Лесно кршливите меѓуетнички односи, очигледната потреба од кревање на јавната свест за зачувување и развивање на животната средина и недостатокот на иницијативи за унапредување на квалитетот на животот на локално ниво, е мотивацијата за основање на Движењето ЛЕАД.

Визија: Информиран и обучен граѓанин – движечка сила за одржлив развој.

Мисија: Подобрување на социјалните, културните и економските права и интереси на граѓаните преку зголемување на информираноста и вработеноста, унапредување на меѓуетничкиот дијалог, подобрување на животната средина, унапредување на претприемништвото, а со тоа и поттикнување одржлив економски локален, рурален и инфраструктурен развој.

Конституенти

Целокупното население на Скопје и околината, а во акцијата ќе учествуваат млади од сите етнички заедници.

Наслов

В ЏЕБ, АКО НЕМА КАДЕ ДРУГО

За што е потребна акцијата

Акцијата ќе се одвива во Градскиот парк, Матка, Гази Баба, Скопски рекреативен центар Сара, Етно село, центарот на Скопје и Водно. На овие локации постојано има голем број посетители, а меѓу нив и несовесни граѓани, кои создаваат и фрлаат отпад на несоодветни места.

Цели и резултати

Цел

Кревање на јавната свест за животната средина и меѓуетничката соработка.

Резултати

  • Расчистување на отпадоците на Градски парк, Матка, Гази Баба, Сарај, Етно село, центарот на Скопје и Водно
  • Влијание врз посетителите на овие региони за поголемо внимание кон природата и животната средина
  • Зголемена меѓуетничка почит и толеранција кај група млади луѓе

Активности

  1. Состанок и координација со екипата волонтери
  2. Координација и соработка со Секторот за животна средина на Град Скопје
  3. Седум еднодневни акции за расчистување на наведенит локации од отпадоци
  4. Меѓусебно дружење на младите волонтери
  5. ПР-активности

Буџет: 400.000 МКД

Времетраење: 1.6.2017 – 31.12.2017

Веб страница