Вкупен буџет: 1.796.281
Времетраење: 01.8.2015 – 31.10.2016

Здружението за еднакви можности„Еднаков пристап“ е непрофитна организација основана во 2007 година со основна цел овозможување на еднакви можности за сите без оглед на полот, етничката припадност, сексуалната ориенатација, возраст, двојна дискриминација вклучувајки ги и лицата со посебни потреби. Во здружението има 15 активни членови со различни професионални определби и повеќегодишно работно искуство во различни области т.е социјални работници, адвокати, социолози, педагози, психолози, лица кои имаат теоретско и практично искуство со жртви на насилство.

Конституенти

Ранливи категории граѓани, држани институции, граѓански организации

Претходно искуство

 • Обезбедување на поддршка и услуги на жртви на трговија со луѓе на ранливи групи на локално ниво (КБФ и ГИЗ)
 • Проценка на политиките/програмите и буџетите од родовата перспектива и застапување (Kанцеларијата на ОН Жени во Македонија)
 • Родова анализа на примената на законот за бесплатна правна помош  вклучително и анализа (cost benefit analysis) на  трошоците за негово спроведување (Институтот за европска политика (ЕПИ)– Скопје во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени.)

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

„Пристап на жените до правда“

За што е потребна акцијата

Aкцијата e во корелација со неопходноста да се препознае растечкото насилство спрема жената вклучително и домашното насилство во Република Македонија во политиките и делувањето на национален план. Постојат законски решенија кои треба да се унапредат, и да се има посериозен став кон нивната имплементација. Родово базираното насилство не е адресирано во законската регулатива и тоа отвара можност за вулнерабилност на жената.

Цели и резултати

Општа цел – Подобрување на пристапот до правда за жените во Република Македонија во насока на остварување на меѓународните стандарди за постигнување на фактичка родова еднаквост. Спроведувањето на акцијата претставува борба против социо-економски и културни бариери за овозможување на еднаков пристап до правда за жените и надминување на родовите стереотипи и сексизмот

Специфична цел – Детектирање на бариерите кои го попречуваат пристапот на жените до правдата и поттикнување на родова интеграција во сите политики и мерки.

Резултати

 • Идентификување на потребите од промени во законската регулатива и процедурите кои ќе овозможат поголема достапност до правда на жените жртви на родово базирано насилство и соодветна помош и поддршка согласно со нивните потреби засновани на еднаков пристап и еднакви можности;
 • Иницијативи за измена и дополнување на Законот за спречување и заштита од семејно насилство во насока на дефинирање на родово базираното насилство, усогласување на дефиницијата за силување согласно меѓународните стандарди и соодветна правна заштита на сите жртви;
 • 80 обучени стручни лица, судии, јавни обвинители, претставници на народен правобранител, полиција и центри за социјална работа за постапување со жени  жртви на родово базирано насилство;
 • Поголема свест и разбирање за овозможување на еднаков пристап до правда за жените од стана на надлежните институции;
 • Иницијатива за донесување на Закон за ратификација на Конвенцијата на Совет на Европа (Истанбулска конвенција)

Активности

 1. Анализа на состојбата со пристапот до правда за жените со посебен фокус на жените жртви на родово базирано насилство
 2. Работилница за валидизација на анализата
 3. Печатење и дистрибуција на анализата
 4. Обука
 5. Јавна дебата
 6. Лобирање
 7. Подготовка и доставување на извештај

Веб страница