fbpx
x
Мени

Обрасци за аплицирање

Пријавите за овој Повик за предлози мора да бидат поднесени преку следниве обрасци за:

  • КОНЦЕПТ, што се состои од елаборација на акциски план;
  • ПРИЈАВА, што се состои од акциски план, актери, изјава на апликантот и прилози. Пријавата ја пополнуваат и поднесуваат само оние апликанти, чии концепти ќе бидат избрани од страна на Комисијата за избор на мали грантови и кои ќе добијат писмена покана да подготват пријава.

Обрасците мора да бидат пополнети на компјутер (пријави напишани на рака нема да бидат прифатени) и да бидат поднесени на македонски јазик. Обрасците треба да бидат поднесени по електронски пат на адресата cm-mak-01@civicamobilitas.mk. Во спротивно, пријавите ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да бидат оценувани од Комисијата за избор на мали грантови.

За повеќе информации Ве молиме внимателно прочитајте го Водичот за апликантите.