Центарот за развој на медиуми (ЦРМ) е основан во 2002 година, од група правници и новинари, чија основна мотивација беше да дадат придонес кон уредување на медиумскиот систем, преку предлагање и промоција на медиумски политики што ќе водат кон воспоставување и раст на вистински отворен, демократски и плуралистички медиумски систем.

Визијата на ЦРМ е слободен, плуралистички и самоодржлив медиумски сектор, почитуван од општеството, ослободен од сите форми на политичко влијание, во кој медиумското законодавство е целосно усогласено со стандардите на ЕУ.

Мисијата на ЦРМ, како клучна граѓанска организација на полето на медиумското законодавство и политики, е на македонското општество да му нуди релевантни и одржливи медиумски политики и правна експертиза, и да го надгледува спроведувањето на постоечката правна и политичка рамка од перспектива на слободата на медиумите и информациите.

Главниот фокус и активности на ЦРМ се следењето на примената на медиумското законодавство, односно работата на телата задолжени за неговата примена – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Македонската Радио-телевизија. ЦРМ ја набљудува работата на телата задолжени за спроведување на медиумското законодавство преку монитори присутни на седниците на советите на двете институции – Совет на АВМУ и Програмски совет на ЦРМ, како и документите и одлуките на тие тела.

Конституенти

Медиумската заедница, носителите на одлуки, регулаторни тела, граѓаните.

Наслов

Промоција на идни чекори во медиумските реформи

За што е потребна акцијата

Акцијата ќе придонесе кон поквалитетно реформирање на медиумското законодавство, како дел од тековните реформи на медиумите во Република Македонија.

Цели и резултати

Цел

Цел на проектот е да придонесе за натамошниот развој на  медиумските политики што ги промовираат независноста и слободата на медиумите во државата.

Резултати

  • Зајакната јавна дебата за насоките во кои треба да се движат промените на медиумското законодавство;
  • Квалитетни решенија на ниво на јавни политики што ќе овозможат функционирање на одржлив, слободен и плуралистички медиумски систем.

Активности

  1. Подготовка на еден документ за јавна политика за натамошните фази на реформите на медиумското законодавство;
  2. Јавна дискусија за предложената јавна политика со заинтересираните страни;
  3. Претставување на документот пред носителите на одлуки – Владата на РМ и регулаторното тело АВМУ.

Буџет: 273.300 МКД

Времетраење: 2.7.2018– 1.9.2018