Вкупен буџет: 1.475.753 МКД

Времетраење: 01.05.2017 – 30.06.2018

Македонското женско лоби (МЖЛ) е невладина организација формирана во 2000 година која ги обединува меѓуетничките, меѓупартиски и меѓуверските коалиции на жени од граѓанското општество, политичките партии, Собранието, локалните власти, синдикат, медиумите, како и индивидуалки посветени на подобрување на положбата на жените во Република Македонија и на општеството во целина. Заедно работејќи  на прашања кои се однесуваат на еднаквите права и активното  учество на жените во општеството, Македонското женско лоби придонесува не само за подобрување на положбата на жените во општеството, туку исто така и на општеството во целина. Во исто време, МЖЛ  дејствува како силен интегративен фактор преку поттикнување на меѓусебната толеранција и премостување на етнички, верските и политичките граници. Мисијата на МЖЛ е постигнување на  родова еднаквост во сите сфери на општествениот и јавниот живот  преку застапувањето и лобирањето  на национално и локално ниво.

Конституенти: претставниците на граѓанските организации и тоа претежно женските организации и струковите женски организации, женските секции на политичките партии, пратеничките од Собранието на Република Македонија, избраните жени и мажи од комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Македонија и комисиите на еднакви можности во локалната самоуправа

Претходно искуство

  • Македонска активна платформа за социјална инклузија
  • Ние сме идни лидери и застапувачи на промени во нашите заедници
  • Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на мирот и градење доверба

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

Родовите прашања и политики како мотивација за граѓаните да бидат вклучени во креирање на локалните политики

За што е потребна акцијата

Социјалнo исклучените групи како што се жените од различен профил, малцински групи на жени, жените жртви на семејно насилство се особено погодени од нееднаков третман и ниско ниво на учество во економските, социјалните, политичките случувања во заедницата и многу малку учествуваат во граѓанскиот активизам на локално ниво како и многу малку добиваат поддршка од локалната заедница. Оваа акција го подобрува владеењето на правото, ги поддржува процесите на децентрализација како и целта за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за презентирање на потребите на маргинализираните групи.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел– Да се промовираат и зајакнат родово сензитивните политики  и партнерства во рамките на локалната самоуправа

Специфична цел– Воспоставување на механизми за соработка и иницирање на широк процес на консултации меѓу релевантните актери на локално ниво односно меѓу граѓаните, граѓанските организации и комисиите за еднакви можности на локално ниво.

Резултати

  • Формирана коалиција на граѓански организации и останати релевантни фактори на локално ниво со кои би се иницирале интервенции во локалните политики.
  • Креиран документ за секоја општина со специфични препораки кои би се содржеле во Локалните акциски планови кои се однесуваат на родовите
  • Идентификувани на прашања од локалните политики кои треба да бидат поставени на агенда на национално ниво т.е. во Собранието на Република Македонија

Активности

  1. Формирање на коалиции на граѓански организации кој ќе учествуваат во дизајнирањето и имплементацијата на Локалните акциски планови кои се однесуваат на родовите прашања
  2. Организирање на активности за лобирање на вметнување на препораките за локалните акциски планови на дневен ред на Советите во општините
  3. Идентификување на прашања за соработка помеѓу комисиите за еднакви можности во локалната самоуправа и комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите во собранието

Веб страница