Buxheti i përgjithshëm: 290.000 denarë

Kohëzgjatja: 1.12.2019 – 30.4.2019

KONSTITUENTËT

Nxënësit, prindërit dhe arsimtarët e shkollave

RRETH PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA CIVIKA MOBILITAS

Diversiteti nuk është pengesë për shoqërim

PSE ËSHTË I NEVOJSHËM AKSIONI

Përmes edukimit dhe lojërave fëmijët nga shkollat kryesore në Studeniçan dhe Draçevë do t’i anulojnë stereotipat dhe frikën e bashkësive etnike, njëra prej tjetrës dhe me atë do të kontribuojnë në parandalimin e konflikteve të cilat në të ardhmen mund të paraqiten mes këtyre fëmijëve në bazë etnike. Kjo do të arrihet vetëm nëse fëmijët do të njoftohen, nëse marrin pjesë në aktivitete të përbashkëta dhe qysh të vegjël të bëhen shokë dhe t’i pranojnë të tjerët si të barabartë me veten.

OBJEKTIVAT DHE REZULTATET

Objektivi i përgjithshëm: Të jepet kontribut aktiv në zhvillimin socio-ekonomik nga Studeniçani dhe Draçeva përmes zhvillimit të kulturës dhe artit.

Objektivat specifike:

 • Të afrohen kulturat dhe arti deri te fëmijët nga Studeniçani dhe Draçeva;
 • Zbulimi i talenteve te këta fëmijë.

REZULTATET

 1. Do të shmangen situatat ku pjesëtarët nga njëra bashkësi etnike do të përjetohen si më pak të vlefshëm nga pjesëtarët e bashkësisë tjetër etnike;
 2. Do të organizohen kontakte të pastra, të gjata dhe të afërta mes pjesëmarrësit e bashkësive të ndryshme etnike, me qëllim që ato të rriten në raporte shoqërore në nivel personal;
 3. Udhëheqësia, arsimtarët dhe prindërit do të angazhohen për politikë të pranimit dhe respektimit të dallimeve;
 4. Zbulimi i talenteve të fshehur te fëmijët.

AKTIVITETET

 1. Takim me shkollat, prindërit dhe fëmijët të cilëve do t’u prezantohen aktivitetet të cilat janë paraparë me këtë projekt;
 2. Shfaqe teatrore dhe diskutim për projeksione filmi;
 3. Diskutim interaktiv për titujt atraktivë nga letërsia;
 4. Pastrimi i oborreve shkollore, mbjellja e fidanëve dhe shoqërimi i organizuar mes fëmijëve;
 5. Aktivitete figurative dhe zgjedhja e realizimeve më të mira figurative.