fbpx
x
Мени

2016 CSO Sustainability Scores for Macedonia

The political situation in Macedonia continued to be unstable in 2016. As a result, CSOs found it increasingly
difficult to access and cooperate with government institutions, and their involvement in policy development
continued to deteriorate. As part of the 2015 Przino Agreement, brokered by the EU and the US between the four main political parties—the ruling Internal Macedonian Revolutionary Organization-Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) and Democratic Union for Integration (BDI); and the opposition Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) and Democratic Party of Albanians (PDSh)—Nikola Gruevski resigned as prime minister in January 2016. A technical government was formed to organize early parliamentary elections. On April 12, President Gjorge Ivanov pardoned fifty-six high-ranking officials suspected of involvement in
illegal wiretapping, massive corruption, election-rigging, and other criminal wrongdoing.

2016 Индекс на одржливост на граѓански организации – Македонија

Нестабилната политичката состојба продолжи и во 2016 година. Како резултат на тоа, ГО имаа сè поголеми потешкотии да пристапат и да соработуваат владините институции, а нивната вклученост во развојот на политиките продолжи да се намалува. Согласно Пржинскиот договор од 2015 година, склучен со посредство на ЕУ и САД меѓу четирите најголеми политички партии – владејачките Внатрешната македонска револуционерна организација – Демократска партија за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) и Демократската унија за интеграција (ДУИ) и опозициските Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и Демократската партија на Албанците (ДПА) – Никола Груевски поднесе оставка од позицијата премиер во јануари 2016 година.

Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена

Заедничката рамка за процена (во понатамошниот текст: ЗРП) е Европска алатка за упавување со квалитет во јавната администрација. Таа произлегува од моделот на Европската фондација за управување со квалитетот и на Институтот Спејер од Германија. ЗРП е лесна за користење, бесплатна алатка за самопроцена на јавниот сектор, која може да им помогне на јавните администрации во ЕУ да ги разберат и да ги применат современите техники на управување. Во 2011 година, кога се прослави 10-годишнината од воведувањето на овој модел, беше регистриран нејзиниот 2000-ти корисник. И покрај многубројните придобивки, кои може да ги има ЗРП за подобрување на функционирањето и ефикасноста на Европскиот јавен сектор, како и фактот дека Македонија се обврза дека ќе го користи ЗРП како модел за процена, ЗРП многу малку се користи во македонската јавна администрација. Со цел да се подигне свеста кај клучните чинители во процесот на европеизација за потенцијалот на ЗРП како европски инструмент за управување со квалитетот и да поттикне поширока употреба во рамките на македонската јавна администрација, Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје спроведе истражување користејќи ги искуствата од Република Словачка. Главните наоди од проектот заедно со препораките, кои се содржани во оваа публикација, беа презентирани на конференцијата, која ја организираше ЕПИ на 20 јуни 2011 година во Државниот завод за статистика. На настанот, на кој присуствуваа заинтересирани страни, претставници на министерства, академскиот и граѓанскиот сектор, се издвоија неколку клучни заклучоци и забелешки, кои, исто така, се содржани во овој документ.

Алката што недостасува? Развој и функционирање на граѓанскиот дијалог на Западен Балкан

Овој стратешки документ е продолжение на напорите на БЦСДН да им понуди и на локалните и на меѓународните засегнати страни, особено на институциите на ЕУ, анализа и препораки за развој на
граѓанското општество на Балканот со фокус на неговата улога во процесот на пристапување кон ЕУ. Затоа, овој документ е надградба на сознанијата од политичкиот документ (policy paper)

Анализа на јавна инфраструктура Република Македонија

Јавната инфраструктура е инфраструктура во јавна сопственост или за јавна употреба. Обично се разликува од приватна или општа инфраструктура во однос на политики, финансирање, цел итн. Инвестирањето во јавната инфраструктура е развојна компонента на фискалната политика со цел подобрување на економските
перспективи и квалитетот на живот на граѓаните. Суштинска цел на овој вид на инвестиции е унапредување на транспортната мрежа во државата (автопати, железнички пруги, регионални и локални патишта), како и подобрување на енергетската и инфраструктурата на јавните претпријатија, образованието, социјалниот и
здравствен систем. Овие капитални инвестиции, освен тоа што последно време имаа позитивен ефект врз економската активност, исто така придонесуваат за зајакнување и поттикнување на конкурентноста на државата на долг рок и со тоа имаат клучна улога во зголемување на продуктивноста и производството. Важноста на јавната инфраструктура е огромна бидејќи без добра инфраструктура, не е остварлив економ-скиот развој на државата. “

Анализа на јавниот долг Република Македонија

Фискалната политика има за цел разумно да ги балансира двете стратешки цели на Владата на Република Македонија, кои се задржување на макроекономската стабилност и поттикнување на економската активност преку зголемување на квалитетот на јавните финансии, пред сè преку зголемување на капиталните расходи за подобрување на инфраструктурата и јакнење на капацитетите на приватниот сектор за раст и отворање нови работни места. Со оглед на големата глобална економска и финансиска неизвесност, од голема важност е проценката на одржливоста на надворешната позиција и фискалната одржливост на земјата. Потребата за овој вид на проценка е уште поважна кога се работи за мала и отворена економија со фиксен девизен курс,
како Македонија.

Анализа на јавно приватно партнерство Република Македонија

Целосниот напредокот на Македонија во спроведување на ЈПП доби добра оцена во 2012 година. Државата усвои низа на закони за концесија, ЈПП, секторски закони и за јавни набавки за ЈПП и на национално и локално ниво, кои се усогласени со ЕУ директивите за јавни набавки. Одделението за ЈПП во Секторот за правни работи добива поддршка од Министерството за економија и помош за надзорни и промотивни
задачи од Советот за ЈПП. Сепак, мало е познавањето на техничките и практичните аспекти на
ЈПП во владините институции и ограничено е искуството со управување со ризикот.

Анализа на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална промена (ИнСоК) Скопје. Истиот е поддржан во рамките на ИПА Национална програма за транзициска помош и градење на институциите 2011, Грантова шема “Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество“-EuropeAid/136-625/ID/ACT/MK.

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2015 година

Реформата на казнено – правниот систем во на државата, која се спроведува подолг временски период, ја опфати и реформата на кривичната постапка. Низ годините на примена на претходно важечкиот Закон за
кривична постапка, во определен временски период стана јасно дека определени правила или принципи не се веќе ефикасни. Инквизиторниот систем од континентален модел, кој се применуваше во нашата држава предвидуваше главна улога на судот, почнувајќи од истрагата, па до завршувањето на постапката и судот го носеше главниот товар на спроведување на постапката, но и на прибавување на доказите.

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2016 година

Коалицијата „Сите за правично судење“ е мрежа составена од 14 граѓански организации во која членуваат домашни здруженија на граѓани заради следење на судските процеси пред надлежните судови, со цел: а) осигурување на загарантираните права на правично судење, како што е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори; б) зголемување на јавната свест, посочување на потребните реформи и работа на истите во судските постапки; в) зголемувањето на практичните знаења на студентите на право; и д) зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации.

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво

Консултацијата со граѓаните е основен предуслов за практикување на партиципативнo
и транспарентно владеење. Се базира на идејата граѓаните да го подобруваат својот
живот преку сопствени идеи, учество и административен развој на отчетна локална
власт на која може да ѝ се верува.
Основните форми на консултација со граѓаните се елаборирани во правни документи
усвоени во државата, и на национално, и на локално ниво. Сепак, не постојат
рестрикции на методите што локалните власти можат да ги употребат во барањето на
граѓански придонес за сите прашања во рамките на нивните надлежности. Оваа
анализа претставува обид да се направи увид на моменталниот статус на практиките
кои се користат од страна на локалните власти во државата, генерално.
Анализата го разгледува степенот и различните димензии на механизмите за
граѓанско учество, фокусирајќи се примарно на перцепциите на претставниците од
локалните власти и граѓаните, како и нивните искуства, и кои стратегии ги имаат на
располагање во справувањето со процесот на консултација. Исто така ги разгледува и
ефектите од користењето на овие средства.

Анализа на праведно оданочување Република Македонија

Даноците се најважната форма на јавен приход и еден од најважните средства за редистрибуција на националниот доход до различни субјекти и во различни форми на потрошувачка. Даноците стануваат сè поважни и во најмногу земји зафаќаат над 40% од БДП, што значи огромен удел, а во некои земји изнесуваат дури половина од БДП. Во почетокот на 90тите, кога се воведе новиот економски систем во Република Македонија, се воведе и нов фискален систем врз основа на принципите на пазарна економија, приватна сопственост, независност на економските субјекти итн.

Анализа на придобивките и трошоците од воведување на електронски административни услуги

Проектот ,, Поголема партиципација – подобри политики и регулативи ” е поддржан во рамки на програмата Цивика мобилитас, кој се реализира врз основа на договор за акциски грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка ( МЦМС ) и  Центарот за управување со промени (ЦУП) како апликант и Институтот за политики и добро владеење (ЗИП) како ко-апликант.

Анализа на состојбата со установите за сместување на деца во ризик и на деца во судир со законот на РМ

Системот за правда за децата во Република Македонија е воспоставен со Законот за малолетничка правда и се соочува со постоење лоши материјални услови, недостаток на основно образование и систематска ресоцијализација на децата лишени од слобода, па упатува на постоење сериозна загриженост и потреба од напори за дополнително зајакнување на правата на детето.
Потребно е воспоставување на систем на правда на деца во Република Македонија во насока на остварување на нивна заштита, воспитување, превоспитување и правилен развој , но и подигнување на свеста и поширока примена на вонзатворски и алтернативни мерки и мерки со ресторативна природа.

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат 15 граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично
судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата, Коалицијата започна во 2007 година преку шестмесечна пилот фаза именувана како “Проценка на потребите за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во РМ”.

ANALIZA THEMELORE E PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Kjo analizë themelore e punës së Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë u
hartua në kuadër të Projektit “Monitorimi i rritur publik mbi punën e Këshillit Gjyqësor
të RM” të realizuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut me mbështetje të Ambasadës
së Britanisë në Shkup. Analiza ofron një pasqyrë të gjendjes aktuale lidhur me punën
e Këshillit Gjyqësor të RM (në tekstin në vijim KGJRM).
E drejta e qytetarit, që ta gjykoj një gjykatës i pavarur dhe i paanshëm është postulati
themelor i pushtetit gjyqësor. Pavarësia dhe paanshmëria janë vlera të pushtetit
gjyqësor të cilat garantohen me Kushtetutën e RM, me ligjet e RM dhe me dokumentet
ndërkombëtare të ratifikuara nga RM.

Analizë komparative e gjendjes me diskriminimin në rajonin e pollogut dhe të pellagonisë

Analiza është pjesë e projektit “Analiza e politikave dhe shpërndarja e resurseve lokale mes bashkësive etnike në regjionin e Pollogut dhe Pellagonisë” të cilin e implementon Asociacioni për Iniciativa Demokratike në partneritet me Qendrën Kulturore Rinore – Manastir, përkrahur nga Projekti  iUSAID për shoqëri civile, implementuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni.

Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në bashkimin evropian

Projekti “Qytetari në rend të parë” e realizoi organizata qytetare “Qendra për menaxhim me ndryshime” në partneritet me “Qendrën për zhvillim të qëndrueshëm ALKA”. Projekti është mbështetur nga ana e Delegacionit të Bashkimit Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhjen e marrëveshjeve (CFCD) në suaza të
Ministrisë së Financave, në kuadër të komponentit për përmirësimin e inkuadrimit të shoqërisë civile në krijimin e mendimit publik, politikave dhe vendimmarrje në nivel nacional dhe lokal.

BASELINE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

This baseline analysis of the functioning of the Judicial Council of the Republic of
Macedonia was developed under the “Increased Public Supervision of the Operation
of the Judicial Council of the Republic of Macedonia” project implemented by the
Institute for Human Rights with the support of the British Embassy in Skopje. It
provides an overview of the current operation of the Judicial Council of the Republic
of Macedonia (hereinafter: JCRM).
The right of any citizen to be tried by an independent and impartial judge is
the fundamental postulate of the judiciary. Independence and impartiality of the
judiciary are values guaranteed with the Constitution of the Republic of Macedonia,
the legislation of the Republic of Macedonia and the international treaties ratified
by the Republic of Macedonia.

Çfarë duan të dinë qytetarët nga pushteti lokal?

Pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikës lokale dhe mundësia të ndikojnë në formimin dhe përmirësimin e vendimeve që kanë drejtpërdrejt ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin lokal, janë parakushte thelbësore për qeverisjen demokratike në nivel lokal. Që të mund të marrin pjesë me iniciativat dhe propozimet e veta qytetarët duhet lirshëm të hyjnë në të dhënat dhe informatat dhe ti ndajnë me qytetarët tjerë.

Деловни принципи за борба против поткуп

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изработени преку опширен процес со повеќе засегнати страни којшто вклучуваше компании, невладини организации и синдикати како средство за да им се помогне на претпријатијата за развивање на ефективен пристап во спротивставувањето на поткупот во сите негови форми.

Деловни принципи за борба против поткупот

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изготвени преку сеопфатен
процес со повеќе засегнати страни, вклучувајќи друштва, невладини организации и синдикати,
како алатка што треба да им помогне на претпријатијата да развијат ефективни пристапи кон
борбата против поткупот во сите аспекти на своите активности.

Документ за политики Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација

Реформите и модернизацијата на администрацијата се континуиран процес и еден од главните приоритети на Партнерството за пристапување1 кон ЕУ. Во изминатиов период, политичката и институционалната криза што континуираното влијаат врз извршната власт, врз судската и врз законодавната власт, доведоа до суспензија и до поткопување на демократските стандарди во Република Македонија, го урнаа владеењето на правото и на функционирањето на правната држава, а сето тоа директно влијаеше за забрзан пад на квалитетот на уставно гарантираните човекови слободи и права. Политичкото решение кое има за цел да го промовира политичкиот дијалог, да обезбеди еднакви услови за политичка конкурентност, враќање на довербата во државните институции, како и функционирање на Собранието на Република Македонија во согласност со својата уставна улога, е највисок приоритет за државата.

Домашните наспроти странските директни инвестиции во Република Македонија:Политики за поддршка и нивните ефекти

Во 2006 година, со доаѓањето на власт на новата десничарска влада, Република Македонија
започна агресивна политика на промоција на СДИ. Земјата направи целосна промена од претходната политика на пасивност кон СДИ, во амбициозна политика на промоција на СДИ. Се измени законодавството и институционалната рамка и започна проактивно барање странски инвеститори. Олеснувањата за локација (локациски олеснувања) се клучен дел од стратегијата на Македонија за промоција на СДИ и опфаќаат привремено намалување или елиминација на даноците, субвенции за увоз, субвенции за работничките придонеси, грантови за инфраструктура, субвенционирано градежно земјиште, како и дополнителни олеснувања. Олеснувањата им се нудат на нови гринфилд-инвеститори во посебни производствени сектори. Таквите инвеститори се ориентирани на извоз и можат да се категоризираат како инвеститори што бараат ефикасност. Олеснувањата првенствено им се нудат на инвеститори што се сместени во технолошко- индустриските зони што ги воспостави владата, но има и случаи на инвеститори што добиле олеснувања, а се сместени надвор од зоните. Посебниот износ на олеснителниот пакет се смета за класифицирана информација, која не е достапна на јавноста. Новата политика на промоција на СДИ стана поларизирачко политичко прашање во земјата. Клучните прашања на разидување се потенцијалната корист од олеснувањата, квалитетот на владино-субвенционираните работни места во новите странски фабрики, недостигот на транспарентност во обезбедувањето олеснувања и прашањето за нееднаков третман на странските и домашните инвеститори.

Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество во Maкедонија

Извештајот „Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество за Западен Балкан“ претставува продолжување на започнатите напори на Балканската мрежа за развој на граѓанското општество и Универзитетот од Лондон „Queen Mary“ од истражувањето за пилот-студијата „Донаторски стратегии и практики во развојот на граѓанското општество на Балканот. Граѓанското општество изгубено во преводот?“1. Пилот-студијата, која беше спроведена во 2011 г., покажа дека Европската Унија (ЕУ) не е само највлијателниот донатор во однос на висината на износот и разновидноста на дадената помош, туку дека поддршката ја насочува и одредува агендата за присуството и интервенциите на другите донатори.

Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini

Ovaj izveštaj predstavlja deo regionalnog izveštaja „Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj” 1, pripremljenog u okviru projekta Tekovine balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring koji sprovode članice BCSDN mreže. Tim Građanskih inicijativa (Dubravka Velat i Dejana Stevkovski) uneo je nove podatke za 2014.godinu i pripremio komparativnu analizu podataka iz 2013. i 2014.godine za Srbiju. Važno je napomenuti da se izneti podaci za 2103.godinu unekoliko razlikuju u odnosu na one iz regionalnog izveštaja imajući u vidu da je kao osnovni izvor ekonomskih podataka za OCD korišćen Godišnji bilten finansijskih izveštaja sa preliminarnim podacima za 2014.godinu u kojima su dati nešto drugačiji podaci za 2013. u odnosu na ranije izvore APRa. Radi se o zanemarljivim razlikama.

Европска унија – кон економска унија или кон „Соединети европски држави“?

„Европа, каде одиш?“, беше едно од клучните прашања кои ги постави претседателот на Европската комисија, Јункер, презентирајќи ја белата книга на институцијата во која 1 се предвидуваат 5 сценарија за иднината на ЕУ. Овој извештај е обид да се поттикне дебата за тоа во која насока сака да оди Европа по неочекуваната одлука на Велика Британија да ја напушти Унијата. Извештајот ќе биде свечено предаден на 26 март, во Рим, на 27 преостанати влади, кога се прославуваат 60 години од договорот од Рим. Петте сценарија ги изложуваат можните опции за тоа како Европа сака да продолжи од 2025 година. Она што нас нè интересира, во овој контекст, е дека проширувањето не е директна тема на белата книга. Напротив, фокусот на овој документ е насочен кон идниот развој на внатрешните состојби на Унијата помеѓу постоечките земји-членки ЕУ27. Сепак, развојoт на овие сценарија е од голема важност за земјите кои пристапуваат. Со оглед на тоа што Република Македонија сè уште не ги отворила преговорите со Унијата, многу веројатно е дека нашето можно пристапување ќе биде по 2025 година, што значи дека
ќе треба да се пронајдеме во едно од следните сценарија. Што може ова да значи за нас?

Финален извештај од набљудувањето на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013 – 2016 година

Во периодот октомври – ноември 2017 година, Рурална коалиција, во рамки на проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се докажува“, како дел од проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации“, на Фондацијата Отворено општество –Македонија и Евротинк – Центар за европски стратегии, а финансиран од Европската Унија спроведе две анализи: 1) Анализа на легислативата и создадените механизми за создавање, споведување и начинот на трошењето на буџетските средства при спроведувањето на политиките и 2) Истражување за запознаеноста на земјоделците
за начините и механизмите за нивно вклучување во процесите на создавање и споведување на политиките.

Финален Извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности 2008 – 2009

Финалниот извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности во периодот 2008-2009 година е производ на проектот „Следење на институционалниот одговор против изборните нерегуларности“ кој се имплементираше од страна на коалицијата „Сите за правично судење“ од јули 2008 до јуни 2009 година. Проектот беше финансиран од мисијата на ОБСЕ во Скопје (во текот на 2008 година) и од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (во текот на 2009 година). Општата цел на проектот е да се придонесе кон демократски изборен процес и владеење на правото во Република Македонија.

Финансирање на политички кампањи

Констатацијата дека корупцијата претставува појава која ги зафаќа сите сегменти од општеството и не смее да се смета за изолирана појава, уште повеќе добива во своето значење кога станува збор за политичката корупција или корупцијата во политиката.

From free fall to a new take off ?

Since the publishing of the last European Commission (EC) country report for Macedonia, in which it was portrayed as a captured state, a lot of things have changed in the country. Thus, this analysis covers the events that have taken place during three periods: the findings of the EC in the period up to November 2016; the events that took
place up until the new government was formed, between December 2016 and June 2017; and the changes that have occurred since the new government was formed in June 2017. This structure aims to outline the recent changes that have occurred and to identify if further steps have been taken to implement some of the recommendations of the EC.

Freedom of assembly in Macedonia

Тhe legal framework for freedom of assembly in the Republic of Macedonia is relatively comprehensive and liberal, with the right to FOA without notification and unnecessary restrictions enshrined in the Constitution. However, in practice there have been significant developments that limit freedom of assembly. In particular, due to burdensome responsibilities of organized assemblies imposed under the Law on Public Assemblies (obligation to provide security, maintain order and disperse the assembly if deemed to jeopardize the safety of people and property, as well liability for any damages that occur), today public assemblies are almost exclusively non-formalized and spontaneous (usually organized through social media).

Годишен извештај на националната канцеларија за 2012 година

Коалицијата “Сите за правично судење“ ја заврши 2012 година со реализација на три проекти како дел од стратешката програма за работа до 2014 година. Поради низа објективни причини и настанати промени во минатата година, деловното портфолио на Коалицијата значително е намалено, споредбено со претходниот период. Причините во прв ред се однесуваат на повлекувањето на дел од досегашните стратешки подржувачи на организацијата од Република Македонија, а дел од нив се резултат на недоволно развиените организациски капацитети за учество на повиците од европските фондови, како и нивната достапност – проблем со кој реално се соочуваат поголем број на организации од граѓанското општество во Македонија.

Гостување во „Bijandipe“ – Ромска редакција на МТВ

Презентација на работата на ССРМ во Ромската редакција на МТВ.

Prezentiribe e Kriseskoro soveto ani radza ki RM.

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење

Судството како трета власт покрај законодавната и извршната, е еден  од столбовите на секоја демократска земја. Додека принципот на checks and balances функционира помеѓу законодавната и извршната власт, судството како независна и самостојна трета власт влијае и ја одржува демократската хармонија во една земја водејќи сметка за основните слободи и права на човекот и граѓанинот.

Improving Performance of Public Administration: Current Experiences and Future Perspectives

Macedonian model of policy development is close to the rationalsynoptic policy-making conceptualized by Sabatier (1999) in great detail. It includes five stages: (i) agenda setting or problem definition; (ii) policy analysis or identification of policy options and their evaluation; (iii) Adoption of a policy option; (iv) implementation of
a policy option; (v) monitoring and evaluation. In this respect policy evaluation is a distinct step or stage in the policy process, which follows on from the implementation of a new policy.

Индекс на активна транспарентност 2017

Сеопфатно истражување кое го мери степенот на активна транспарентност на државните институции во Македонија. Под ’активна транспарентност’ се подразбира објавувањето информации на сопствена иницијатива на институциите, без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации. Наспроти тоа, во случаите кога до институцијата се доставува барање за одредена информација, станува збор за ’реактивна транспарентност’.

Искуствата на лицата со попреченост од учеството во изборниот процес во Македонија – Извештај од спроведени фокус групи –

По завршувањето на предвремените парламентарни избори одржани на 11 декември 2016 година, проектниот тим на Отворете ги прозорците спроведе четири фокус групи со лица со различен тип на попреченост: интелектуална попреченост, оштетен слух, оштетен вид и телесна попреченост. Целта на ова мини-истражување беше да се добијат информации за искуствата на лицата со попреченост во врска со нивното учество во изборниот процес, како и да се сумираат нивните размислувања за можните подобрувања на инклузивноста на изборите. Преку фокус групите беа опфатени 28 лица, од кои 13 од женски и 15 од машки пол. Возраста на учесниците се движеше од 18 до 38 години. Четирите фокус групи беа спроведени во Скопје. Начинот на спроведување на фокус групите беше прилагоден на потребите на учесниците. На пример, за групата со лица со оштетен слух беше ангажиран толкувач на знаковен јазик.

Истражување на актуелните практики во општините: Транспарентно локално владеење

Водејќи се од идејата дека нема демократија без добро владеење и нема добро владеење без транспарентност и одговорност, НВО Инфоцентарот, во партнерство со Центарот за граѓански комуникации од Скопје и Едукативно – хуманитарната организација ЕХО од Штип, во 2009 година, започна со спроведување на Проектот на УСАИД за транспарентно владеење. Преку воведување и заживување на механизми за потранспарентно, поодговорно и поотчетно работење на општините, преку охрабрување на граѓаните за поголемо учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво, како и преку размена на добри практики меѓу општините, проектот се фокусираше на зголемувањето на довербата и соработката меѓу граѓаните, бизнис заедницата, невладините организации и локалните власти.

Итните реформски приоритети побавни од реставрирањето на нереформските практики!

Со ставањето потпис на Договорот од Пржино, во јуни 2015 година, четирите најголеми македонски партии-потписнички „се договорија да ги спроведат сите препораки од Европската комисија за системските прашања од владеењето на правото“. Со тоа, партиите практично „на невидено“ ги прифатија итните реформски приоритети, уште пред тие да се објават, во јуни 2015 година. Ако во јавноста е малку појасно што значи спроведувањето на политичкиот договор, многу малку или воопшто не е јасно што значи „значителен напредок во спроведувањето на итните реформски приоритети“, не само во пошироката јавност, туку и кај оние што непосредно треба да ги спроведуваат. Така, тие се сведуваат на нејасна колективна имагинација за нивното значење, на претпоставки исомнежи дали зад таа сентенција се крие шифра или клуч за конкретна акција или е тоа само небитна бирократска фраза.

Извештај за економската вредност на непрофитниот сектор во земјите од западен Балкан и Турција

Овој извештај е подготвен како дел од четиригодишниот проект „Аквис (Acquis) на балканското граѓанско општество – јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“, финансиран од ЕУ во рамките на „Партнерски програми за граѓанските организации“ и кофинансиран од Балканскиот фонд за демократија (БТД). Го спроведува Балканска мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН) со 11 партнери од ЕУ, од Балканот и од Турција, во периодот 2012-2016.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија.

Советот ја следи и анализира јавната политика која се однесува и/или влијае на граѓанскиот сектор; иницира
донесување на нови или изменување и дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување на организациите; дава мислење по предлози на закони, стратегии, програми и други правни акти кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на
граѓанскиот сектор.

Извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во Струга

Со напредување на процесот на децентрализација, обврските и одговорностите на локалната самоуправа се зголемуваат, а паралелно со тоа, се зголемуваат и средствата со кои таа располага.
Снабдувањето со потребните стоки, услуги и работи, со кои треба да се подобрат условите за живеење на граѓаните во заедницата, со кои треба да се намируваат тековните трошоци на општинската администрација и со кои се остваруваат капиталните вложувања во заедницата, локалната самоуправа го остварува преку процесот на јавни набавки или познати како тендери.

Извештај за спроведување на децентрализацијата во општина Струга

Овој извештај ги сублимира резултатите од набљудувањето на спроведувањето на децентрализацијата во општина Струга за периодот јануари – декември 2011 година и првите 6 месеци (јануари – јуни) од 2012 година. Истиот е изработен во рамки на проектот Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Mониторинг на спроведувањето на децентрализацијата и мониторинг на јавните набавки на локално ниво – Поддршка на центри на заедницата “, што се спроведува во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и со Центарот за развој на локалната демократија (ЦРЛД).

Извештајот на Прибе две години подоцна

Кога зборуваме за Извештајот на Прибе, најчесто мислиме на Итните реформски приоритети – документ на Европската комисија заснован на Извештајот, кој содржи конкретни препораки за дејствување. Ваквиот приод го носи ризикот да се занемари поширокиот контекст и суштината на наодите изнесени во извештајот, особено со оглед на новата посета на експертската група најавена за јули 2017 г. Затоа во овој документ најпрво се дава кратка оценка на спроведувањето на приоритетите, која се потпира на систематскиот мониторинг спроведен од Мрежата 23 во целиот период од изминатите две години.

Јавност и транспарентност во судските постапки од областа на изборните нерегуларности

Правниот систем на Република Македонија во однос на постапувањето по изборните нерегуларности предвидува два канали за институционален одговор. Првиот канал е постапката за заштита на избирачките права која се води пред изборните органи и претставува интегрален дел од изборниот процес, а вториот канал е казнено – правниот одговор, кој е облик на судска заштита на избирачките права. Во
рамки на проектот беше следен кривично правниот одговор на изборните нерегуларности кој имаше за цел да се идентификуваат клучните проблеми, истите да се анализираат и да се понудат препораки за нивно надминување.

Каде одат моите пари ?

Општините се надлежни за вршење работи во следните области: урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање одобренија за градење објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на градежното земјиште; заштита на животната средина и природата; локалeн економски развој; комунални дејности; култура; спорт и рекреација; социјална заштита и заштита на децата;
основно и средно образование; здравствена заштита; заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра; противпожарна заштита; и други работи определени со закон.

Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции

Проектот „Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции“ врши надгледување на директни плаќања од програмата донесена со одлука на Владата на Република Македонија за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година. Проектот „Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции“ е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ). Овој проект со времетраење од 10 месеци го имплементира Здружението Рурална коалиција – Скопје и партнерските здруженија. Висината на грантот за овој проект е 28 880 американски долари.

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може да се надополнат. Одлуките, пак, што имаат поголемо значење за јавноста, може да бидат донесени по пат на компромис меѓу различните политички чинители (партии). Но, има група поларизирачки политички прашања поврзани со моралниот светоглед за кои компромисот е суштински невозможен.

Како до е-информации од локалната самоуправа ?

Eдни од основните принципи за демократско управување на локално ниво се отвореноста и партиципативноста. Граѓаните имаат право да ги добијат сите информации од јавен карактер кои ги поседуваат државните институции. Следејќи ги меѓународните искуства, каде граѓаните имаат централна улога во однос на институциите, проектот – Граѓанинот на прво место има цел да влијае за подобрување на транспарентноста и отчетноста на единиците на локалната самоуправа преку обезбедување целосен пристап до јавните податоци и информациите со примена на модерни технологии.

Коалиција на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” Годишен извештај за 2010

Коалицијата на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” е мрежа на 17 здруженија на граѓани кoи имаат заедничка мисија: “Следење на почитувањето  на човековите  права и слободи посебно  на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на делување во настојувањето  да се зголеми  нивото на нивното  имплементирање, да се иницираат институционални и правни реформи како и да се врати довербата на граѓаните во судството и другите институции на системот”.

 

Компаративна анализа на најдобри практики за отворени податоци во европската Унија.

Проектот „Граѓанинот на прво место“ го реализира граѓанската организација ,,Центар за управување со промени“ во партнерство со „Центарот за одржлив развој АЛКА“. Проектот е доделен од страна на Европската Делегација преку Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии, во рамки на компонентата за подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирањето на јавно мислење, политики и донесување на одлуки на национално и локално ниво.

Кон родова рамноправност во Општина Тетово

Општа цел на анализата е да придонесе кон градење на родово – одговорна власт во општина Тетово, а со тоа да придонесе процесите на владеењето да бидат порамноправни, повклучителни и поотчетни. Владеењето кое е порамноправно, повклучително и поотчетно, со самото тоа е поефикасно и поефективно. Родово – одго врната локална самоуправа прифаќа еден од клучните аспекти на доброто владеење.

Ku shkojnë paratë e mia?

Komunat janë përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve në fushat e mëposhtme: planifikimi urban (urban dhe rural), dhënien e lejeve të ndërtimit për ndërtesat me rëndësi lokale të përcaktuara me ligj, rregullimi hapësinor
dhe rregullimi i tokës ndërtimore; mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës; zhvillimi ekonomik lokal; shërbimet komunale; kultura; sporti dhe rekreacioni; kujdesi social dhe mbrojtja e fëmijëve; arsimi fillor dhe i mesëm; kujdesi shëndetësore; mbrojtja dhe shpëtimi i qytetarëve dhe mallrave; mbrojtja nga zjarri; dhe çështje të tjera të
përcaktuara me ligj.

Купување влијание: парите и политиката во Република Македонија

Република Македонија се наоѓа во централниот дел на Балканскиот Полуостров во југоисточна Европа. На
север граничи со Србија, на исток со Бугарија, на југ со Гр- ција и на запад со Албанија. Во Република Македонија живеат 2.050.671 жители од кои 1.743.403 се гласачи. Според последниот попис од 2002 година, населението во Република Македонија е составено од: 65,2% Македонци, 24,2% Албанци, 3,9% Турци, 2,7% Роми и 4,0% останати. Република Македонија ја стекна својата независност во 1991 година, кога се оддели од поранешна Југославија.

Kush punëson Komuna ose partia?

Administrata publike e ngarkuar e dëmton kryerjen e  politikës, hartimin e politikave dhe dobëson ekonominë kombëtare.

Manuali i gazetarisë investigative dhe qasja në informacione

Gazetaria investigative ka një rëndësi kruciale për realizimin e rolit të mediave në demokracitë bashkëkohore si gardiane e publikut dhe mbrojtëse e të drejtave të njeriut. Detyra më e rëndësishme e gazetarëve në shoqëritë demokratike është mbrojtja e interesave të qytetarëve. Që ta realizojnë këtë detyrë, gazetarët zbulojnë abuzime të pushtetit dhe fuqisë së individëve dhe institucioneve dhe në këtë mënyrë kontribuojnë për një qeverisje të përgjegjshme dhe llogaridhënëse, duke e promovuar interesin publik.

Mapping Key Findings and Recommendations for Countries in the Western Balkans

Legal experts and international civil society organisations have noted the increased use of the counter-terrorism agenda by governments as a main argument behind the new generation of restrictions on civic space (Hayes
2017). The international actors which create the counter-terrorism rules and policies are the UN, EU, Financial Action Task Force (FATF) and the Global Counter-Terrorism Forum (Hayes 2017, 7).

Maximizing the Integration Capacity of the European Union

The project Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons and prospects for enlargement and beyond (MAXCAP) was funded by the EU’s 7th Framework Programme for Research, technological development and
demonstration, and was implemented from April 1st, 2013 to March 31, 2016.The project focuses on delivering critical analysis of the effects of the enlargement policy on the stability, democracy and prosperity of candidate countries, on the one hand, and the EU’s institutions, on the other. The aim of the project is to investigate how the EU can maximize its integration capacity for current and future enlargements and give concrete policy recommendations.

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave – drejt qytetarisë proaktive

Идејата на овој проект е да се изработат анализи и препораки кои ќе придонесат за
јакнење на свеста за потребата од транспарентност и отчетност на општините и граѓанско учество на локално ниво, во насока на промовирање и создавање на услови за примена на принципите за добро владеење и поддршка на процесот на децентрализација. Отвореноста на општините, достапноста на информациите за работењето на органите на општината и за јавните услуги од локална надлежност, како и отчетноста за донесените и спроведените одлуки, се клучни мобилизирачки фактори за поттикнување на учеството на граѓаните во подготовката и спроведувањето на локалните политики.

Мерење на напредокот во судството, јавната администрација и законодавното тело во Република Македонија

Без јасна слика за прогресот на одредена земја-кандидат во процесот на евроинтеграција не е возможно да се одреди дали таа напреднала кон исполнување на ЕУ стандардите за пристапување. За да ѝ пристапат на Европската Унија, земјите-кандидати и потенцијални кандидати треба да остварат напредок во областа на антикорупциските мерки и на пошироката област на добро управување. Сепак, не постои јасна и стандардна основна платформа, која би се применила за да се оцени напредокот на ваквите земји, вклучувајќи ги и Албанија, Косово, Македонија и Турција.

МЕРЦ: Поглавје 23

МЕРЦ 23 (merc.org.mk) претставува датабаза која овозможува категоризација, накрсно референцирање и структурно претставување на постоечката документација во земјата и Европската Унија за областите од Поглавјето 23 – правосудство, антикорупција и темелни права.
МЕРЦ 23 го одржуваат граѓанските организации кои учествуваат во Мрежа 23 и проектот Мрежа 23+.

Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики

Оваа методологија е подготвена во рамките на проектот „Мрежа 23“ и има за цел да ги постави процесите и да ги посочи методите и алатките за мониторинг и за евалуација на јавните политики од Поглавјето 23 – „Правосудство и фундаментални права од законодавството на Европската Унија“. Имајќи предвид дека методологијата треба да послужи за практична изработка на мониторинг и на евалуации на конкретни поли-
тики, во методологијата се дадени примери од Поглавјето 23. Иако освртот е даден на примери од ова поглавје, цениме дека е потребно да истакнеме дека процесите на мониторинг и на евалуација се
универзални активности и се апликативни на сите видови политики, проекти и програми.

Мисли на пазар – не само на субвенции

Интегративните процеси кои го каректеризираат современото стопанство, неминовно налагаат потреба од прилагодување на домашната политика спрема современите глобални трендови. Превземањето на мерки од страна на државите за што поуспешно вклучување во овие процеси како преку подобрување на општата бизнис клима така и преку превземање на мерки за подобрување на конкурентноста се неминовни во перманентниот развој на националното пазарно стопанство.

Моќта на извршната власт

Развојот на демократските вредности, почитувањето на човековите права и
владеењето на правото се едни по основните начела на Европската Унија, па оттука
спроведувањето на овие вредности во Република Македонија е од суштинско значење во
процесот на евроинтеграциите. Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М) во
извештајот на „Националниот систем на интегритет – оценка за Македонија“ нотираше
дека „извршната власт е независна и доминантна во управувањето во Република
Македонија до степен што ја загрозува независноста на другите два сегменти:
законодавната и правосудната власт. Партиите на власт ја заматуваат линијата меѓу
државата и партијата, ги политизираат институциите на државата и се мешааат во
процесите на одлучување“

Monitoring and Evaluation of the Rule of Law in the Western Balkans

The three national studies on monitoring and evaluation of the rule of law in Macedonia, Serbia and Montenegro reflect on the developments in the areas Political criteria, Chapter 23 and 24 from the European acquis, for the period after the 2015 Countries’ Reports by the European Commission. The purpose of these policy studies is to assess the trends in the areas under analysis in the three countries. The studies are conducted within the framework of the project Monitoring and Evaluation of the Rule of Law in Western Balkans (MERLIN WB), implemented by the European Policy Institute – Skopje in partnership with Institute Alternativa from Montenegro and the Belgrade Center for Security Policy from Serbia and funded by the European Fund for the Balkans. Based on the country studies, a policy paper covering the three countries (Macedonia,Montenegro and Serbia) was produced.

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development

The development of civil society in the Western Balkan countries and Turkey (WBT) was predetermined
by the region’s historical, political, economic and cultural contexts. Vast majority of the Western Balkan
countries were under the socialist regime and their transition into full democratic systems is still in
progress. The evolution of civil society started in the 1990’s and has till now significantly progressed in
the development of the enabling legal environment for the operation of the civil society.

Мониторинг на локална транспарентност

Анализата е резултат на мониторингот спровед од страна на Транспарентност Македонија и четири граѓански организации, Центар за Ромска заедница -Дром Куманово, Центар за едукација и развој Теарце, Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција „Профицио“, Скопје и Форум на млади – Битола. Мониторингот беше спроведен во периодот од мај 2017 г. до ноември 2017 г. и беше фокусиран на четири плански региони според територијалната поделба на Република Македонија. Овие организации имаа интерес за развој на сопствените капацитети преку примена на знаења и делување на локално ниво за тематските области: (1) буџетска ефикасност, (2) транспарентност и (3) анти корупција на локално ниво. За потребите на мониторингот беше користен Индексот за локална транспарентност развиен од страна на ТМ, кој овозможи нотирање и утврдување на фискалната транспарентност на локално ниво од страна на локални ГО со цел да се зголемуваат познавањата кај граѓаните како и да се зголеми отчетноста на локалните власти.

Проектот е поддржан од Цивика Мобилитас.

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија 2010 година

Коалицијата Сите за правично судење во периодот од 2005 година до денес, преку директно набљудување на судските предмети од областа на Трговијата со луѓе и илегална миграција, пред Основните судови во Република Македонија, се обидува да изврши позитивно влијание како врз директните имплементатори и учесници во борбата со овој вид на криминал, така и со запознавање на пошироката јавност.

Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда

Проектот „Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда“ веќе втор пат се спроведува низ судовите на Република Македонија, од страна на Коалицијата „Сите за правично судење.“ Неговата реализација се базира на набљудување определен број кривични предмети во кои новинари и главни и одговорни уредници се обвинети за клевета и навреда, а со цел да се извлечат соодветни заклучоци за движењето на споменатите казнени дела во домашната судска практика, ефикасноста во постапувањето од страна на надлежните органи и посебно, почитувањето на човековите слободи и права, загарантирани со Уставот и законите пред судовите во кривичната постапка.

Надлежностите и капацитетите за изготвување и ефективно одржување на Избирачкиот список

Проблемот со изборните нерегуларности остави црна дамка на процесот на евроинтеграциите и несомнено се една од причините за продлабочувањето на актуелната политичка криза во Република Македонија. Договорот од Пржино кој го подржаа четирите најголеми политички партии имаше за цел надминување на критичната политичка состојба и одржување на предвремени парламентарни избори. Термините за одржување на предвремените избори беа одложени во два наврати, со причина дека е потребно да се создадат услови за нивно ефикасно реализирање.

Најнови информации

Информации за пресметка на плата

Насоки за отворени податоци во единиците на локалната самоуправа

Проектот – Граѓанинот на прво место1 се фокусира на подобрувањето на транспарентноста на единиците
на локалните самоуправи преку воспоставување стандарди за отворени податоци на локално ниво, со цел по-
добро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето одлуки од страна на општините. Проектот се спроведува во 8-те урбани центри во земјата: Скопје, Битола, Велес, Куманово, Струмица, Струга, Тетово и Штип.

Национален систем за интегритет – оценка за Македонија

Пристапот на оценување на Националниот систем за интегритет што се користи во овој
извештај овозможува рамка за анализа на недостатоците на дадена земја во однос на
корупцијата и ефективноста на националните напори за справување со корупцијата.
Рамката ги содржи сите основни институции и чинители што ја формираат државата.
Тие ги вклучуваат сите гранки на власта, јавниот и приватниот сектор, медиумите и
граѓанското општество („столбовите“, како што е прикажано во дијаграмот подолу).
Концептот на Националниот систем за интегритет го разви Транспаренси Интернешнл
како дел од својот холистички пристап кон борбата против корупцијата. Иако не постои
модел за ефективен систем за спречување на корупцијата, има сè поголем меѓунаро-
ден консензус во однос на клучните институционални карактеристики што најдобро
функционираат во спречувањето на корупцијата и во промовирањето на интегритетот

Нула толеранција за корупцијата

На 9ти декември 2005 година, Светскиот ден на борбата против корупцијата, претставници на јавниот, политичкиот, приватниот сектор и на граѓанското општество, свечено ја потпишаа Декларацијата „0“ толеранција за корупцијата. Со својот потпис Претседателот на Собранието, Претседателот на Република Македонија, Заменик- Претседателот на Собранието, Претседателот и Заменик- Преседателот на Владата, претседатели на политичките партии, на стопанските комори, претставници од универзитетите, невладините
организации и многу други претставници од јавниот и политичкиот живот, како и од правосудството, локалните васти и медиумите, се обврзаа дека ќе ја имплементираат Декларацијата.

ОСНОВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е под- готвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Бри- танската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија прет- ставува основен постулат на судската власт.

Основни податоци за алтернативните мерки во Република Македонија

Основни карактеристики на алтернативните мерки: Кривични санкции што ги изрекува судот; Овозможуваат одбегнување и замена на краткотрајните казни затвор;

Performance Audit and Policy Evaluation in the Western Balkans

From a conceptual perspective, performance audit and polic evaluation are very close fields, with highly converging goals, methods and tools. At the same time, in the Western Balkans these two fields have been evolving without connection and reference to each other. How can the two processes be brought closer together in the three studied WB countries – Macedonia, Montenegro and Serbia – with a view to ensure efficiencies and synergic development of these rather novel performance management instruments?

Permanentanti-corruption monitoring of the key priorities in the eu pre-accession process

Corruption cannot be seen and it cannot be thought of as an isolated phenomenon. Basically, it involves all aspects of the society. It interrupts the decision-making process at all levels, it restraints the economic development, it disturbs the social politics and undermines the political stability of the countries.Fight against the corruption in a coherent and effective manner should take central and clear place on the road towards economic reforms, towards building a
democracy that respects the rule of law and human rights, in a manner consistent with the criteria established with the Association and Stabilization Agreement (Copenhagen criteria).

Platforma RAPORTO.MK

https://raporto.mk/
Mënyrë e re për Komunat më të pastër dhe të rregulluar!
Prej tani e tutje, banorët e disa Komunave mund të raportojnë në mënyrë të lehtë ankesat e tyre për gropat në rrugë, trotuaret e prishura dhe problemet tjera të ngjashme me të cilat ballafaqohen në komunën ku banojnë.
“Punojmë së bashku, për një Komunë më të pastër dhe të rregulluar”
Projekti “Qytetarët për komunën: Së bashku për transparencë dhe përgjegjësi” është zbatuar nga SH.Q. NEXUS – Koncepti Civil, dhe pjesërisht i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-ve në Shkup.

Платформа за пријавување на комунални проблеми

https://mk.prijavi.mk/
Нов начин за почиста и уредна Општина!
Од сега жителите на едноставен начин можат да пријават жалби за дупки на патот, скршени тротоари и други слични проблеми со кои се соочуваат во општината
“Работиме заедно, за почиста и уредна Општина!”
Проектот „Граѓаните за општината: Заедно за транспарентност и одговорност“ е имплементиран од З.Г. НЕКСУС – Граѓански Концепт, и делумно поддржан со грант од Амбасадата на САД во Скопје. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на реализаторите / авторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

Подобрување на ефикасноста и компетентноста: Преглед на квалитетот,ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите

”Стратегијата за Југоисточна Европа 2020: Работни места и европска перспектива” цели кон подобрување на условите за живеење во регионот и враќање на фокус кон прашањата за конкурентноста и развојот.Стратегијата беше донесена во 2013 година,а процесот на развивање, усвојување и примена на истата го координира Регионалниот совет за соработка (РСС). Токму зајакнувањето на регионалната соработка е еден од условите за напредок во процесот на пристапување на државите од регионот од Европската унија.

Поголема партиципација, помала можност за корупција

Коруптивните практики во јавната и во приватната сфера ја девалвираат довербата неопходна
за одржување и развој на стабилни економски и социјални релации, со тоа што ги уништуваат
темелните вредности поставени во највисоките правни документи. Коруптивното однесување е
спротивно на владеењето на правото, на демократијата и на човековите права, затоа што го омаловажува
доброто владеење, фер пристапот и социјалната правда, ја уништува конкуренцијата, економскиот
развој и стабилноста на демократските институции и ги поткопува моралните основи на општеството.
Според нашето законодавство,1 корупцијата е инкриминирачка по различни основи и допира до различни
општествени сегменти, па оттаму борбата против ова зло е потребно да се води на повеќе фронтови. Во
таа насока се препораките на ЕУ, на Советот на Европа и на ОН што ја потенцираат корупцијата како еден
од најголемите проблеми со кој светот секојдневно се соочува.

Policy Study on the Effects of Urban Planning Methodology and Practice: Case Studies of Debar Maalo and Bunjakovec

Urban planning has been one of the most challenging competences transferred to the local government in Macedonia with the decentralization process in 2005.3 Since then, several revisions of the legal framework have been adopted in order to improve the urban planning process and to make it more transparent and participatory. Municipalities were authorized to manage the construction land on their territories from July 2011.4 However, the procedures for drafting and adopting the four different types of urban plans – general, detailed, for residential areas and for non-residential areas – are complex, multi-layered and mostly incomprehensible to the citizens whose lives they affect.

Полиција водена од систем на заслуги и на квалификации или партиски интереси?

Целта на овој документот е да се даде анализа на состојбите во однос на системот на кариера и на обука на полицијата во Република Македонија и, во исто време, да понуди мерки за решавање на постојните проблеми и за постигнување соодветни стандарди во оваа област. Полицијата постои за обезбедување на безбедноста и за заштита на граѓаните, но притоа треба да се води од принципот на добро владеење и на почитување на човековите права, како и од други принципи што претставуваат сложен систем од демократски вредности, кои вклучуваат: успешна организација на дејствувањето, исполнување на основната должност, брзина на акцијата, точност, прецизност и квалитет на услугата, јасно разграничување на дејноста, коректно однесување во комуникацијата и нагласено почитување на личноста на граѓанинот. Во процесот на градење на демократска држава и владеење на правото, државните институции во Р. Македонија во изминативе три децении се соочуваа со бројни и различни предизвици. Еден од тие предизвици, секако, беше процесот на
воспоставување професионална, демократска, транспарентна и добро организирана полициска организација. Беа преземени бројни законски и организациски реформи за реструктуирање на македонските полициски сили во согласност со принципите и со идејата за демократска и граѓански ориентирана државна служба. Сепак, многу често позитивните ефекти од спроведените реформи не беа видливи или не секогаш
беа спроведени на вистинскиот начин. Нефункционалната поделба на видовите власт и широко распространетите појави на влијание на политичките партии врз органите за спроведување на законот, силно се одразија врз функционирањето и врз организациската поставеност на македонската полиција.

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупција

Од својата независност па до денес, подржана од повеќе земји и меѓународни организации, Република Македонија се стреми кон градење на демократско општество засновано врз принципите на владеење на правото и пазарната економија. Целта на тој стремеж е целосна и потполна интеграција во Европската унија и НАТО.

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупција

Од својата независност па до денес, подржана од повеќе земји и меѓународни организации, Република Македонија се стреми кон градење на демократско опшество засновано врз принципите на владеење на правото и пазарната економија. Целта на тој стремеж е целосна и потполна интеграција во Европската унија и НАТО.

Прашања и одговори за текот на различни административни постапки барања, жалби и тужби од граѓаните во однос на администрацијата

Можноста граѓаните на брз и ефективен начин да ги остварат или заштитат своите права пред администрацијата се нарекува административна правда. Со други зборови, административната правда претставува систем на правила кој гарантира донесување законити одлуки од страна на администрацијата, во разумен рок. Токму правилата на управната или административна постапка, по кои е должна да постапува администрацијата, се воспоставуваат со цел да обезбедат правна сигурност во процесите на донесување одлуки, но и да обезбедат доволен степен на правна заштита на граѓаните против одлуките со кои се одлучува за нивните права и обврски.

 

ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ

Стотици луѓе кои беа осудени во изминатите десетина години сметаат дека се жртви на полициско – политички монтирани процеси. Осудениците од случаите познати како „Калдрма“, „Детонатор“, „Бачило“, „Метастаза“ и многу други бараат повторно да им се суди со цел да добијат шанса да ја докажат својата вистина и невиност. Тие се приклучија на здружението „Зелена лупа“, предводник на идејата да се донесе законско решение со кое ќе се повторат 30-тина судски случаи. Бараат правда, а не милост.

автор: Маја Јовановска

Сторијата е изработена во рамки на проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.

Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи

Овој документ претставува надградба на „Предлогот за итни демократски реформи“, подготвен од група граѓански организации и експерти во почетокот на јули 2016 година. Оригиналната цел на документот останува иста, односно тој треба „да даде поттик, насоки и детални активности кои се неопходни за враќање на демократските стандарди и вредности, за постигнување напредок во одредени области од јавните политики, како и за враќање на довербата на граѓаните во клучните државни институции“.

Предлог политики за помош на лица со дислексија во Република Македонија

Оваа анализа на политики и предлог мерки за дислексија во Р. Македонија е поттикната од
истражувачката сторија посветена на лицата со дислексија, подготвена во рамки на
проектот Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права.
Сторијата беше објавена во медиумите (Нова ТВ, 21 октомври, 2017) со наслов
Образовниот систем не ги препознава децата со дислексија (Истражи факти, 2016).
Вниманието се сврте кон ова прашање затоа што досега не e во доволна мера
актуелизирано, ниту пак решено преку системски мерки на државата. Малкумина во
Република Македонија можат да кажат што е дислексија.

Прирачник за полесно остварување на правата на граѓаните пред државните институции

Во концептот на едно современо демократско општество, правото на доброто владеење и управување претставува основно човеково право. Последните дваесет години во Република Македонија се сметаат за период на државотворност (state building), посветени главно на донесување разни закони, како и реформирање и креирање на државни демократски институции. Јасно е дека во оваа фаза Република Македонија усвоила многу добри закони и демократски стандарди кои, доколку доследно би се спроведувале, несомнено би гарантирале поквалитетен живот на граѓаните и повисок степен на транспарентност на јавната администрација кон нив. Меѓутоа, лесно може да се констатира дека спроведувањето на овие добри закони стагнира во практиката.

Прирачник за слободата на изразување: правни аспекти

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините организации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До-
полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на обуките на студентите по новинарство и на младите новинари во нашата земја. Општо земено, иницијативата да се напише ваков прирачник поаѓа од потребата за обезбедување квалификувана средина за истражувачко новинарство заснована на универзално прифатени стандарди.

Промовирање на транспарентноста и отчетноста во јавните институции

Поимот интегритет прерасна во еден од најчесто употребуваните термини кога станува збор за концептот на доброто владеење. Во таа насока, кога се говори за доброто владеење, во основа се мисли на градење и негување на духот на интегритетот на лично и институционално ниво, со што би се поттикнала и би
се обезбедила независност, професионалност и отчетност во извршување на надлежностите утврдени со домашното и меѓународното право.

Проценка на мултикултурализмот на локално ниво во Република Македонија

Овој извештај од проценката е подготвен за потребите на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, спроведуван во рамки на Програмата ИПА за поддршка на Граѓанското општество и Медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промовирање на подобрени односи помеѓу заедниците. Проектот е реализиран од Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар во соработка со “Стопанската комора на северо-западна Македонија“ и Мултиетничкото здружение Флоренс Најтингејл (ФН). Главната цел на акцијата е “подобрување на меѓуетничките односи и зголемување на локалната мултикултурна демократија”. Специфичните цели на проектот се:

Проценка на состојбата со алтернативните мерки во Република Македонија

Она што се случува со кривично – правните системи во светот е тенденцијата на приклонување ( некои земји повеќе, некои помалку ) кон сè помалку репресивни, а повеќе ресторативни системи. Логиката зад ваквиот речиси 40 – годишен развој е во согледувањето дека репресивните и ретрибутивни санкциони системи не се покажале како корисно средство за превенција од криминалот.

 

Pyetje dhe përgjigje rreth procedurave-kërkesave të ndryshme administrative-ankesat dhe paditë nga qytetarët lidhur me administratën

Mundësia e qytetarëve në mënyrë të shpejtë dhe efektive ti realizojnë ose mbrojnë të drejtat e tyre para administratës, quhet drejtësi administrative. Me fjalë të tjera, drejtësia administrative është një sistem rregullash që garantojnë miratim të vendimeve të ligjshme nga ana e administratës brenda një afati të arsyeshëm. Pikërisht rregullat e procedurës administrative në bazë të së cilës është e obliguar të veprojë administrata, vendosen që
të sigurojnë siguri juridike në procesin e vendimmarrjes, por edhe për të siguruar një shkallë të mjaftueshme të mbrojtjes ligjore të qytetarëve kundër vendimeve me të cilat vendoset për të drejtat dhe detyrimet e tyre.

Реформи на јавна администрација во програмите на политичките партии

Модерните демократии ја подразбираат јавната администрација првенствено како сервис на граѓаните и
на јавноста, а не како средство на моќ на Партијата и на државата. Основната улогата на администрацијата се подразбира и се изведува врз основа на принципите врз кои таа треба да функционира како што се транспарентност, јавност, отчетност, јавна контрола на администрацијата како и обезбедување форми, методи, активности и создавање услови за таа професионално и непристрасно да ги остварува своите
перформанси.

Report on the labor market in Macedonia

This report was prepared under the contract provisions signed between CEA and USAID for nonexclusive services to USAID as part of a grant agreement. This report is the first in a series of such reports and provides research findings on the labor market in Macedonia. This report should be regarded as an initial study that sets the basis for a more thorough and systematic analysis of the labor market in Macedonia, and its findings should be regarded in that light.

Репрезентација: Празни дупки за полни стомаци

Истражувањата на СКУП покажаа дека општините не штеделе на репрезентација. Општина Охрид за само еден ден набавила 50 килограми јагнешко. Не е јасно кој се омрсил. Ништо подобри не се ниту другите општини. Некои од нив набавувале бисери, златни ланчиња, плишани играчки

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (ВТОР ДЕЛ): КАФЕАНСКИТЕ ФАКТУРИ СЕ КРИЈАТ КАКО ДА СЕ ДРЖАВНА ТАЈНА

Сумите кои се трошени на угостителски услуги во некои од овие ресторани достигнуваат и до 3.000 евра на годишно ниво

Резиме на клучни наоди и заклучоци

Учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики и можноста да влијаат во обликување и подобрување на одлуките кои имаат директно влијание на квалитетот на живеење во локалната заедница, се клучни предуслови за демократско управување на локално ниво.

Sa është i madh dhe çfarë sektori publik kemi në Republikën e Maqedonisë (RM)? : analizë e karakteristikave të sektorit publik në RM

Madhësia dhe fushë veprimi i sektorit publik në një vend nuk mund të përkufizohet vetëm përmes pyetjes “Sa njerëz punojnë në sektorin publik?”. As nuk është e rëndomtë të jepet përgjigje në pyetjen se sa njerëz duhet të punojnë apo sa të punësuar është “normale” të ketë në sektorin publik. Në këtë analizë do të japim interpretimin e disa karakteristikave të sektorit publik të shqyrtuara nga më tepër aspekte me të cilat do t’u japim përgjigje pikërisht këtyre pyetjeve: Sa i madh duhet të jetë sektori publik, a është i shtrenjtë, nëse dhe sa është cilësor edhe sektori publik në Maqedoni, e bën vend evropian apo jo.

Се издиша градежниот балон

Што нудите за мене?

Отворете ги прозорците изработи преглед на понудите на политичките партии за лицата со попреченост, во пресрет на предвремените парламентарни избори 2016. На едно место, јасно и разбирливо се прикажани клучните идеи и предлози на партиите за потикнување на инклузивноста на македонското општество.
Сите 11 партии и коалиции кои ќе бидат на гласачкото ливче на 11 декември беа поканети да ги испратат изборните програми. На поканата одговорија пет. Три други партии, кои настапуваат во пошироки коалиции, исто така, ги доставија програмите.

Што сакаат да знаат граѓаните од локалната власт?

Учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики и можноста да влијаат во обликувањето и подобрувањето на одлуките кои имаат директно влијание на квалитетот на живеењето во локалната заедница се клучни предуслови за демократско управување на локално ниво. За да можат да учествуваат
со свои иницијативи и предлози, граѓаните треба да можат слободно да пристапат до, податоци и информации и да ги споделат со други граѓани.

Si të arrihen deri te e-informacione nga vetëqeverisja lokale ?

Disa nga parimet themelore të qeverisjes demokratike në nivel lokal janë të qenët të hapur dhe pjesëmarrja. Qytetarët kanë të drejtë ti marrin të gjitha informatat me karakter publik që i posedojnë institucionet publike.
Duke i ndjekur përvojat ndërkombëtare, ku qytetarët kanë një rol qendror në institucione, projekti “Qytetari në rend të parë” ka për qëllim të ndikojë në përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së vetëqeverisjes lokale, duke siguruar qasje të plotë në të dhënat publike dhe informacionet nëpërmjet përdorimit të teknologjive moderne.

Следење на институционалниот одговор против изборните нерегуларности

Овој извештај е производ на Проектот „Следење на институционалните одговори по однос на изборните нерегуларности“ кој се имплементира од страна на Коалицијата „Сите за правично судење“ од втората половина на 2008 и кој ќе продолжи со имплементација во првата половина на 2009 год. Проектот е финансиран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје (во текот на 2008 год.) и од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (во текот на 2009 год.). Општата цел на проектот е да се придонесе кон демократски изборен процес и владеење на правото во Република Македонија.

Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување

Реформата на јавната администрација има суштинско значење во евроинтегративните процеси, бидејќи
функционалната јавна администрација го претставува столбот за напредок и економски развој на една земја.
•Реформата на јавната администрација е суштински дел и од клучните реформи при пристапниот дијалог со Европската Унија. Затоа, критериумите за проширување на ЕУ ја истакнуваат потребата на секоја земја да изгради национална јавна администрација со капацитет да ги следи принципите на добро управување
и ефективно да го пренесе и спроведе законодавството на Европската Унија.

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Идејата на овој проект е да се изработат анализи и препораки кои ќе придонесат за
јакнење на свеста за потребата од транспарентност и отчетност на општините и граѓанско учество на локално ниво, во насока на промовирање и создавање на услови за примена на принципите за добро владеење и поддршка на процесот на децентрализација. Отвореноста на општините, достапноста на информациите за работењето на органите на општината и за јавните услуги од локална надлежност, како и отчетноста за донесените и спроведените одлуки, се клучни мобилизирачки фактори за поттикнување на учеството на граѓаните во подготовката и спроведувањето на локалните политики.

Social Business in Macedonia: Concept, Developments and Perspectives

The necessity to tackle pressing societal issues either through conventional ways or innovative ones has never been as present as in today’s age.

Social Enterprises and Work Integration of Vulnerable Groups in Macedonia, Albania and Kosovo

The issue of the social economy, i.e., social enterprises (SEs) was revived in the aftermath of the 2008 global financial crisis, when the global labor markets faced millions of lost jobs, flanked capital markets, as well as the inability of the welfare systems to cope with the protracted spells of unemployment and significant loss of skills. As a response, many governments and the EU embraced and supported the concept of social economy and entrepreneurship in their attempt to restructure the labor market and recover the economy (European Commission, 2013a, 2013b).

Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси

Секторите транспорт и енергетика се едни од областите кои бараат огромни инвестиции и човечки капитал, а и труд за да се развијат и реформираат на патот кон ЕУ. Оттука и предизвиците со кои се соочуваат овие сектори се големи, комплексни и најчесто треба многу реформи, време, едукација и фондови за нивно решавање. Анализата се однесува токму на овие два сектора: транспорт и енергетика, т.е. стратешките документи и насоки по кои што се развиваат политиките во овие сектори како стратегии, оперативни планови итн.

Standarde për e-transparencë në njësitë e vetëqeverisjes lokale

Duke marrë parasysh parimet e qeverisjes së mirë dhe angazhimin për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve në nivel lokal, duke rritur transparencën dhe llogaridhënien në punën e organeve të vetëqeverisjes lokale – kryetarin dhe këshillin – dhe administratën lokale, si dhe duke filluar nga mundësitë e teknologjive moderne për të katalizuar këtë proces, ky dokument ka për qëllim ti konstatojë standardet për e-transparencë, ose informacionet dhe të të dhënat që njësitë e vetëqeverisjes lokale (NjVL) duhet ti publikojnë në në ueb faqet e tyre në formë narrative,
si dhe në formën e të dhënave të hapura.

Standardet për qeverisje të mirë më njësitë e vetëqeverisjes lokale

Vendi ynë ka traditë dhe kulturë administrative prej shumë dekadave, e cila aftësohet ndaj ndryshimeve demokratike në shoqëri, duke u udhëhequr nga parimi i sundimit të drejtës, transparenca, profesionalizmi, stabiliteti, përgjegjësia, para shikueshmëria, trajtimi i barabartë, efikasiteti dhe llogaridhënia. Kjo u bë veçanërisht e dukshme me procesin e decentralizimit të pushtetit, kur komunat dhe Qyteti i Shkupit, duke iu falënderuar traditës dhe kulturës administrative, me shumë sukses i ndërmorën dhe i vunë në funksion kompetencat e transferuara nga ana e pushtetit qendror.

Стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа

Нашата земја има повеќедецениска административна традиција и култура, којашто се приспособува на демократските промени во општеството, водејќи се од принципите на владеење на правото, транспарентност, стручност, стабилност, одговорност, предвидливост, еднаков третман, ефикасност и етичност. Ова стана
особено видливо со процесот на децентрализација на власта, кога општините и градот Скопје многу успешно ги презедоа и ги ставија во функција надлежностите пренесени од страна на централната власт.

Стандарди за е-транспарентност во единиците на локалната самоуправа

Имајќи ги предвид принципите на добро управување и определбите за поттикнување на граѓанското учество на локално ниво со зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето на органите на единиците на локалната самоуправа – градоначалникот и советот – како и на локалната администрација, а воедно поаѓајќи и од можностите на модерните технологии за катализирање на овој процес, овој документ има цел да ги утврди стандардите за е-транспарентност, или информациите и податоците коишто единиците на локална самоуправа (ЕЛС) треба да ги објавуваат на своите веб-страници во наративна форма, како и во форма на отворени податоци.

Судска ефикасност и остварување на фер и правично судење

Коалицијата ,, Сите за правично судење” во 2007 година спроведе пилот фаза за ,, Проценка од потребата за развој на програма за набљудување на судски постапки во врска со корупцијата, во Република Македононија”и како резултат на тоа во 2008 година започна со набљудување на предмети од областа на организираниот криминал и корупција.

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата

Извештајот кој произлезе од рамките на проектот,, Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија “за 2011 година е изготвен од доц. Др Ѓорѓи Сламков (наставник по Казнено право на Факултет за правни науки при Европскиот Универзитет – Скопје).
Трудот е составен од три дела, соодветно поделени од зависност од прашањето на обработка и тоа ,, Вовед и методологија на истражувањето” ,  ,, Анализа на резултатите од набљудувањето на предметите од областа на корупцијата во 2011 година” , а во завршниот дел се утрвдени ,, Заклучоци и препораки” .

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе трета година по ред се спроведува низ судовите на Република Македонија.1 Неговата реализација се базира на набљудување на определен број коруптивни предмети низ основните судови, врз основа на што се извлекуваат заклучоци за ефикасноста на надлежните органи во борбата против корупцијата, но и за почитувањето на човековите слободи и права, гарантирани со Уставот и законите, пред судовите во кривичната постапка.

Судска ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција

Коалицијата „Сите за правично судење“ петта година по ред имплементира проект чија реализација се базира на набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупцијата.
Со имплементација на проекти за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата се започна во 2008 година, но сепак, корените на проектот се јавуваат во 2007 година преку шестмесечната пилот фаза именувана како „Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија“ реализирана од страна на Коалицијата „Сите за правично судење“ во соработка со НВО „Транспарентност – Нулта Корупција“.

Судската ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе втора година се реализира низ судовите на Република Македонија. Самиот проект е заснован врз податоците добиени од набљудувањето на судските постапки за дела од областа на корупцијата, што ни овозможи да дојдеме до сознанија за почитувањето на стандардите за фер и правично судење при постапувањето на судиите – кривичари по предметите од областа на корупцијата, а воедно и да
направиме анализа за тоа како македонското судство се справува со корупцијата.

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција

Корупцијата е и натаму глобален сериозен проблем секаде во светот, кој ги поткопува институциите и демократските вредности, владеењето на правото и правната држава. Сите светски експерти во областа на борбата против корупцијата во своите обраќања кога истакнуваат примери на корупција од своите земји или
компаративно од други земји, користат сегашно време бидејќи никој за корупцијата не може да зборува во минато време. Таа едноставно е неискоренет проблем на сите современи општества.

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупцијата во “Заробената држава”

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во врска со
корупцијата, Коалицијата започна во 2007 година преку шестмесечна пилот фаза именувана како “Проценка на потребите за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во РМ”.

Судски совет на Република Македонија

Видеото за работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвено во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје.

Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови

Недостигот од потемелна емпириска анализа на состојбата во Македонија по прашањето за успешноста на државата во справувањето со феноменот трговија со луѓе, во рамките на сите институции одговорни за неговото гонење и сузбивање, претставува повод за изготвување на извештајот ,,Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови” на Коалицијата  ,,Сите за правично судење”

Taking Down the Schengen Wall: Why EU’s Paranoid Home Maintenance Should Not Hamper Macedonia’s Integration Process

The right to freedom of movement is a universal right which guarantees that the citizen of a state may, provided she has the proper documentation, freely leave the country, travel where she is welcome and return to her country at any time. Equally, or perhaps even more important is that this right includes the citizen’s right to travel, stay and/or
work in any part of the state without the state’s interference.1 The EU further developed the concept of free movement of the citizen with the development of the Schengen Zone.2 In the Schengen Zone, the citizens of 22 EU countries3, as well as those of Norway, Switzerland and Iceland can move freely with only a passport or ID, in addition to having the right to stay, live, work and study within the EU. For European citizens, this was one of the major assets of European integration.

Транспарентност и отчетност на агенциите: Компаративна анализа на пет регулирани сектори во Србија и во Македонија

Регионалната програма за промоција на истражувањето во Западен Балкан (РППИ) го промовира истражувањето во областа на општествените науки во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија). Истражувањето во областа на општествените науки го помага разбирањето на специфичните реформски потреби на земјите во регионот и идентификувањето
на долгорочните импликации од изборот на определените јавни политики.

Учеството на жените Ромки во политиката на локално ниво

Ова истражување беше спроведено непосредно пред локалните избори 2021 година, има за цел да даде одговори на прашањата колку кандидатите за градоначалници во своите програми планираат да им служат на граѓаните и дали ги разбираат посебните потреби на различни категории на граѓани ставајќи се во релација колку од нив имаат информации за родовата компонента во владеењето на локално ниво.
Второто прашање е колку од кандидатките за советнички ја познаваат родовата машинерија на локално ниво и како би ја употребиле за да ги задоволат потребите на жените од општина Шуто Оризари.
Третото прашање треба да ни понуди одговори во смисла дали кандидатите за градоначалници/чки и советничките имаат општи познавање од функционирањето на локалната самоуправа и ингеренциите која таа ги има, како и дали имаат заложби и сфери на интерес кои евентуално би ги застапувале во текот на нивниот мандат во општина Шуто Оризари.
Четврто прашање е како жените од останатите општини гледаат на учеството на жените во политиката во генерална смисла, но и на учеството на жените Ромки во политиката.

Udhëzime për të dhëna të hapura në njësitë e vetëqeverisjeve lokale

Projekti – Qytetari në rend të parë1 përqëndrohet në përmirësimin e transparencës së njësive të vetëqeverisjes
lokale duke vendosur standardet për të dhëna të hapura në nivel lokal, me qëllim të përfshirjes më të mirë të qytetarëve dhe organizatave civile në monitorimin e punës dhe marrjen e vendimeve nga ana e komunave .Projekti
zbatohet në 8 qendra urbane në vend: Shkup, Manastir, Veles, Kumanovë, Strumicë, Strugë, Tetovë dhe Shtip.

Ueb-faqe në vend të sportelit të gjitha informacionet me 3 klikime

Bota në të cilën jetojmë është e rrethuar me teknologji. Qytetarët gjithnjë e më shumë i përdorin telefonat dhe kompjuterët për socializim, blerje në internet, komunikim, menaxhim të financave, caktim të kontrollit mjekësor, informim etj. Në këtë kontekst, nuk duhet të na befasojë ajo që qytetarët presin ta marrin të njëjtin
hap edhe vetëqeverisjet lokale. Ata duan të jenë të informuar, të dorëzojnë kërkesa dhe të jenë të shërbyer duke përdorur internetin.

Унапредување на граѓанскиот идентитет и поттикнување на граѓанската свесност и акција

Основните документи за човековите права го потенцираат правото на сите граѓани да партиципираат во политичкиот живот на нивните општества144, што е, пак, суштина на демократијата. Примарно, смислата на демократијата е во можноста секоја единка, директно или преку избрани претставници, да партиципира во креирањето одлука од која е ѝ самата непосредно засегната; второстепеното значење се согледува во преовладувачката волја на мнозинството. Иако најчесто демократијата се поврзува со одржување слободни и фер избори, сепак тоа не доволен услов за некоја држава да се смета за демократска.

Управно-правна заштита на граѓаните и вработените во јавна администрација: извештај за работата на второстепените комисии и управните судови

Во однос на бројот граѓани и правни субјекти кои доставиле некакво управно или административно ба-
рање до одредена институција, се проценува дека во државата има околу 100.0001 предмети по кои се по-
стапува на годишно ниво. Тоа се т.н. предмети во управна постапка за кои јавните органи решаваат на годишна основа и за кои е донесена одредена одлука или решение. Во однос на тоа за колку од нив се жалеле граѓаните, се проценува дека правна заштита побарале помалку од 15 % од овие 100.000 предмети или тоа се околу 12-13.000 поднесени жалби од кој било вид.

Ushtrimi i së drejtës së lirisë së shprehjes : teoria dhe praktika

E drejta e lirisë së shprehjes paraqet njërën nga bazat më esenciale të një shoqërie demokratike dhe njërin nga kushtet e progresit të saj. Në sistemet demokratike, secili individ gëzon të drejtën për të shprehur mendimin e vet, për të komunikuar, për të pranuar dhe transmetuar informacione dhe ide, ndërsa e drejta e këtillë duhet qenë funksionale. Kjo e drejtë nuk përfshin vetëm të drejtën individuale të lirisë së shprehjes me të cilën bëhet shprehja e qëndrimeve dhe mendimeve, siç u shënua më lartë, por gjithashtu bëhet dhe ushtrimi i tyre nga mediat. Megjithatë, është me rëndësi të theksohet se e drejta e lirisë së shprehjes është një vegël e fuqishme, e cila mund të keqpërdoret dhe shfrytëzohet për të nxitur dhunë, për të përhapur urrejtje dhe për të shqetësuar privatësinë dhe sigurinë individuale.

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ НА РОМИ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО МАКЕДОНИЈА

Во оваа брошура се презентирани поединечни приказни на само неколку успешни Роми претприемачи. Некои од нив учествувале во програмата за самовработување, ги користеле мерките и успеале да создадат успешен бизнис.
Овие успешни приказни претставуваат мотив и инспирација и на останатите невработени лица и потенцијални претприемачи кои имаат идеја, за остварување на своите бизнис идеи и да започнат свој бизнис.
Само-вработувањето е успешно решение за невработеноста за значаен број на луѓе во земјата и нивниот успех, создава дополнителни можности за вработување на други лица кои се невработени, вклучувајќи ги и оние од најранливите групи во општеството.

Веб страница наместо шалтер сите информации со 3 клика

Светот во кој живееме е обликуван од технологијата. Граѓаните сè повеќе ги користат телефоните и компјутерите за социјализација, онлајн-купување, комуникација, раководење со финансиите, закажување лекарски преглед, информирање итн. Во овој контекст, воопшто не треба да нè изненадува тоа што граѓаните очекуваат да го добијат истиот однос од локалните самоуправи. Тие сакаат да се информираат, да испратат барање и да бидат услужени користејќи интернет. Граѓаните очекуваат од локалните власти да бидат присутни и на социјалните мрежи и тие брзо да одговараат на нивните барања и да бидат отчетни и
транспарентни за прашањата што ги засегаат.

Vëzhgimi i parimeve të administratës publike në ruajtjen e vlerave të qeverisjes së mirë

Reforma e administratës publike ka rëndësi thelbësore në proceset euro integruese, pasi që administrata publike funksionale e paraqet shtyllën për përparim dhe zhvillim ekonomik të një vendi. • Reforma e administratës publike është pjesë thelbësore nga reformat kyçe gjatë dialogut para aderimit me Bashkimin Evropian. Prandaj, kriteret për zgjerim të BE-së e theksojnë nevojën e çdo shteti të ndërtojë administratë publike nacionale me kapacitet, që t’i ndjeke parimet e qeverisjes së mirë dhe në mënyrë efektive ta transferojë dhe zbatojë legjislacionin e Bashkimit Evropian.

Видео за Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Видео за работата на Судскиот совет на Република Македонија и Советот за утврдување на факти за периодот од ноември 2016 год. до април 2017 год.

Vlerësimi i multikulturalizmit në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë

Ky raport i vlerësimit është përgatitur për nevojat e projektit Dallimet janë në modë – Promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal , i implementuar në kuadër të Programit IPA për mbështetje të Shoqërisë Civile dhe Mediave për vitin 2014 . Projekti realizohet nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) nga Gostivari në bashkëpunim me “Odën Ekonomike të Maqedonisë Verip- erëndimore” dhe Shoqatën multietnike Florence Nightingale (FN). Qëllimi kryesor i këtij aksioni është “përmirësimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe rritja e demokracisë multikulturore lokale”. Qëllimet specifike të projektit janë:

Водич низ претходната кривична постапка

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за фер постапка.

Youth and the labor market

Macedonia is the European leader in youth unemployment, with the youth unemployment rate currently at 58%. Young people make up a significant portion of the overall unemployed population, which continues to be one of the greatest problems in the country. The issue of youth unemployment in Macedonia was also recognized by the European Union, and one of the key priorities defined in the Accession Partnership reads: “to eliminate barriers for creation of new jobs and to reduce unemployment, in particular by taking additional measures to address youth unemployment”. Characterized by youth unemployment rates of up to 80% in certain municipalities, youth are defined as one of the socially vulnerable groups. Their interests are either not represented or the solutions offered are inappropriate to ensure significant improvements to the overall status of youth in the labor market.

Закони и пракса во финансирањето на политичките партии

Република Македонија е мала континентална земја на балканот чии соседи се Грција, Бугарија, Србија, Косово и Албанија со население од 2.050.671 луѓе од кои 1.821.122 се гласачи.Според пописот од 2002 етничките групи се 65,2% Македонци, 24,2% Албанци, 3,9% Турци, 2,7% Роми, 4,0%
други и неопределени.Република Македонија се стекнува со независност од 1991 година по отцепувањето од поранешна Југославија и се смета за нова демократија и земја во транзиција.

Законите и политиките на Република Македонија на полето на попреченоста : извештај од системскиот мониторинг на закони и политики

Република Македонија ја потпиша Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (понатаму во текстот:
КПЛП или Конвенцијата) на 30 март 2007 година а истата ја ратификува на 5 декември 2011 година. Дополнително, државата го потпиша Факултативниот протокол кон КПЛП на 29 јули 2009 година а го ратификува на 5 декември 2011 година. Инструментите за ратификација се депонирани во Организацијата на Oбединетите Нации на 29 декември 2011 година. Согласно член 118 од Уставот на Република Македонија,
ратификуваните меѓународни конвенции се дел од националното законодавство и не можат да бидат изменети со закон.

Заштита на укажувачите можности и практика

Оваа публикација е финален продукт на проектот “Застапување и заштита на пријавувачите, вклучувајќи ги медиумите и граѓанското општество” што е дел од програмата за поддршка на граѓански организации финансирана од страна на Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.
Основна цел на проектот беше застапување и поттикнување на државата да воспостави правна и институционалната рамка и ефикасен систем за заштита на лицата укажувачи т.н. whistleblowers.

Збирка резима на студии на грантистите

Основната цел на проектот „Мрежа 23“, што го реализираа Институтот за европска политика – Скопје, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени, е структуиран придонес на граѓанското општество во следењето и во оценувањето на политиките опфатени со Поглавјето 23 – правосудство и темелни права. Преку проектот, на транспарентен начин, беа доделени десет грантови на други граѓански организации, што спроведоа истражувања и други активности како придонес кон ефективно следење и оценување на политиките опфатени со Поглавјето 23 од пристапувањето во ЕУ. Како краен продукт од таквите истражувања, беа изработени документи за јавна политика, со препораки за
надминување на утврдените проблеми.

Зборот е збор! Како се спроведува договорот од Пржино?

Политичкиот Договор од Пржино, или Договорот од јуни/јули, како што претпочитаат да го наречат
претставниците на меѓународната заедница, е уште еден договор со потпис на лидерите на четирите
најголеми македонски политички партии со цел да се реши политичката криза, со помош на странскиот
фактор.

Zero tolerancë për korrupsionin

Me date 9 dhjetor 2005, në Ditën Botërore të luftës kundër korrupsionit, përfaqësues të sektorit publik, politik, të sektorit privat dhe të shoqërisë civile, solemnisht nënshkruan Deklaratën “0” tolerancë për korrupsionin. Me firmën e tij Kryetari i Kuvendit, Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Zëvendës Kryetari i Kuvendit, Kryeministri dhe Zëvendës Kryeministri i Qeverisë, kryetarë të partive politke, të dhomave të tregtisë, përfaqësues të univesiteteve, organizatave joqeveritare dhe shumë përfaqësues të tjerë nga jeta politike e ajo publike, si dhe nga jurisdiksioni,
pushtet lokale dhe mediat, obligohet se do ta implementojë Deklaratën.

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.1 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на ЖГИ АНТИКО во првиот квартал од 2017 година.