Идејата на Контраста е да се поттикнува и отвора јавна дебата за повеќе актуелни прашања, но и за оние кои како да се скриени или ставени на страна. Мотивот, а воедно и визијата  е да се покренуваат иницијативи и да се градат ставови и мислења за прашања од поширок јавен интерес, како и непосредно учество во јавниот живот согласно законите и другите прописи.

Здружението како задачи ги има поставено следните: медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението како и идеите и различните мислења кои треба да ги слушне јавноста, соработка со слични организации од земјата и странство, организирање на стручни, едукативни и слични средби.

Здружението покренува иницијативи за решавање на одредени прашања и проблеми, како и едукација, издавање на стручни натписи, организирање изложби и слично. Здружението тековно ќе отвора и други перашања кои во текот на годината се појавуваат како важни.

Конституенти

Акцијата се однесува на маргинализирани и социјално исклучени групи: граѓани кои не поседуваат документација (т.н. луѓе духови), зависници од дрога и домаќинки.

Наслов

МАРГИНАЛНИ ГРУПИ-ОД „ПРОБЛЕМ“ ДО ПРИДОБИВКА

За што е потребна акцијата

Тековен проблем на кој се става акцент се маргиналните групи т.н. „луѓе духови“. Тука спаѓаат Ромите кои од раѓање поради сиромаштија, необразованост и сл. не се заведуваат во матичната евиденција со што немаат право меѓу другото на лекување и образование. Зависниците од дрога се отфрлени од општествените текови на секој начин. На пример, речиси ниту еден работодавач не им дава можност за вработување, стигматизирани се од општеството и не прифатени како соседи или како дел од опкружувањето. Жените домаќинки немаат речиси никакво влијание на општествените текови, нивниот труд е неплатен, а од друга страна истите се многу важни за воспитувањето и образованието на идните генерации.

Во општеството, интерес за решавање на проблемите на овие групи покажуваат главно невладините организации и поединци ентузијасти. Тоа е дополнителен поттик за повеќе активности со кои ќе им се излезе во пресрет, но и за пронаоѓање на различни начини како да се влијае на надлежните да преземат активности кои ќе да доведат до промена на односот кон овие лица/групи.

Цели и резултати

Цел

Цел на проектот е придонес кон општествени промени, добро владеење и толеранција преку заеднички акции за истакнување на потребите на маргиналзиираните групи.

Резултати

  • Зајакната свест за потребите на маргинализираните групи;
  • Зголемена толеранција кон маргинализираните групи;
  • Покрената дебата за промена на националните политики за социјално вклучување на маргинализираните групи.

Активности

  1. Идентификување на специфични случаи од трите погоре наведени целни групи
  2. Следење на животoт на идентификуваните лица со фокус на проблемот со кој се соочуваат
  3. Прикажување на проблемите низ фотографија
  4. Приказ на проблемите низ сториии кои ќе се објават во медиуми
  5. Дебата за трите теми со засегнати страни (целните групи, граѓански организации и институции)
  6. Изложба на која краток осврт за секоја целна група ќе имаат фотографите
  7. Изработка на брошури со вклучени фотографии и предлог препораки од дебатата

Буџет: 348.000 МКД

Времетраење: 1.8.2017 – 31.1.2018

Веб страница