Вкупен буџет: 1.799.333
Времетраење: 01.8.2015 – 31.12.2016

Ц.Р.З. „ДРОМ“ како невладина и непрофитна организација е формирана во 1997 год. на иницијатива на млади ромски интелектуалци поттикнати од проблематиката на ромската популација што трае со векови.

Визија на организацијата е општ напредок на Ромите, подигната свест и интеграција во општеството преку нивно зајакнување и претставување како рамноправни граѓани во Р.Македонија и надвор од неа.

ДРОМ своите клучни приоритети ги става во две категориии и тоа:

  • Добро владеење;
  • Човекови права.

Конституенти

Деца, етнички заедници, жени, болни лица засегнати од болест, младинци, граѓански организации, влада и владини институции, студенти, локална самоуправа, медиуми, образовни институции, претпријатија и др.

Претходно искуство

  • Спречување на илегалната миграција преку подобрување на децентрализиран труд  и промоција на мерки за ранливите групи (Интернационална организација за миграција – Скопје)
  • Спречување на трговија со луѓе кај ромската заедница преку јакнење на вештини за вработување (Интернационална организација за миграција – Скопје)
  • Социјално вклучување и пристап до човекови права на Роми, Ашкалии и Еѓипќани (Истражувачки центар за граѓанско општество)

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

„Превенција од соверемените форми на трговија со луѓе“

За што е потребна акцијата

Трговијата со луѓе е претставува повреда на достоинството и основните слободи на човекот, а со тоа и сериозна повреда на човековите права. Пристапот заснован на човековите права во борбата против ТЛ вклучува транспарентност и одговорност кај државата во смисла на усвојување на национална политика и акциски планови за борба против трговијата со луѓе, координирање на напорите на сите релевантни актери, вклучувајќи го и невладиниот сектор,  редовна обука на релевантни професионалци, истражување и собирање податоци, како и обезбедување соодветни средства за спроведување на сите овие мерки.

Цели и резултати

Општа цел – Спречување на  трговијата со луѓе

Специфична цел – Превенција на трговијата со луѓе преку зголемување на свесноста на средношколците и ранливите категории граѓани за современите формите на трговија на луѓе кои се во пораст, како што се трудовата експлоатација, принудно питачење, принудно вршење кривични дела и внатрешна трговија.

Резултати

  • Спроведено истражување за перцепциите и сваќањата на средношколците и ранливите групи за современите форми на трговија со луѓе
  • Иницирани активности на локално ниво за справување со трговијата со луѓе
  • Зголемена информираност и свесност на средношколците и ранливите категории на граѓани за современите формите на трговија со луѓе

Активности

  1. Истражување (подготовка на прашалник; фокус групи; обуки на анкетари; теренско истражување; подготовка на извештај;  средби со претставници на локалната самоуправа, директорите на училиштата и локалните институции; средби со медиумите)
  2. Информирање и едукација (подготовка и печатење на флаери; информативно-едукативни работилници во средните училишта;  информативни сесии за можностите за вработување и активните мерки за вработување; информативни трибини за пошироката јавност; средби со бизнис заедницата;  дебатни емисии на локалните ТВ станици;  национална завршна конференција)

Веб страница