Центарот за развој на медиуми во периодот од јануари до август 2013 година спроведе сеопфатна анализа на состојбата на медиумите во подзаконските акти, односно се изврши анализа на сите аспекти со кои се задира во позицијата и работењето на медиумите. Целта на оваа анализа насловена како „Медиумите во македонската подзаконска регулатива“ е да се утврди како подзаконските акти го регулираат работењето на медиумите, односно да се идентификува начинот на кој овластените субјекти задираат во работата на медумите и извршувањето на нивната општествена функција.