Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство е основана на 7 декември 2010 година, од дваесет граѓански организации кои работат на превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Моментално мрежата има 27 организации членки кои обезбедуваат поддршка на жените од сите етнички групи, не земајќи го предвид нивниот социо- економски статус.

Визијата на мрежата е да создадеме општество ослободено од насилство во кое жените ќе можат целосно да ги реализираат своите потенцијали и способност за креирање на општество на еднакви можности.

Мисијата на мрежата е координирано делување на граѓанските организации во насока на унапредување на политиките и практиките за справување со проблемот на насилство врз жените и семејно насилство.

Мрежата се стреми кон препознавање на женските човекови права и  нивна афирмација во Р. Македонија.

Конституенти

Граѓански организации кои работат на полето на човекови права /женски права, родова еднаквост, насилство врз жени и семејно насилство (27 организации членки на мрежата, како и Македонска платформа против сиромаштија, Здружение на новинари за човекови права, Платформа за родова еднаквост, Конект, Реактор, Здружение за кривично право и криминологија, Тииит инк).

Наслов

Насилството врз жените и медиумите: Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени.

За што е потребна акцијата

Со проектот ќе се воспостави релација со медиумите и ќе се укаже на нивната улога во известувањето за родово базираното насилство притоа, на новинарите ќе им бидат обезбедени информации за корените за таквото однесување,  последиците од тоа како и за случувањата на терен.

Цели и резултати

Цел

Унапредување на соработката на граѓанските организации и медиумите во насока на подигнување на свеста кај пошироката јавност за постоење на различни форми на насилство врз жени, како и заеднички настап во процесот на застапување за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од насилство врз жени и домашно насилство.

Резултати

 1. Подобрена соработка помеѓу женските граѓански организации и медиумите;
 2. Унапредени знаења на новинарите за постоењето на различни форми на насилство врз жените;
 3. Зголемена ангажираност на новинарите во процесот на застапување за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство.

Активности

 • Идентификување на новинари кои ќе се обучуваат и ќе известуваат за теми поврзани со родово базирано насилство;
 • Работилница со новинари за претставување на важноста на Конвенцијата на советот на Европа за спречување  и заштита од насилство врз жени и домашно насилство;
 • 8 работилници со новинари на теми поврзани со различните форми на насилство врз жени;
 • Изработка на речник за новинари за родово базирано насилство;
 • Средби со уредниците на медиумите со кои ќе се воспостави соработка;
 • Подготовка и објавување на статии/колумни од новинарите;
 • Учество во ТВ и радио емисии;
 • Состанок на организациите членки на националната мрежа и новинарите.

Буџет

388.020 МКД