Вкупен буџет: 1.760.640
Времетраење: 01.8.2015 – 31.10.2016

Здружението за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен е регистрирано во јануари 2014 г.

Главни области на делување се:

 • Развој на културните политики на локално и национално ниво;
 • Афирмирање на независна културна сцена и алтернативни практики во културата;
 • Промовирање и негување на традиционалните културни вредности;
 • Развој на креативни индустрии;
 • Анимација на младите и маргинализираните групи и нивно вклучување преку културата и уметноста;
 • Развивање на културата и уметноста;
 • Поттикнување на истражувачката дејност од областа на етнологијата, етнографијата и културните политики во земјата и регионот.

Конституенти

Млади талентирани луѓе кои пројавуваат интерес за уметност и култура, вработени во локална администрација во сектор култура, вработени во културни установи и галерии, креативни работници, уметници, културни менаџери, маргинализирани групи, вработени во секторот креативни индустрии (дизајнери, архитекти,уметници, претприемачи, фотографи, филмска дејност, издавачка дејност), поширока публика која ужива во естетска вредност на уметноста и почитувачи на културата во целина.

Претходно искуство

 • Возобновување на старата ликовна дисциплина Илуминација (Министерство за Култура на РМ)
 • Рудници на културата (Фондација Култура Нова – Хрватска)

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

„Развивање и ревитализација на руралните заедници преку уметност и култура“

За што е потребна акцијата

Овој проект придонесува за систематско и стратешко планирање на културните политики на локално ниво и со тоа придонесува до директна децентрализација на носење одлуки од областа на културата.

Цели и резултати

Општа цел – Да се даде активен придонес во социо – економскиот развој на руралните општини Василево, Босилово и Ново Село преку развивање на културата и уметноста.

Специфична цел – Да се изградат капацитетите на администрацијата во овие три рурални општини за заедничко планирање и имплементација на иновативни заеднички културни иницијативи; Да се креираат три стратегии со акциски план за развој на културата на општините Василево, Босилово и Ново Село; Да се задоволат културните потреби на жителите кои живеат во руралните населени места преку концептот на децентрализација и демократизација на културата

Резултати

 • Извршено мапирање на постоечки капацитети, атракции, луѓе кои се занимаваат со уметност и занаетчиство;
 • Креирани три стратегии за развој на културата на општините Василево, Босилово и Ново Село;
 • Подигнати капацитети кај најмалку 100 жители во трите рурални општини преку креирање на заеднички програми за развој на културата, обуки за културен менаџмент и проектен менаџмент и спроведување на заеднички иницијативи од областа на културата и уметноста;
 • Реализирани социо-културни активности (изложби, театарски претстави и поетски читања).

Активности

 1. Mапирање на постоечки културни капацитети, атракции, луѓе кои се занимаваат со уметност и занаетчиство во општините Босилово, Ново Село и Василево за да се утврдат потенцијалите за развој на културата во овие средини;
 2. Креирање на три стратегии за развој на културата во трите општини преку партиципативно учество на најмалку 100 жители на 5 последователни обуки;
 3. Имплементирање по три обуки по културен менаџмент во трите општини;
 4. Реализирање на социо-културни активности.

Веб страница