мрежа 23” што го реализираат Институтот за европска политика -Скопје,Хелсиншкиот комитет на човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени,е структуиран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Подглавјето 23- Правосудство и темелни права.Преку проектот,на транспарентен начин,беа доделени десет грантови и др граѓански организации,што спроведоа истражувања  др активности како придонес кон ефективно следење и оценување на политиките опфатени со Подглавјето 23 од пристапувањето во Еу.

Правото на слободата на мисла и изразување и слобода на мирен собир и здружување

Слободата на сопствена мисла и изразување е клуч во развојот, неприкосновеноста и независноста на секоја индивидуа. Преку слободно заземање ставови по определени теми и преку слободна размена на идеи и
информации со другите, луѓето можат подобро да се разберат самите себе и својата околина. Ова право уште повеќе им ја зголемува личната сигурност, но и безбедноста и почитта кон државата.

Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи

Овој документ претставува надградба на „Предлогот за итни демократски реформи“, подготвен од група граѓански организации и експерти во почетокот на јули 2016 година. Оригиналната цел на документот останува иста, односно тој треба „да даде поттик, насоки и детални активности кои се неопходни за враќање на демократските стандарди и вредности, за постигнување напредок во одредени области од јавните политики, како и за враќање на довербата на граѓаните во клучните државни институции“. Промената на власта, сама по себе, беше чекор напред поради тоа што со одржувањето кредибилни избори се стави крај на длабоката повеќегодишна политичка криза, но тоа не е гаранција за системските реформи кои се неопходни за да се надмине состојбата на заробена држава.

Предлог за итни демократски реформи

Овој документ претставува заеднички потфат на група граѓански организации и е резултат на синергија и соработка помеѓу нив, научни работници и експерти (прилог 1). Ваквиот заеднички потфат е одговор на актуелната политичка криза, назадувањето на демократските стандарди и во владеењето на правото и губењето на кредибилитетот на институциите. Документот е комплементарен со заложбите на движењето „#Протестирам/Шарена ре- волуција“ во барањата за итни демократски реформи и за вклучување независни прет- ставници на граѓанското општество во тој процес.

Прирачник за граѓански организации

Прирачник за граѓански организации за мониторинг на транспарентност на општински буџети

Прирачник за граѓански организации – извори на финансирање од Европската унија

Целта на нашиот прирачник е да се обезбеди краток преглед кој ги спојува информациите распрскани по веб – страниците на различни генерални директорати на Комисијата. Ако го користите нашиот прирачник за идентификација на можни програми од интерес, па потоа да се обратите на посочените веб – страници, ќе најдете повеќе детали за програми и повици за тендери, каде има разлика од еден ГД до друг. Примери за  видовите на финансирани проекти се достапни на веб – страниците на некои од ГД.

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Содржи информации и упатства за интегрирање на пристапот заснован на човековите права во работата на граѓанските организации во државата.

Стандардите за човекови права, како и принципите содржани во Универзалната декларација за човекови права, конвенциите на ООН и други меѓународни документи за заштита и унапредување на човековите права ги поставија принципите на HRBA. Овие основни принципи се: универзалност; неотуѓивост; неделивост; меѓузависност и меѓусебна поврзаност; учество на граѓаните во донесувањето одлуки; недискриминација и еднаквост; одговорност и владеење на правото; како и транспарентноста и пристапот до информации. Овие принципи може да се применат на целото стратешко планирање на организацијата и целиот нејзин процес на програмирање, вклучувајќи оценка и анализа, планирање и проектирање на проекти, обезбедување на услуги и следење и евалуација.
На овој начин, ПБЧП и овозможува на организацијата не само да има водечки принципи за својата стратегија, туку и за начинот на кој таа ја спроведува својата работа. Примената на ПБЧП не треба да вклучува целосно нов начин на работа. Тоа едноставно подразбира свесно и систематски обрнувајќи внимание на човековите права во сите аспекти на работата.

Прирачник за реинтеграција на Роми-повратници

Овој прирачник е наменет за Роми-повратници од западноевропските или други земји, во кои престојувале како баратели на азил или економски мигранти, во Република Македонија. Тој нуди едноставни насоки и основни информации на повратниците за можностите и поддршката што можат да ја добијат од јавните институции, граѓански организации и други чинители за полесно да се вклучат во животот на заедницата.

Прирачник за следење и контрола на целисходноста во јавните набавки

Целта на овој Прирачник е да придонесе за посеопфатно и поквалитетно планирање и управување со јавните средства за задоволување на вистинските потреби и интереси на граѓаните од регионотна Западниот Балкан.

Прирачник за социјално претприемништво

Овој прирачник е наменет за сите потенцијални социјални претприемачи што се заинтересирани да започнат социјален бизнис за вработување на лица од ранливи категории. Првенствено е наменет за невладини организации што даваат соодветни социјални, правни, здравствени услуги на лица од ранливи категории и се заинтересирани за економско зајакнување на тие лица или економска одржливост на организацијата и сакаат да засноваат социјални бизниси.
Овој прирачник ќе ви даде насока како да ја развиете соодветната економско-социјална мисија на организацијата, да ги насочите вашите човечки и финансиски потенцијали за засновање на социјално претпријатие што би отворило можност за вработување на лица од ранливи категории. Преку бизнис-канвасот ќе имате можност да ја развиете вашата социјална претприемачка идеја, водејќи сметка за паралелно остварување на социјална и економска мисија на вашиот бизнис. Понатаму, ќе бидат детално образложени одредени делови на законската правна легислатива за да изберете најдобар начин како правно да го регулирате вашиот социјален бизнис. На крајот ќе бидат презентирани информации за можности за финансирање на вашиот социјален бизнис.

Прирачникот може да го преземете на македонски јазик и на англиски јазик.

Година на издавање: март 2017

Прирачникот за јавниот интерес во новинарството

„Прирачникот за јавниот интерес во новинарството“ ги сублимира општоприфатените вредности, принципи, стандарди и практики во новинарската професија. Базиран на етичките новинарски кодекси, на домашната и странската медиумска регулатива и политиките за работа во највлијателните информативни куќи во светот, прирачникот дава јасни критериуми за утврдување на јавниот интерес во вестите. Освен 10-те основни принципи во новинарството, книгата го воведува тестот за јавен интерес во новинарството.

призанние

Признание за долгогодишната работа на Организација на жените на општина Свети Николе од страна на ЗНМ – Новинарите од Истокот

Проект за поддршка на човековите права Извештај за периодот 2004-2005

Проектот за поддршка на човековите права ( ППЧП), претставува иницијатива на граѓанското општество, која се усредоточува на појавата на неправилно однесување или злоупотреба од страна на полицијата. цел на проектот, е да  обрне внимание на употребата на незаконска физичка и ментална сила, од страна на овластените службени лица од Министерството за внатрешни работи, во текот на вршењето на нивните службени задачи и да помогне во развојот на ефективен механизам, за заштита на човековите права на наводните жртви.

Progress shown, challenges still ahead

Serbia began its EU accession negotiations in January 2014, while the screening process was completed in March 2015.  The newly issued Serbia 2015 Report clearly states that the contry has taken major steps that should lead to the first chapters of the EU accession negotiation being opened. This has been confirmed by the Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn, expressing his belief that conditions are in place to open the first chapters by the edn of 2015.

“Promoting LEADER in Austria for the development and strengthening of LEADER in Macedonia”

Rural development policy is an increasingly important component of the common agricultural policy (CAP). It promotes sustainable development in Europe’s rural areas addressing economic, social and environmental concerns.
Europe’s agricultural policy is determined at EU level by the governments of Member States and is then implemented by them. It is aimed at supporting farmers’ incomes while also encouraging them to produce high quality products demanded by the market and to seek new development opportunities, such as renewable, environmentally friendly energy sources.

Проценка на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Развојот на новите информациско комуникациски технологии (ИКТ) создава револуционерни промени во начинот на комуникација меѓу поединците, групите и институциите. Интернетот претставува значаен потенцијал за граѓанските организации (ГО) во поглед на зголемување на видливоста и подигнување на свеста кај јавноста за релевантни општествени теми и проблеми, потенцијал за мобилизација на поддршка за релевантни општествени цели, вмрежување и создавање синергии меѓу релевантните чинители, дисеминација на добри пракси, но и унапредување на транспарентноста и отчетноста на организациите пред конституентите и другите засегнати страни.

Прво издание: Агро-рурален информатор

Првото издание на агро- руралниот информатор прави пресек на наjзначаjните настани во секторот земjоделство и рурален развоj, но исто така ги претставува и активностите на Рурална Коалициjа и неjзините членки.

Разводнување на фокусот

На 18 јануари Собранието ја прифати оставката на поранешниот премиер Груевски и назначи нова Влада. Овој чекор е секако добредојден како клучен дел од спроведувањето на Договорот од Пржино. Сепак, оставката беше врзана со Одлуката на Собранието за негово распуштање, со одложено дејство (на 24 февруари), што е спротивно на досегашната парламентарна практика. 2 Официјалниот став на главната опозициска партија е дека нема да учествува на следните избори ако не се измени датумот поради сериозното доцнење во спроведувањето на потребните реформи.

Report on the Economic Value of the Non-Profit Sector in the Countries of the Western Balkans & Turkey

This report was prepared as part of the four-year project “Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs”, funded by the EU in the framework of the “Partnership Programmes for Civil Society Organisations” and co-financed by the Balkan Trust for Democracy (BTD). It is being implemented by the Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) with 11 partners from the EU, Western Balkans and Turkey, in the period 2012 – 2016. This project has established the following two overall objective(s): (1) Strengthening foundations for monitoring and advocacy on issues related to enabling environment and sustainability of civil society at regional- and country-level; (2) Strengthening structures for CSO integration and participation in EU policy and accession processes at European and country-level.

Република Македонија:Прифаќање на европските норми-инерција во Лимбо

Предмет на анализата е овогодишната ревизија на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ, како индикатор за пристапот на Република Македонија кон прифаќањето на нормите на ЕУ. Резултатите покажуваат дека при целосно неизвесна перспектива за членство, особено по блокадата на Грција на почетокот на преговорите, влијанието на ЕУ е мало, а трансферот на нејзините норми значително забавен. Конвергенција со нормите на ЕУ се постигнува само за прашањата кои се идентификуваат во владините политички преференци. Пристапниот дијалог, преку кој Европската комисија настојува да ја одржи препораката за членство се однесува на политичките и економските критеруими. Се очекува фокус на клучни прашања на демократијата и владеењето на правото – реформите на судството, реформата на администрацијата, борбата против корупцијата, изборите, слободата на медиумите, како и функционалната пазарна економија.

Резултати од истражување за утврдување на задоволството на граѓаните од услугите на локалната самоуправа, нивната информираност и вклученост во работата и одлуките на локалната самоуправа и клучни потреби на граѓаните на локално ниво

Ова истражување има за цел да се утврди: задоволството на граѓаните од услугите на службите на локалната
самоуправа, со акцент на услугите кои ги засегнуваат жените; знаењето и партиципацијата на граѓаните во локалните процеси на буџетирање;проценка на главните потреби на граѓаните во областите кои се под
надлежност на локалната самоуправа. Истражувањето беше спроведено во насока да ги идентификува родовите приоритети на локално ниво и да даде увид за тоа до кој степен моменталните услуги кои ги пружа локалната власт одговаат на вака идентификуваните родови пориоритети.

Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Европската повелба за еднаквост го вбројува рамноправното учество на мажите и жените
при донесување на одлуки како предуслов за демократско општество правото на еднаквост
помеѓу половите, бара да локалните и регионалните власти ги превземат сите соодветни
стратегии, со цел да се промовира балансирана застапеност и учевство на мажите и жените
во сите сфери на одлучувањето.
Оваа анализа го користи следниов пристап: а) најпрвин прави родова анализа на учеството
на мажите и жените во одлучувањето на локално ниво; б) потоа прави родова анализа на
програмите; и в) на крај прави родова анализа на буџетите на 17те општини кои се вклучени
во проектот.

The Role of Civil Society in the EU Integration and Democratization Process in the Balkans

Interaction between the European institutions and society takes various forms. Primarily through the European Parliament as the elected representative of the citizens of Europe , than through the institutionalised advisory bodies of the EU (Economic and Social Committee and the Committee of the Regions), based on their role according to the Treaties and through less formalised direct contacts with interested parties.

Roma in the visa-Free Regime

Since the introduction of visa liberalization in 2009, the citizens of the Republic of Macedonia can travel visa-free to the Schengen countries. This change was welcomed as a great benefit due to its cutting the costs for obtaining a visa and the elimination of the visa administrative procedure. Nevertheless, it also caused an influx of asylum applications in EU member states. In order to ease the pressure resulting from this trend, the Republic of Macedonia, in danger of having its visa-waiver suspended, undertook measures to combat this phenomenon together with EU member states. The implemented measures resulted in changes in legislation, assessment procedures, fast-tracking asylum applications and information campaigns. Having said the above, this paper aims to examine the implemented measures and their impact, using desk research and analysis of all relevant domestic and international laws, documents and researches. Unfortunately, our research shows that these measures committed a great violation of fundamental rights of the members of the Roma community living in the Republic of Macedonia by restricting their right to freedom of movement and their right to equality and by violating their dignity. Due to the undertaken measures, approximately 20.000 Roma were refused their right to leave the country, while many were fasttracked
and forcibly returned to Macedonia from EU countries.

Сакам дома да живеам

„Последниот студент нека го изгаси светлото на аеродром“ беше еден од многу транспаренти кои можеа да се видат на улиците на Скопје и други градови во Македонија за време на студентските, средношколските и граѓанските протести во 2014, 2015 и 2016 година. Иако младите во Македонија традиционално беа оценувани како апатични и недоволно општествено ангажирани1 Лешоска, Малеска, Коруновска, Коруновска, Здравев, Димчевски, Малески, 2016), поинаква тенденција можеше да се забележи во во Македонија во последните три години, следејќи го процесот на студентското, или поточно срочено, младинското будење, предводено од Студентскиот, а консеквентно и Средношколскиот пленум кои пркосеа на верувањето дека младите во Македонија се пасивни. Од друга страна, младинската ангажираност изразена преку овие движења зборува за незадоволството кое постои кај значителен дел од младите; првенствено од обрaзовниот систем, но не единствено. Пленумите иако се концентрираа главно со проблемите на образовниот систем, во нивниот фокус е и животниот стандард на студентите, владините младински политики (или непостоењето на истите) и економскиот просперитет за младиот човек во Македонија.

Сегрегација на ученици Роми во основното образование во Република Македонија

Цел на ова истражување е да ја анализира состојбата на учениците Роми, првично во овие пет општини, да утврди дали постои сегрегација на ромските ученици во основните училишта преку бројот на ученици Роми во едно училиште, составот на паралелките во училиштата каде се распоредуваат учениците Роми дали при уписите во прво одделение се почитува одлуката за реонизација и слично.

Social Enterprise Developments in the Balkans Joint Volume by the Balkan Social Enterprise Research Network

Social enterprises are considered to be a relatively new phenomenon in the Balkan countries. Despite the different level of development between the Balkan countries, with members of the European Union (EU) on the one hand and the Western Balkan countries aspiring to join the EU on the other, the region as a whole is still exploring the opportunities that social enterprises offer for the communities, public and private sector. The innovative and
transformative role that social enterprises have in the economic and social sphere is especially valuable for post-transition countries in the region that are facing great social and economic costs, as well as growing social disparities since the transition in the 1990s.

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Долнени

Основа за изработка на Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи на општина Долнени, претставува Националната стратегија за социјална заштита и препораките дадени од г-н Каи Леинсенриг, експерт од Центарот за социјални политики за благосостојба и истражувања од Виена, Австрија. Стратегијата е адаптирана на конкретна состојба на локално ниво, насочена кон конкретни реформски барања и усогласен со релевантните национални стратегии. Бурните и динамични општествено-економски промени во последниве години во нашето општество имаат свои последици во многу видливиот процес на манифестација на социјално раслојување, меѓу другото, во појавата на сè поголема загуба предизвикана со зголемување на невработеноста, која во себе влече низа негативни тенденции, како што е влошување на здравствената состојба на населението, намалување на нивото на животниот стандард итн.

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Кривогаштани

Основа за изработка на Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи на општина Кривогаштани, претставува Националната стратегија за социјална заштита и препораките дадени од г-н Каи Леинсенриг, експерт од Центарот за социјални политики за благосостојба и истражувања од Виена, Австрија. Стратегијата е адаптирана на конкретна состојба на локално ниво, насочена кон конкретни реформски барања и усогласен со релевантните национални стратегии. Бурните и динамични општествено-економски промени во последниве години во нашето општество имаат свои последици во многу видливиот процес на манифестација на социјално раслојување, меѓу другото, во појавата на сè поголема загуба предизвикана со зголемување на невработеноста, која во себе влече низа негативни тенденции, како што е влошување на здравствената состојба на населението, намалување на нивото на животниот стандард итн.

Судската соработка во кривичните предмети и усогласеноста со правото на Европската унија – сегашна состојба и идни чекори

Во рамки на поглавјето 24 – кое се однесува на политиките од областа на правдата, слободата и безбедноста процесот на усогласување со правото на Европската унија (ЕУ) ја наметнува потребата за воспоставување на законски гаранции, солидна правна рамка, документирани и континуирани резултати на институциите. Цел на ваквото усогласување e потребата за остварување на успешна правосудна соработка која ќе овозможи ефикасно и ефективно откривање, докажување и судско процесирање на кривичните предмети, особено во областа на транснационалниот организиран криминал. Правосудната соработка во кривичната материја особено зависи од заемното признавање на судските одлуки, хармонизацијата на законодавството и остварувањето на институционалните претпоставки за успешна соработка. Битно е да се спомне дека ЕУ не инсистира на потполна унификација на законодавството во оваа област, туку на изнаоѓање механизми со кои ќе се овозможи непречена и континуирана соработка меѓу државите и нивните правосудни органи, и ќе се избегне судир на надлежности и заемно непризнавање на преземените дејствија и донесените одлуки.

Tackling constitutional challenges on the road to the european union:perspectives from south-east european accession countries

The paper analyses the most important aspects of the process of Europeanization of the EU Member States national constitutions, as well as the need of the Republic of Macedonia to join in this process bearing in mind the experience of the countries that have already gone along this path. The experience of the EU Member States is particularly important for Republic of Macedonia because it can help in reflecting all problems and difficulties that this journey brings along, as well as the possible solutions in the process of amending the national Constitution. Significant importance is also given to the precedent law of the EU Court of Justice in the part of protection of human rights and freedoms and the basic freedoms within the Union as a source of the law that should be kept in the focus in the process of harmonization of the Macedonian Constitution with the EU legislation. Comparison showed that membership in the EU gives rise to numerous and specific constitutional challenges due to the specific features of the EU legal system. Almost all EU Member States have amended their Constitutions in order to meet the requirements resulting from their integration into the EU legal system.

The art of survival

In this publication, we report the findings from the research project “(In)equality in social protection: Multi-level analysis of intersectionality in social assistance provision – A comparative study”. Our research studies social needs from an intersectional perspective, identifying and mapping out the dynamics and characteristics of the interplay and intersections of the categories of inequalities and power relations in two post-socialist and post-conflict countries– Macedonia and Bosnia and Herzegovina.2 We took intersectionality to mean a system of “interactions between inequality-creating social structures, symbolic representations and identity constructions that are context-specific, topic-orientated and inextricably linked to social praxis”.

The “carrot” approach

This paper will provide an analysis of the main findings of the European Commission’s (EC) 2015 Kosovo report, it will identify the key challenges outlined by the EC and the expectations the Commission has from the authorities of Kosovo. The highlight of the reporting period is the signing of the Stabilisation and Association Agreement (SAA) on 27 October, which was reffered to as ”a milestone on  Kosovo’s path towards a European future”. It could be inferred that what tilted the balance in favour of Kosovo was the agreement reached in the EU- facilitated dialogue with Serbia, which paved the way for the establishment of the Association/Community of Serb majority municipalities (A/CSM) and the Specialist Chambers. The SAA can be viewed as a ”carot” offered by the European Union to Kosovo, as a sign of appreciation for the efforts undertaken in addressing sensitive issues and also as an incentive to continue the reform process.

TRANSPARENCA E BUXHETEVE TË KOMUNAVE

TRANSPARENCA E BUXHETEVE TË KOMUNAVE
DORACAK PËR ORGANIZATAT QYTETARE

Цивика мобилитас- добри практики за граѓанската вклученост, соработката и дијалогот

Цивика мобилитас е програма за поддршка на граѓанското општество чија втора фаза заврши на крајот на 2018 година. Акцентот беше ставен на поддршка која ќе им помогне на граѓанските организации подобро да се поврзат со граѓаните и да ги промовираат граѓанските вредности, како и да донесе позитивни општествени промени. Граѓанските организации добија грантови, менторство и можност за учење.

Во текот на програмата беа поддржани 232 проекти на 198 организации, кои се реализираа во 38 општини. На крајот на втората фаза, беше подготвена брошура со најзначајните постигнувања на овие организации и нивните импресивни стории.

Udhëzues mbi Financimet e Bashkimit Europian për OJF-të

Qëllimi i udhëzuesit tonë është që të japë një pamje të përgjithshëme,e cila përmbledh informacionin e shpërndarë nëpër faqe interneti të Drejtorive të Komisionit të Përgjithshëm. Nëse ju përdorni udhëzuesin tonë për të identifikuar programme të mundshme me interes dhe pastaj të shkoni në faqen e internetit të përcaktuar, ju do të gjeni më shumë detaje për programet dhe thirrjet për tender, megjithëse shuma varjon nga një drejtori e përgjithshme tek tjetra. Shembuj të tipeve të projekteve të financuara janë të vlefshme në faqet e internetit të disa Drejtorive të Përgjithshme.

Уметноста на преживувањето

Социјалната заштита и социјалната држава многу години беа во фокусот на академскиот свет, креаторите на политики, граѓанските организации (НВОи) и на активистите. Како вистинско борбено поле меѓу моќта и принципите, потребите и приоритетите – социјалната заштита беше изучувана од повеќе перспективи – од перспектива на донесувачите на политики, меѓународните финансиски институции, НВОите, адвокатите и академиците што работат во областа човекови права, актерите кои се занимаваат со развој, со безбедност, итн. Листата е предлога за да се споменат сите. Само неколку студии за социјалната заштита се спроведени од корисничка перспектива. Тие во голема мера се фокусираат на квантификација на потребите и
се раководени од прашањата што произлегуваат од постојните системи во обид да се направи нивна проценка со силен едностран пристап, кој подразбира фокус на одвојување на корисниците (на пример, да биде консултиран/а бидејќи е жена, или припадник на немнозинска група, или лице со попреченост). Всушност, вака се скроени повеќето студии кои се однесуваат на социјалната заштита.

ВЛАДАТА ДА ЈА ЗГОЛЕМИ СУМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Граѓанскиот сектор освен што бара јасни услови по кои ќе се делат парите од државниот Буџет, бараат и сретствата да бидат драстично зголемени. Се предлага менување и на моделот на распределба на парите од Државната Лотарија. Со овие две промени, дел од невладините органзиации посочуваат дека ќе се намали финансирањето на граѓанските организации од странски донатори.

Сторијата е изработена во рамки на проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.

Водич низ претходната кривична постапка

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за фер постапка.

Водич за кодекс на добри практики за граѓанското учество во процесот на донесување одлуки

Еден од предизвиците со кои се соочува денешното општество и модерните демократии е отуѓување на граѓаните во политичките процеси.

Вклучувањето на граѓаните и граѓанските организации е битен елемент во демократскиот процес. Тоа овозможува канализирање на различните гледишта на граѓаните на алтернативен начин и обезбедува мноштво на интереси во процесот на донесување одлуки.

Комитетот на министри на Советот на Европа во 2007 година, го признава „суштинскиот придонес што го дават ГО во развојот и остварувањето на демократијата и човековите права, особено преку унапредување на свеста на јавноста, учество во јавниот живот и обезбедување на транспарентност и отчетност на јавните власти”

Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи

Водичот за обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи содржи опис на обврските на граѓанските организации кои произлегуваат од законите со кои се уредуваат даноците и даночната постапка. Водичот има за цел да ги запознае претставниците на граѓанските организации на јасен начин со законските обврски кои тие се должни да ги исполнат како исплаќачи на персоналниот данок на доход како и со правата и обврските во случај на надворешна даночна контрола.

Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

Водичот за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекција на трудот има за цел да ги запознае претставнииците на граѓанските организации на јасен начин со овластувањата и надлежностите на инспекторите на трудот, предметот на надзор како и документацијата која што мора да ја поседува организацијата и да ја приложи по барање на инспекторите.

Воведување иновативност во работењето на граѓанските организации преку социјално претприемништво

Оваа програма за учење е погодна за луѓе кои веќе имаат основни познавања од социјалното претприемништво, како и за нови учесници. Дури и да немате основно познавање, ние ви нудиме програма за учење на основните концепти кои ќе ви требаат и референциите за да го проширите знаењето.

Ways of Non-financial Gains for CSOs in the Balkans and Turkey

This policy brief aims to raise awareness among governmental officials and civil society representatives about the significance of nonfinancial forms of support (NFS) for the development of civil society in the countries from the Balkans and Turkey1. Civil society organizations (CSOs) have benefit from NFS, particularly in the Western Balkan
countries, where long term financial (institutional) support – which otherwise would guarantee higher organizational sustainability – is scarce, as it is provided by very few donors2. While financial state support in the region is insufficient3, non-financial forms of public support are widespread in practice, especially at the local level of
governance.

The Western Balkans’ bumpy quest for EU integration

In 2016 the TEN network provided a structured, comprehensive and objective analysis of the European Commission (EC) country reports for the first time for all the Western Balkan (WB) countries.1 This analysis enabled the comparison of the grading system and EC assessment of all the accession criteria/chapters of the country reports. At the same time, this independent overview contributed to public awareness of where each WB country stands in the process of EU integration.

The western balkans and its eu integration: 2015 comparative overview

This is the first structured attempt to provide an analysis of the EU Progress Reports on Western Balkan countries and their immediate follow-up, on the basis of a harmonised methodology and unique approach by a group of CSOs (see Appendix 1). A comprehensive objective analysis of the EU progress reports of the Western Balkan countries has been lacking. There have been efforts by CSOs at country level to provide a systematic input to the country reports and to the strategy through so-called “shadow reports”. These have been primarily intended to provide objective assessment of the accession process by the civil sector, which then served as an additional source for the Commission in the monitoring and evaluation of the countries’ progress. Furthermore, these shadow reports have served as tools for policy influence on governments. Finally, they have also been means to raise awareness of the public and promote engagement of CSOs in the EU accession process. In addition, CSOs have provided analysis and commentaries to progress reports, primarily to enrich the public discourse with an objective assessment, as well as to raise awareness of the public on the content of the Report. At regional level, comparative analysis of progress reports are done on specific issues: parliaments (Network of Parliamentary Committees of the WB) or the civil society (BCSDN).

“The working conditions in the German transnational company Dräxlmaier in Kavadarci- Macedonia in view of the visit for mapping of possibilities of union organizing”

In 2006, the right wing political party VMRO-DPMNE won the parliamentary elections and created a government in coalition with an Albanian party DPA. But after two years in 2008 early parliamentary election were held on which again VMRO-DPMNE won and they went into coalition for government with another Albanian party BDP. The following elections were in 2009 and they were presidential elections and elections for local governments. In 2011 another early parliamentary elections were held on which again VMRO-DPMNE won in coalition with the Albanian BDP.

”Заедничка акција за итни реформи во судството”

Овој мониторинг извештај е базиран на итните реформски приоритети, од јуни 2015 година, во делот на владеењето на правото и судството – сектор правосудство (кои за основа го имаат Извештајот на експертската група, предводена од Рајхард Прибе, од 2015 година), и на Вториот извештај на Прибе, од септември 2017 година. Прибирањето на податоците за овој извештај главно беше базирано на изработената Методологија за следење на институции од правосудниот систем на Република Македонија со цел идентификување на реформите кои беа утврдени како приоритет (ИРП)

Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија

Пред воведувањето на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), од 1992-2006 г., ЕУ даде помош на Македонија од околу 800 милиони евра, главно преку Програмите ФАРЕ и ИПА. Со воведувањето на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во 2007 година, Република Македонија, како земја кандидат за членство во ЕУ се стекна со пристап до 622,5 милиони евра во периодот од 2007-20131. Според последниот Годишен извештај на ЕК за спроведување на финансиска помош за проширување за 2011 година, објавен во декември 20122, година, Македонија имаше најниско ниво на спроведување на ИПА фондовите за периодот од 2007-2011 во однос на 3 од 5 ИПА компоненти (исплатено 27,9% од доделените фондови за Компонента I, 24.7% за Компонента III, 28,7% за Компонента IV)3. Стратегијата на ЕУ за проширување од 2011 година ги повикува земјите кандидати да ги реорганизираат активностите и да го подобрат извршувањето со фокус кон „клучните области на реформската агенда на земјите корисници со користење на ИПА фондовите.“

Зголемено учество на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.1 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на ЖГИ АНТИКО во првиот квартал од 2017 година.