Искуството на Институтот за развој на заедницата (ИРЗ) се заснова на 20 години работа со заедницата, адресирање на проблемите на граѓаните и помагање при надминување на предизвиците.

Визија: Разновидно и хармонично општество без предрасуди – општество на среќни граѓани.

Мисија: Институтот за развој на заеднацита е одржлива граѓанска организација која работи на градење на демократско и мултиетничко општество преку зајакнување на капацитетите на поединци, организации и институции.

Конституенти:

Производителите на храна, граѓаните кои живеат во селските етнички мешани средини, малите и семејни земјоделски стопанства, жените кои живеат во руралните средини и семејните земјоделски стопанства (формали и неформални/нерегистрирани).

Наслов

„Национален комитет за семејно фармерство“ – Вклучување на мали семејни формални и неформални земјоделски стопанства во процес на одлучување на локално и централно ниво

За што е потребна акцијата

Во Република Македонија нема формирано Национален комитет за семејно фармерство, кој што ќе се грижи и ќе ги застапува правата на малите семејни фарми и производители на храна. Семејните фарми не учествувата во процесите на донесување на одлуки на локално ниво, немаат пристап до информации и немаат можност да ги користат фондовите на ЕУ. До сега не беа организирани на овој начин, и нивниот глас не можеше да се слушне во процесот на одлучување.

Цели и резултати

Цел

Зајакнати семејни фармерства, зголемено производство на храна, зголемени инвестиции во земјоделието, зголемен број на фармери.

Резултати

 1. Формиран и воспоставен Национален комитет за семејно фармерство со своја структура
 2. Зајакнати капацитети на семејни фармерства за нивно учество во процес на развој на стратегии, планови, приоритети и одлучување.
 3. Дефинирани мерки за развој на семејното фармерство
 4. Дефинирани и утврдени приоритети кон програмата за рурален развој
 5. Зголемена искористеност на ЕУ фондови (долгорочно)
 6. Намалување на сиромаштија

Активности

 1. Истражување
 2. Обуки
 3. Лобирање
 4. Потпишување на декларација за формирање на Национален комитет за семејно партнерство
 5. Организирање на основачко собрание
 6. Развој на стратешки план

Временска рамка: 1.3.2017 – 31.12.2017

Буџет: 400.000 МКД

Веб страница