Вкупен буџет: 1.614.927
Времетраење: 01.8.2015 – 31.7.2016

Натура е еколошка организација формирана во 1995 година и до денес има спроведено голем број на проекти од областа на заштита на животната средина со посебен акцент на подигањето на граѓанската свест.

Целите на Натура се:

 • Заштита на животната средина;
 • Едукација на младите за животната средина;
 • Зачувување на биодиверзитетот;
 • Развој на еко туризмот.

Од основањето до денес организацијата успеа да привлече голем број на истомисленици и сега брои 500 членови, експерти од различни области на животната средина, но и млади, студенти и средношколци.

Конституенти

Граѓаните, младите екологисти, средношколците и студентите, донаторите и соработниците.

Претходно искуство

 • Оставете трага (ИПА)
 • Подигање на јавната свест при спроведувањето на ЛЕАП (Влада на РМ)
 • Развој на селскиот и планинскиот туризам во Јабланица (Министерсво за економија)

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

„Мониторинг на процесот на издавање на Б интегрирана дозвола“

За што е потребна акцијата

Проектот ќе послужи за формирање на реална слика за начинот на кој се издава Б интегрирана дозвола, но ќе има за цел и да ги запознае граѓаните за важноста на оваа дозвола и зошто секој треба да ја поседува.

Цели и резултати

Општа цел – Подобрување на здравјето на луѓето преку зголемување на ефикасноста на примената на стандардите за заштита на животната средина во општините Тетово и Струга.

Специфична цел – Подигање на свеста кај средните компании за значењето на Б интегрирана еколошка дозвола.

Резултати:

 • ¾ од постоечките компании во општините Тетово и Струга поседуваат Б интегрирана дозвола;
 • Подигната свеста кај повеќе од 20 000 граѓани запознаени со важноста на оваа дозвола и со придобивките од неа;
 • Создаден модел преку кој ½ од општините во Македонија ќе успеат ефикасно да ја спроведат постапката за издавање на Б интегрирана дозвола;
 • Намалено загадувањето на животната средина во општините Тетово и Струга;
 • Тренирани 20 претставници на општинската администрација и претставници на компаниите.

Активности

 1. Мониторинг на процесот на донесување на одлуки;
 2. Јавна кампања за промовирање на потребата од Б интегрирана дозвола;
 3. Тренинг за вработените;
 4. Издавање на прирачник.

Буџет

1.614.928 МКД