Институтот за економски стратегии и меѓународни односи-Охрид е независна и непрофитна тинк тенк организација основана во 2006-та година. Институтот го добил своето име по градот Охрид, во насока на оддржување на приматот за заедничко разбирање, дијалог и доверба. Мисијата на ОИ е да креира иновативни препораки и решенија за јавни политики, истите да ги застапува пред донесувачите на одлуки и да креира дијалог помеѓу клучните чинители во општеството.

Мисијата на ОИ се базира на основните принципи и вредности на слободното општество – индивидуална слобода, право на сопственост, пазарна економија, ефикасно владеење, репрезентативна демократија, политичка децентрализација и владеење на правото.

Визијата на Институтот Охрид  е да биде клучен учесник во изградбата на Македонија како безбедна, слободна и просперитетна  држава.

Главната дејност на ОИ е да делува како медијатор и поддржувач на дијалогот помеѓу општествените чинители во насока на развој и унапредување на демократијата во РМ.

Главно достигнување на ОИ во своето скоро 10 годишно делување е посветеноста и успесите во полето на развој на политичкиот дијалог помеѓу политичките партии во РМ, отпрвин со сениорите, а потоа и со помладите членови на партиите, како и развојот на социјалниот дијалог помеѓу сите релевантни чинители на локално ниво, со посебен фокус на градење на партнерства, вмрежување и соработка.

Конституенти:

Младите и жените, невладиниот сектор, локалните институции, локалната заедница.

Наслов

Социјална инклузија на жени и млади

За што е потребна акцијата

Креирање на пет стратегии за социјално вклучување на млади и жени, со цел значително да се подобри нивниот статус на локално ниво. Во секоја од петте општини младите и жените ќе можат да земат активно учество преку невладиниот сектор во соработката со локалните власти и заеднички ќе ги креираат стратегиите кои се однесуваат на прашања кои тие сметаат дека социјално ги исклучуваат од локалната заедница. Исто така ќе се зајакне улогата и капацитетот на локалните чинители, додека позицијата и ситуацијата на младите и жените ќе се подобри. Преку мобилизација на социјален дијалог ќе се зголеми и активизмот и поттикне партиципативната улога на сите граѓани на локално ниво.

Цели и резултати

Цел

 • Зајакнување на улогата на единиците на локалната самоуправа, локалните владини институции, невладини организации, академска и бизнис заедница и други, во развојот, спроведувањето и следењето на програми за социјална инклузија на локално ниво, со посебен фокус на градење на партнерства, вмрежување и соработка;
 • Зголемување на учеството на сите локални чинители во насока на подобрување и создавање на можности за социјална вклученост на младите и жените на локално ниво;
 • Заинтересираните страни да играат активна улога во развојот, спроведувањето и следењето на стратегиите за социјална инклузија на локално ниво.

Резултати

 • пет невладини организации на локално ниво вклучени во изработка на стратегиите
 • Учество на млади и жени од општините при изработка на стратегиите
 • пет работилници за изработка на стратегиите, по една во секоја општина
 • пет креирани стратегиски планови за социјална инклузија
 • пет активни платформи за социјална инклузија

Активности

 1. Состаноци и создавање на мрежа од пет граѓански организации на локално ниво;
 2. Работилница и обука за градење капацитети на невладините организации за креирање на стратегии за социјално вклучување
 3. Социјален дијалог во општината- Изработка на пет локални стратегии
 4. Промоција на пет стратегии на локално ниво
 5. Промоција на стратегиите на национално ниво

Временска рамка: 1.12.2016 – 31.8.2017

Буџет: 400.000 МКД

Веб страница