Вкупен буџет: 1.985.720
Времетраење: 01.7.2016 – 31.12.2017

Главна цел на програмата за работа на здружението „Транспаренси Интернешнл – Македонија“ е да се воспостави систем на добро владеење за ефикасна превенција за борба против корупцијата.

Визија: Држава во која владата, политиката, бизнисот, граѓанското општество и секојдневниот живот на луѓето се без корупција.

Вредности: Транспарентност, одговорност, солидарност, смелост, правичност, демократија и интегритет.

Конституенти

Конституенти ќе бидат сите физички лица заинтересирани да бидат дел од мрежата.

Претходно искуство

 • Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот период
 • Заштита на пријавувачите вклучувајќи ги медиумите и граѓанското општество
 • Центар за застапување и правни совети – АЛАК.

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

Сите заедно по патот до правда

За што е потребна акцијата

Првиот проблем се однесува на фактот дека не постои никаква организирана форма на делување на осудените лица кои се убедени дека се невини и оштетени од системот. Вториот проблем е просторниот фактор односно локација, каде би можеле да се обратат за да добијат независно стручно мислење за темата за која тие чувствуваат дека се обесправени од страна на судовите и дека им е нанесена неправда. Таа потреба е голема, се работи за чувство на длабоко незадоволство произлезено од неправда која што му одзела на граѓанинот години од неговиот животот, и исто така влијаела негативно врз неговото семејство. Третиот проблем е што не постои никаква иницијатива за барање на системско решение за надминување на проблемите во врска со изречени судски пресуди за кои осудените се длабоко убедени дека се невини и оштетени од системот. Не постои никаква организирана иницијатива преку која би се правеле стручни анализи на системските недостатоци, и барање на решенија за нивно надминување за во иднина да не се повторуваат такви неправди.

Цели и резултати

Општа цел – е да даде придонес кон подигањето на јавната свест во државата за реформа на правосудниот систем и за потребата од правични судски процеси без дискриминација (политичка, етничка, родова, сексуална итн.).

Специфична цел – е прибирање и анализа на конкретни правосилни судски пресуди во периодот (2007-2016) преку вмрежување на засегната целна група на граѓани.

Резултати

 • Формирана мрежа
 • Подготвени стручни анализи на спорни предмети ( избрани 12 предмети)
 • Подготвена анализа на состојбите
 • Поттикнат граѓански активизам.

Активности

 1. Вмрежување – Промоција на проектот и повик приклучување во мрежата
 2. Стручен експертски совет – Формирање на управен одбор (во понатамошниот текст- експертски совет) кој ќе го сочинуваат четири експерти кои ќе одлучуваат по кој критериуми ќе се избираат предметите и според која методологија ќе се изработуваат анализите
 3. Утврдување од потребата за законски измени – организирање на работилница на која ќе се разгледуваат наодите од извештаите и ќе се креираат заклучоци и препораки за можни законски измени; организирање на завршна конференција на која ќе бидат презентирани наодите
 4. Граѓанска акција – граѓаните иницираат подобрување на правосудниот систем „Заедно до патот до правдата“; подготовка, печатење и дистрибуција на финална публикација.

Веб страница