Основна цел на Здружението за  медиумска и комуникациска култура и граѓански права „Реформатор“ е развој на медиумите и промоција на независното новинарство, развивање на свест за јавност низ образование за медиуми и поттикнување на развој на корисници кои со разбирање и критичка дистанца ќе ги користат медиумските содржини.

Останати цели и задачи на здружението се: слобода на говор, јакнење на јавната дебата и комуникациската култура, нови форми на медиумско изразување и активности за примена на нови технологии и развој на медиуми, промоција на независното новинарство, организирање и вклучување во медиумски проекти, чија цел е промовирање на европски стандарди и критериуми за новинарство, заштита на децата и ранливите категории на граѓани, потрошувачките права.

Конституенти:

Граѓани, гласачи, идни пратеници.

Наслов

Пратеник од доверба!

За што е потребна акцијата

Во демократски општества информираноста на граѓаните е клучен предуслов за нивната способност да носат правилни политички одлуки. Последните години е изразен трендот на кандидирање и избор на пратеници кои не до крај или воопшто не ги артикулираат барањата и потребите на заедниците од каде што се избрани. Делумно ова се должи на пропорционалниот систем на избор на пратеници, со кој нема локална репрезентативност, а делумно на централизираниот начин на селекција на кандидатите (често партиските тела или лидерот одлучуваат кој ќе се најде на кандидатските листи).

Цели и резултати

Цел

Општа цел на акцијата е подигната јавна свест за важноста на претставничката демократија во Република Македонија.

Специфична цел е креирање на профил на пратеник кој што ќе ги застапува интересите на својата средина

Резултати

  • Информирани граѓани за нивните права во избирачкиот процес и откако ќе профункционира парламентот и за обврските на пратениците од нивните локални средини
  • Зголемена отчетност на пратениците кон локалното население.

Активности

  1. Подготовка, продукција, монтажа и емитување на шест ТВ стории, по еден од секоја изборна единица на национална ТВ станица
  2. Промоција на ТВ сториите со изработка на промотивни спотови емитувани на национална ТВ станица
  3. Подговотвка на сториите за веб
  4. Изработка и поставување на банер за веб

Временска рамка: 18.11.2016 – 18.3.2017

Буџет: 398.000 МКД

Веб страница