Не, за времетраење на програмата Цивика мобилитас едно здружение, фондација или научно-истражувачка установа може да користи само еден акциски грант.

Но, институционалните, акциските и специфичните акциски грантисти можат да аплицираат како партнери во повиците за акциски грантови. Исто така, здруженијата и фондациите корисните на институционални, акциски и специфични акциски грантисти може да аплицираат и за мали акциски и/или ад хок грантови.