Вкупен буџет: 1.685.500
Времетраење: 01.7.2016 – 31.12.2017

Федерацијата на планинарски спортови на Македонија (ФПСМ) е формирана 1948 година и денес е здружение на граѓани кое го сочинуваат 43 (во 2016 година) друштва, заради остварување и усогласување на своите заеднички цели и интереси. Во сите свои активности ФПСМ негува и развива чувство за заедничко живеење и соработка, работи на активирање на граѓаните, а особено на младите за побезбеден престој во природата, негува натпреварувачки дух и работи на поддршка на локалниот развој. ФПСМ е полноправна членка, во интренационални федерации и организации (UIAA и BMU). ФПСМ, активностите ги спроведува преку стручни тела, Комисии (Планинарски водичи, Маркацисти, Млади, Високогорци, Планинарски домови и Спасување на планина). Новиот правен субјект во ФПСМ, Центарот за стручно оспособување – ЦСО е одговорен за спроведување на мисијата преку создавање систем на перманентно стручно образование во планинарството, кое ќе го создаде планинарството сигурно и достапно за сите. ФПСМ е организација квалификувана да организира безбедни планинарски акции, што е нејзина визија. Во своите задачи посебно внимание се посветува на грижи за изградба и одржување на планинарската инфраструктура и тоа: планинарски домови, куќи, засолништа, спасителни станици, патеки, трансверзали, како и други објекти важни за развојот на туризмот преку рекреативно и спортско планинарење.

Конституенти

Планинарски друштва, планинари, рекреативци, туристи вљубеници во природата.

Претходно искуство

 • Планинарски водичи
 • Бележење на планинарски патеки
 • Светски ден на планината

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

Национална кампања за подигање на свеста и значењето на туристичко-рекреативните патеки

За што е потребна акцијата

Од досегашната соработка со туристичките агенции, Агенцијата за ПП туризам, Стопанската комора, се утврди недостаток од уредени и одржувани туристичко-рекреативни патеки и недостаток на соработка на граѓанските организации со локалната самоуправа за развојот на понудата со туристичко-рекреативните патеки. Со неколку досегашни проекти, поврзани ‘само’ со бележење на планинарските патеки, се отвори проблемот на немање норматив за подготовка и одржување на патеките. Со тоа се бележени патеки во разни бои и со разни знаци, додека остануваат и многу необележани патеки. Заради непрофесионалната ‘самоука’ работа на индивидуалци и ‘несоодветни’ организации, се загрозува безбедноста на посетителот, но доаѓа и до деструкција на природата. Додатен факт е непостоење на никаков сервис кој дава информации за рекреативни, планинарски патеки, за начини и услови за нивно користење, нивната состојба и сл.

Цели и резултати

Општа цел – Создавање оддржлив модел со кој ќе се зголеми важноста на планината за поквалитетен живот за целата општествена заедница.

Специфична цел – Да ја зголеми свеста за потребата од имплементација на регулативи за подготовка, мониторинг и одржување на патеки.

Резултати

 • Подготвени и усвоени регулатива и процедури за категоризација, поставување и одржување на патеки
 • Развиена свесност кај јавноста за потребата од безбедни патеки
 • Реализирана национална кампања за значењето на патеките за локалниот развој
 • Стручно образовани кадри за поставување и одржување патеки

Активности

 1. Подготовка на материјал со процедури за категоризација, организација, поставување и мониторинг на патеки.
 2. Организирање на мешовито работно тело.
 3. Документ за соработка со Агенција за ПП на туризмот.
 4. Изработка на регистар на патеки
 5. Национален ден на патеките, настан во 10 планинарски места.
 6. Печатен – Водич кон безбедно рекреирање по патеки.
 7. Подготовка специјализирана интернет страница
 8. Подготовка и печатење „Водич за 10 планинарски врвови“
 9. Спроведување на анкета.
 10. Национална кампања, 10 работилници за значење на патеките
 11. Прва национална работна округла маса, на тема „Иднината на туристичко-рекреативните патеки“.
 12. Обука на стручни кадри МАРКАЦИСТИ, менаџери за настани во природа, ментори на културата на планинарските патеки

Веб страница