Кратка биографија

Блерта Арифи ги има завршено своите додипломски и магистерски студии на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово (УЈИЕ). Во моментов е студентка на докторски студии на истиот факултет, на катедрата Кривично право.

Во однос на работното искуство, таа работела како студентски советник и соработник на Правниот факултет при УЈИЕ, а од 2015 е асистент докторант по кривично право.

Докторска дисертација

КАЗНЕНА ПОЛИТИКА  ЗА КРИМИНАЛОТ НА ДЕЦА И МЕТОДИ ЗА НЕГОВО ОТКРИВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОД 2006-2015

Резиме

Истажувачкиот труд се состои од три дела, поделени на девет глави и подглави.

  1. Казнената политика на кривично-правиот систем за криминалот на деца во Македонија во периодот 2006-2015
  2. Превентивни политики за спречување на криминалот на деца во Македонија во периодот 2006-2015
  3. Методологија на откривање и објаснување на голем број на кривични дела извршени од страна на деца

Цели

Целта на истражувањето е студирање на превентивна и казнена политика против криминалот на децата во Македонија во периодот 2006-2015 година.

Значајност за граѓанското општество

Тоа што е најважното  за применливоста на овој труд за граѓанското општество е рефлексот кој ќе биде продукт на анализа и споредба на неколкуте регионални и светски казнени системи за инкриминираните деца, и тоа во Албанија, Косово, Хрватска, Холандија, Швајцарија, Норвешка и Англија. Исто така, неговата применливост ќе дојде до израз и преку резултатите од анализирањето на превентивни политики за спречување на криминалот  и со резултатите од Анкетата со децата осудени на казна затвор и со заводски мерки.

Времетраење: 1.3.2017 – 28.2.2018

Буџет: 163.000 МКД