fbpx
x
Мени

13 Квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавните набавки во РМ

Договорните органи свесно или несвесно придонесуваат кон отежнато учество на фирмите во постапките за јавни набавки и со тоа кон намалување на конкуренцијата што е еден од принципите на јавните набавки. Во 52,5% од мониторираните постапки биле доставени не повеќе од две понуди.

The 2016 report : Neither good not bad

Montenegro started the EU accession negotiations in 2012, with a total number of 28 chapters opened thus far, out of which three are provisionally closed.1 According to the European Commission’s grading system, Montenegro made some progress in the area of rule of law, more specifically in fight against corruption and organised crime. Montenegro is considered to be the leader in the region when it comes to accession negotiations, as it is reiterated both from the European Commission’s side and the Montenegrin Government.

The 2016 Serbia report: no surprises?

Serbia received the European Commission’s annual report as a country negotiating the EU accession (since 2014), with four chapters of the acquis communautaire already open,1 and two more under preparation for opening at the time.2 In general terms, the Commission’s tone was “between positive and neutral,”3 and, despite the anticipation resulting from the changes in reporting methodology, it brought no major surprises.

26 Извештај од мониторингот на јавните набавки (Јули-Демекври 2015)

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, којшто е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светлина на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки: транспарентност, конкурентност, еднаков третман на економските оператори, недискриминација, законитост, економично, ефикасно, ефективно и рационално користење на буџетските средства, настојување да се добие најдобрата понуда под најповолни услови, како и отчетност за потрошените средства кај набавките.

27 Извештај од мониторингот на јавните набавки (Јануари-Јуни 2016)

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, кој е регулиран со Законот за јавни набавки.
Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки: транспарентност, конкурентност, еднаков третман на економските оператори, недискриминација, законитост, економично, ефикасно, ефективно и рационално користење на буџетските средства, настојување да се добие најдобрата понуда под најповолни услови, како и отчетност за потрошените средства кај набавките.

28 Извештај од мониторингот на јавните набавки (Јули-Декември 2016)

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, којшто е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки: транспарентност, конкурентност, еднаков третман на економските оператори, недискриминација, законитост, економично, ефикасно, ефективно и рационално користење на буџетските средства, настојување да се добие најдобрата понуда под најповолни услови, како и отчетност за потрошените средства кај набавките.

29 Извештај од мониторингот на јавните набавки (Јануари-Јуни 2017)

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, којшто е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки: транспарентност, конкурентност, еднаков третман на економските оператори, недискриминација, законитост, економично, ефикасно, ефективно и рационално користење на буџетските средства, настојување да се добие најдобрата понуда под најповолни услови, како и отчетност за потрошените средства кај набавките.

6 Квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавните набавки во Република Македонија

Опаѓа интересот на компаниите за учество во јавните набавки. Во дури 40% од мониторираните постапки понуди доставиле само една или две компании. Конкуренцијата, како еден од основните предуслови за ефикасно и рационално трошење на јавните пари, е само навидум обезбедена.

Access to social protection and naturalization for refugees and persons under subsidiary protection in the Republic of Macedonia

In the Republic of Macedonia two state authorities share the responsibility regarding the legal procedure/residence and social protection of the asylum seekers and refugees. The Ministry of Interior, Sector for Asylum is responsible for the asylum procedure, regardless of the fact where the application is submitted (at the border crossing points, inside the territory of the country or at the airport). During the asylum procedure, including the appeal period, asylum seekers are allowed to stay on the territory of the country. The costs related to their residence and care, are borne by the state and the responsible authority concerning the reception is the Ministry of Labor and Social Policy, through the work of the Reception Center for Asylum Seekers- Vizbegovo. This Ministry is as well fully in charge of leading the process of local integration, once the protection has been granted by the Ministry of Interior.

Адитиви во исхраната и потрошувачите

Прехрамбените адитиви се супстанции со познат хемиски осстав кои нормално не се внедсуваат како храна ниту како состојка на храната, без разлика на нивната нутритивна вредност. Адитивите челно се додаваат во храната за подобрување на нејзиниот технолошки состав и тоа во текот на производството, подготовката, обработката, преработката, пакувањето, транспортот и чувањето. Адитивити кои што после додадавањето во храната го постигнале својот ефект стануваат состојба на храната.

Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена

Заедничката рамка за процена (во понатамошниот текст: ЗРП) е Европска алатка за упавување со квалитет во јавната администрација. Таа произлегува од моделот на Европската фондација за управување со квалитетот и на Институтот Спејер од Германија. ЗРП е лесна за користење, бесплатна алатка за самопроцена на јавниот сектор, која може да им помогне на јавните администрации во ЕУ да ги разберат и да ги применат современите техники на управување. Во 2011 година, кога се прослави 10-годишнината од воведувањето на овој модел, беше регистриран нејзиниот 2000-ти корисник. И покрај многубројните придобивки, кои може да ги има ЗРП за подобрување на функционирањето и ефикасноста на Европскиот јавен сектор, како и фактот дека Македонија се обврза дека ќе го користи ЗРП како модел за процена, ЗРП многу малку се користи во македонската јавна администрација. Со цел да се подигне свеста кај клучните чинители во процесот на европеизација за потенцијалот на ЗРП како европски инструмент за управување со квалитетот и да поттикне поширока употреба во рамките на македонската јавна администрација, Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје спроведе истражување користејќи ги искуствата од Република Словачка. Главните наоди од проектот заедно со препораките, кои се содржани во оваа публикација, беа презентирани на конференцијата, која ја организираше ЕПИ на 20 јуни 2011 година во Државниот завод за статистика. На настанот, на кој присуствуваа заинтересирани страни, претставници на министерства, академскиот и граѓанскиот сектор, се издвоија неколку клучни заклучоци и забелешки, кои, исто така, се содржани во овој документ.

Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена

Оваа публикација е резултат од проектот „Европеизација на администрацијата преку спроведување на Заедничка рамка за процена – релевантноста на словачкото искуство“. Проектот беше подготвен со помош на Понтис Фондацијата и Балканската мрежа за развој на граѓанско општество, и поддржан од Словачката официјална развојна програма SlovakAid преку Словачко-Балканскиот фонд за јавна политика. Проектот беше спроведен во периодот март-јули 2012 година и вклучуваше истражување на примарни и на секундарни извори, како и студиско патување во Република Словачка. Публикацијата се објавува на македонски и на англиски јазик. Македонската верзија е подетална и поопширна, додека англиската верзија е поконцизна и се концентрира повеќе на главните наоди и препораки.

Ајде биди волонтер – водич за волонтери

Овој водич има за цел да им појасни на младите која е важноста на волонтерството, која е разликата помеѓу волонтер и практикат, правата и обврските на волонтерите, каде да најдат информации за волонтерство во Македонија. Автори: Сања Стефановиќ Сања Божовиќ Дизајн: Дани Јанев Поддржано од УСАИД и ФООМ.

Алката што недостасува? Развој и функционирање на граѓанскиот дијалог на Западен Балкан

Овој стратешки документ е продолжение на напорите на БЦСДН да им понуди и на локалните и на меѓународните засегнати страни, особено на институциите на ЕУ, анализа и препораки за развој на
граѓанското општество на Балканот со фокус на неговата улога во процесот на пристапување кон ЕУ. Затоа, овој документ е надградба на сознанијата од политичкиот документ (policy paper)

Алтернативен извештај на невладините организаци кон државните извештаи за состојбата со правата на детето во Република Македонија

Република Македонија (РМ) во последниве години надмина многу политички и економски пречки, но од перспектива на правата на детето напредокот е ограничен. Евиденцијата која е дадена во Анализата на состојбата на децата во РМ од февруари 2008 аргументира дека ситуацијата на децата во Македонија станува во многу нешта полоша. И покрај бурните законодавни реформи и пишување политики, децата и нивните семејства, особено сиромашните деца и сиромашните семејства ги пропуштаат правата на квалитетна здравствена нега и образование и правата на учество и вклученост.

Анализа: Достапноста и пристапот до бесплатна правна помош за лицата баратели на азил во Република Македонија

Во 2015 година беше регистриран најголемиот број на бегалци и мигранти кои влегле во Европа, достигнувајќи еден милион пред крајот на декември. Регионот на Западен Балкан остана еден од главните мигрантски рути кон земјите од Европската Унија. За време од една година, бројот на новопристигнати баратели на азил кои влегле во Република Македонија, како дел од зголеменото движење на луѓе во мешаните миграциски движења во Западен Балкан, драстично се зголеми. Барателите на азил и мигрантите транзитираа низ регионот од Азија, Африка и Блискиот исток en route до Западна Европа. Со родолжувањето на конфликтот во Сирија, мнозинството на бегалци кои пристигнаа во земјите од Западна Европа се по потекло од таму.

Анализа медиумски сектор МК септември 2015

Слободата на изразувањето и слободата на медиумите претставуваат камен темелник на едно демократско општество. Улогата на медиумите е да информираат. Секој има право да прима и пренесува информации без вмешување на властите. Ова право е загарантирано со сите важни меѓународни документи кои ги има ратификувано Република Македонија, како што се Универзалната декларација на Обединетите нации за
човекови права од 1948 година, Меѓународната конвенција за граѓанските и политички права од 1994 година како и Европската конвенција за заштитата на човековите права и основните слободи од 1997 година.

Анализа на документи и на политики на универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј” во Скопје за степенот на

Публикацијата содржи анализа на теренско истражување кое имаше за цел да ја испита перцепцијата на студентите за зачестстеноста и облиците на дискриминација кои ги искусуваат за време на своите студии, како и степенот на информираност, особено во поглед на мерки на заштита кои им се располагање на студентите доколку се соочат со кршење на нивните права од ваков тип. Анализата опфаќа и анализа на правната рамка и антидискриминаторски политики во високото образование.

Анализа на документи и на политики на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и на недискриминација

Универзитетот го обезбедува единството во вршењето и во развојот на високото образование, науката и на уметноста, како и во стручноста, и, непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја, пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. Како највисока автономна високообразовна, научна и уметничка установа, Универзитетот треба да ги промовира
и применува принципите на еднакви можности и на недискриминација во своите политики и во проведувањето на активностите.

Анализа на домашните правни лекови во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински мерки на македонските судии

Во нашата држава како и во останатите држави кои се базираат врз начелата на владеење на правото и поделба на власта, судството е главниот носител на заштитната функција во остварувањето на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот. Таа своја функција и надлежност судството може да ја оствари само доколку се заснова и се раководи од начелата на уставност и законитост, негова независност и непристрасност и тоа како од институционален така и од функционален аспект. Постојат различни правни инструменти кои се предвидени во легислативата и кои стојат на располагање за остварување и заштита на фундаменталните права кои претставуваат неизбежна основа на демократијата и демократскиот напредок.

Анализа на имплементацијата на правото на култура на помалите етнички заедници

Правото на култура е човеково право утврдено во меѓународното право и во домашното право во Република Македонија. Како и за другите права, така и за ова, стожерен принцип што се применува е принципот на еднаквост и недискриминација, како и принципот на учество/партиципативност. Еднаквоста во заштитата,
промовирањето и унапредувањето на човековите права на припадниците на малцинствата е од клучно значење и таа вклучува и обезбедување посебни услови и воведување посебни мерки и механизми за практикување на истите од страна на малцинствата. Покрај столбот на недискриминација, во врска со малцинските права постои и идентитетскиот столб кој се однесува на зачувување и промовирање на сопствената култура, на културниот живот и на идентитетот.И за двата столба важен е стожерниот принцип на учество во процесите на донесување на одлуките, без дискриминација, особено на оние кои директно ги засегаат малцинствата.

Анализа на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2015 година

Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ во извештајот за напредокот на Република Македонија од 2015 година е замрзната и условена со: целосно исполнување на Политичкиот договор од јуни/јули 2015 година и Итните реформски приоритети, најрано до одржувањето на изборите во април 2016 година. Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ за Република Македонија е замрзната и условена со: целосно исполнување на политичкиот договор и итните реформски приоритети, до одржувањето на изборите во април 2016 година.

Анализа на известувачките рамки во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ – заедницата

Историски, македонското општество манифестира отворена нетолерантност, а Македонија како држава спроведува несомнена дискриминаторска политика кон ЛГБТ-заедницата и кон групите и поединците што ги застапуваат нивните интереси. Сукцесивни меѓународни извештаи и автохтони анализи, релевантни за утврдувањето на степенот на почитување на човековите права во овој политички контекст, ја поткрепуваат таа констатација.

Анализа на јавна инфраструктура Република Македонија

Јавната инфраструктура е инфраструктура во јавна сопственост или за јавна употреба. Обично се разликува од приватна или општа инфраструктура во однос на политики, финансирање, цел итн. Инвестирањето во јавната инфраструктура е развојна компонента на фискалната политика со цел подобрување на економските
перспективи и квалитетот на живот на граѓаните. Суштинска цел на овој вид на инвестиции е унапредување на транспортната мрежа во државата (автопати, железнички пруги, регионални и локални патишта), како и подобрување на енергетската и инфраструктурата на јавните претпријатија, образованието, социјалниот и
здравствен систем. Овие капитални инвестиции, освен тоа што последно време имаа позитивен ефект врз економската активност, исто така придонесуваат за зајакнување и поттикнување на конкурентноста на државата на долг рок и со тоа имаат клучна улога во зголемување на продуктивноста и производството. Важноста на јавната инфраструктура е огромна бидејќи без добра инфраструктура, не е остварлив економ-скиот развој на државата. “

Анализа на јавниот долг Република Македонија

Фискалната политика има за цел разумно да ги балансира двете стратешки цели на Владата на Република Македонија, кои се задржување на макроекономската стабилност и поттикнување на економската активност преку зголемување на квалитетот на јавните финансии, пред сè преку зголемување на капиталните расходи за подобрување на инфраструктурата и јакнење на капацитетите на приватниот сектор за раст и отворање нови работни места. Со оглед на големата глобална економска и финансиска неизвесност, од голема важност е проценката на одржливоста на надворешната позиција и фискалната одржливост на земјата. Потребата за овој вид на проценка е уште поважна кога се работи за мала и отворена економија со фиксен девизен курс,
како Македонија.

Анализа на јавно приватно партнерство Република Македонија

Целосниот напредокот на Македонија во спроведување на ЈПП доби добра оцена во 2012 година. Државата усвои низа на закони за концесија, ЈПП, секторски закони и за јавни набавки за ЈПП и на национално и локално ниво, кои се усогласени со ЕУ директивите за јавни набавки. Одделението за ЈПП во Секторот за правни работи добива поддршка од Министерството за економија и помош за надзорни и промотивни
задачи од Советот за ЈПП. Сепак, мало е познавањето на техничките и практичните аспекти на
ЈПП во владините институции и ограничено е искуството со управување со ризикот.

Анализа на казнено дело на омраза и говорот на омраза

Плуралистичкиот и мултикултурниот карактер на современите општества имплицира потреба од етаблирање на нови начела и социјални, етички и правни правила и норми на однесување, чијашто функција е развивање на интеркултурализам, координација и интеграција, како предуслов за хармоничен општествен развој.

Анализа на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална промена (ИнСоК) Скопје. Истиот е поддржан во рамките на ИПА Национална програма за транзициска помош и градење на институциите 2011, Грантова шема “Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското општество“-EuropeAid/136-625/ID/ACT/MK.

Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во Република Македонија

Дискриминацијата како глобален феномен има негативен ефект врз сите аспекти од животот на човекот. Таа води кон ексклузија, маргинализација и дехуманизација. Уставот на Република Македонија како norma normarum и гарант на основните слободи и права, го издигнува начелото на еднаквост на највисоко ниво. Начелото на еднаков третман и недискриминацијата претставуваат камен темелник на основните права и
вредности врз кои се заснова денешната ЕУ и истите се идентификувани како суштински од страна на најголемиот број меѓународни организации и правни инструменти.

Анализа на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги

Овој документ содржи анализа на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги кој беше објавен од страна на Владата на 8 април 2013 година. Станува збор за работна верзија на сеопфатен закон за медиуми кој беше подготвен зад затворени врати, без консултација на стручната јавност. Притоа, Владата воопшто не ја отвори дебата за потребата од ваков закон, земајќи предвид дека во досегашниот правен систем на РМ, освен радиодифузијата, останатите типови на медиуми и работата на новинарите никогаш не биле предмет на регулација.

Анализа на Нацрт законот за медиуми ЗНМ мај 2013

Иницијативата на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) за донесување закон за медиуми е во спротивност со ставовите на Работната група на Владата на РМ и ЗНМ за подобрување на медиумската легислатива. На состанокот на Работната група, одржан на 5 декември 2011 година,
заклучено е дека сегашната медиумска легислатива ќе се надополни со Европската директива за  аудиовизуелни услуги и со препораките на Советот на Европа.

Анализа на недостатоците во законот за спречување и заштита од дискриминација

Забраната на дискриминација е актуелна тема третирана не само во бројни меѓународни, туку и во национални документи. Антидискриминационата политика е задача на државите на сите нивоа. Државите не смеат ниту да ги кршат човековите права, ниту да дискриминираат. Меѓутоа, оваа обрврска на државата со текот на времето се има проширено затоа што човековите права можат да бидат загрозени и од трети, приватни лица. Поради тоа, обврска на државата не е само да ги почитува човековите права и да не врши дискриминација, туку и да се погрижи третите лица да не ја вршат истата.

Анализа на независните комисии и регулаторните тела-законска поставеност и практично функционирање

Со законите што го регулираат формирањето и функционирањето на комисиите генерално е утврдено дека истите се самостојни и независни во извршувањето на законските надлежности и дека изборот на кадрите се врши по пат на јавно објавен конкурс во кој се содржани и критериумите што се бараат, а изборот, по  правило, го врши Собранието на РМ, по предлог на надлежната собраниска комисија за избор и именување. Наспроти ваквата законска поставеност и критериумите за стручност и компетентност, во практиката е присутно големото политичко влијание при изборот на кадрите во овие тела, што понатаму се реперкуира со
влијание на владејачката гарнитура врз донесувањето на нивните одлуки. Оттука, наместо независност, професионалност и објективност, овие тела, најчесто, при одлучувањето покажуваат двојни стандарди – селективен однос и пристрасност.

Анализа на независноста на судски совет на Република Македонија

Остварување на правото на правично судење преку независно, непристрасно и стручно судство е основа на владеењето на правото во секоја модерна демократска држава. Од секоја држава која тежнее кон тоа, оправдано се очекува да стори сè за обезбедување на она што го препорачуваат меѓународните инструменти. Државата треба да го организира својот политички и правен систем на таков начин што независноста и непристрасноста во судството ќе ја поттикнува и ќе овозможи таа доверба да се реализира.

Анализа на независноста на судството во Република Македонија

Принципот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, чии носители се три различни органи кои меѓусебно се контролираат и одржуваат рамнотежа во користењето на моќта, е утврден со највисоките правни акти во речиси сите демократски држави. Де Монтескје (“De l’esprit des lois” 1748) се смета за
основоположник на идејата за поделба на власта во политичката филозофија.

Анализа на одлуките на Советот за радиодифузија (Јануари – јули 2013)

Целта на анализата на работењето на Советот за радиодифузија (во натамошниот текст: СРД или Советот) во поглед на спроведувањето на правилата за дејствување во македонскиот медиумски простор е да се дадат насоки за можно подобрување. Ова произлегува од потребата и заложбата за доследно остварување на целта на Законот за радиодифузната дејност (во натамошниот текст: ЗРД), онака како што е определена во член 2 од овој закон.

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Во рамките на проектот „ Е-Платформа за соработка и развој на граѓанското општество во Република Македонија“, финансиран од страна на програмата на Цивика Мобилитас, а спроведен од Здружението на за рамноправен развој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ беше објавена публикацијата со наслов: „ Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија“.

Истражувањето имаше за цел да го процени степенот и видот на онлајн активноста на граѓанските организации, односно, да утврди колку граѓанските организации во Македонија користат Интернет алатки во реализацијата на своите цели, како и во меѓусебната комуникација и соработка, и во комункацијата со релевантни чинители и со јавноста. Проценката опфати вкупно 677 граѓанските организации од Македонија.

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Во рамките на проектот „ Е-Платформа за соработка и развој на граѓанското општество во Република Македонија“, финансиран од страна на програмата на Цивика Мобилитас, а спроведен од Здружението на за рамноправен развој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ беше објавена публикацијата со наслов: „ Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија“.

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Аналитички извештај.

Анализа на пазарот на труд-Побарувачка на работна сила во Североисточен планински регион

Североисточниот плански регион е регион кој има најголема стапка на невработеност во Македонија од 44%, што претставува 16 процентни поени повисоко од националниот просек, кој во 2014 година изнесувал 28%, а истовремено и најниска стапка на вработеност од 30,3%. Во истата година, стапката на невработеност во ру-
ралниот дел на СИПР е 52,2%, што претставува двојно повеќе, односно 25,7 процентни поени повисока во споредба со просечната национална стапка на невработеност во руралните делови која изнесува 26,5%. Стапката на невработеност во СИПР пак, во урбаниот дел е 39,3%, или 9,9 процентни поени повисока од националниот просек на стапка на невработеност во урбаниот дел од 29,2%.

Анализа на податоци за невработеноста на жени од Источниот плански регион припаднички на заедници што не се мнозинство

Овoј дoкумент е развиен за потребите на проектот “Обучи се и добиј подршка” -вработи се! финансиран од Европската Унија,а имплементиран од Фондација за развој на локалната заедница Штип.Анализата е спроведена од Здружението Конект Скопје.

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2015 година

Реформата на казнено – правниот систем во на државата, која се спроведува подолг временски период, ја опфати и реформата на кривичната постапка. Низ годините на примена на претходно важечкиот Закон за
кривична постапка, во определен временски период стана јасно дека определени правила или принципи не се веќе ефикасни. Инквизиторниот систем од континентален модел, кој се применуваше во нашата држава предвидуваше главна улога на судот, почнувајќи од истрагата, па до завршувањето на постапката и судот го носеше главниот товар на спроведување на постапката, но и на прибавување на доказите.

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2016 година

Коалицијата „Сите за правично судење“ е мрежа составена од 14 граѓански организации во која членуваат домашни здруженија на граѓани заради следење на судските процеси пред надлежните судови, со цел: а) осигурување на загарантираните права на правично судење, како што е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори; б) зголемување на јавната свест, посочување на потребните реформи и работа на истите во судските постапки; в) зголемувањето на практичните знаења на студентите на право; и д) зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации.

Анализа на политичките програми од родов аспект : предвремени парламентарни избори 2016

Родовата анализа на програмите на политичките партии за предвремените парламентари избори за 2016 година е направена со цел да се процени дали и во колкава мера родовата перспектива e вклучена при изготвувањето на политичките програми. Анализата дава преглед на изборните програми на партиите и коалициите во однос на вклученоста на родовиот аспект во предвидените мерки и колку од мерките конкретно се насочени кон унапредување на економскиот, социјалниот, политичкиот и на општествениот статус на жените.

Анализа на политиките за претприемништво во Република Македонија за надминување на “ДРУГОСТА” кај Ромите

Во првиот квартал од 2016 година, стапката на невработеност во Република Македонија изнесуваше 24,5%.1 Според податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) заклучно со јануари 2016 година, вкупниот број на невработени е 116.601, од кои 5.920 се Роми, а од нив 2.128 се жени Ромки.2 Се претпоставува дека бројката на невработени Роми е многу поголема затоа што не сите Роми се регистрирани како активни или пасивни баратели на работа во АВРМ.

Анализа на постоечките практики на користење на механизмите за консултација со граѓаните во креирањето на локалните политики и нивната ефикасност

Вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување на одлуки е тесно поврзано со децентрализацијата. Успешната децентрализација бара високо ниво на учество на локалната заедница во овие процеси. Локалните власти, ориентирани кон ефективна комуникација со граѓаните, се во позиција да им служат на граѓаните и да се фокусираат на “вистинските” приоритети и со тоа ефективно да ги користат општинските буџети. Поради тоа, комуникацијата помеѓу граѓаните и општинските власти мора да се одвива преку институционални механизми што можат да бидат сменети и подобрени. За граѓаните ова претставува можност да се вклучат и да влијаат на проблемите што имаат директен ефект врз секојдневниот живот, а за властите можност за зголемување на поддршката за нивните идеи и пронаоѓање на нови, иновативни начини за решавање на проблемите.

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво

Консултацијата со граѓаните е основен предуслов за практикување на партиципативнo
и транспарентно владеење. Се базира на идејата граѓаните да го подобруваат својот
живот преку сопствени идеи, учество и административен развој на отчетна локална
власт на која може да ѝ се верува.
Основните форми на консултација со граѓаните се елаборирани во правни документи
усвоени во државата, и на национално, и на локално ниво. Сепак, не постојат
рестрикции на методите што локалните власти можат да ги употребат во барањето на
граѓански придонес за сите прашања во рамките на нивните надлежности. Оваа
анализа претставува обид да се направи увид на моменталниот статус на практиките
кои се користат од страна на локалните власти во државата, генерално.
Анализата го разгледува степенот и различните димензии на механизмите за
граѓанско учество, фокусирајќи се примарно на перцепциите на претставниците од
локалните власти и граѓаните, како и нивните искуства, и кои стратегии ги имаат на
располагање во справувањето со процесот на консултација. Исто така ги разгледува и
ефектите од користењето на овие средства.

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво и нивнат

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво и нивната ефикасност

Анализа на потребите за развој на социјални претпријатија во Република Македонија

Социјалното претприемништво во Македонија сѐ повеќе се гледа како алтернативен и иновативен модел за промоција на социјалната инклузија, ресоцијализацијата, интеграцијата на пазарот на трудот и вработувањето за лицата од ранливите групи граѓани. Во литературата, како и во правната легислатива во Македонија, нема консензус за тоа што претставува социјалното претприемништво, кои се моделите што се најсоодветни и применливи во Македонија, ниту постои подетална економска анализа во кои индустрии потенцијално треба да развиваме социјални претпријатија во иднина, кои би биле во согласност со побарувачката на локалниот пазар, за да бидат претпријатијата долгорочно одржливи. Иако нема стратегиски национални документи, документирајќи го и следејќи го развојот на социјалните претпријатија во Македонија, може да забележиме дека постои зголемен тренд на невладини организации што почнуваат да основаат социјални бизниси, а дел од нив да вршат активна едукација за развој на социјалната економија и социјалното претприемништво. Се поголем е интересот за вработување на ранливи категории луѓе: млади долгорочно невработени лица, лица со посебни потреби, жени жртви на семејно насилство, лица што користат дроги итн.

Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола

Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола

Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола

Овој документ ги содржи резултатите од истражувањето за распределбата и искористеноста на средствата за здруженијата од општините од буџетската ставка – Трансфер до НВО од општинските буџети за 2012 и
2013 година во 15 општини во Република Македонија: Штип, Карбинци, Кочани, Чешиново – Облешево, Кичево (заедно со придадените општини Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица), Пласница, Македонски Брод, Дебар, Маврово – Ростуша, Центар Жупа, Струга, Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар).

Анализа на праведно оданочување Република Македонија

Даноците се најважната форма на јавен приход и еден од најважните средства за редистрибуција на националниот доход до различни субјекти и во различни форми на потрошувачка. Даноците стануваат сè поважни и во најмногу земји зафаќаат над 40% од БДП, што значи огромен удел, а во некои земји изнесуваат дури половина од БДП. Во почетокот на 90тите, кога се воведе новиот економски систем во Република Македонија, се воведе и нов фискален систем врз основа на принципите на пазарна економија, приватна сопственост, независност на економските субјекти итн.

Анализа на предлог-буџетот на Република Македонија 2018

Предлог-буџетот за 2018 година, кој е предмет на анализа во овој документ, е усвоен од страна на Владата на 37-та седница, одржана на 9 ноември 2017 година. Заедно со Предлог-буџетот, Владата ја донесе и Фискалната стратегија за 2018 ‒ 2020 година, со задоцнување од 5 месеци во однос на законски утврдениот рок, 31 мај 2017 година. Таа е доставена до Собранието на Република Македонија како придружен материјал на Предлогбуџетот за 2018 година наменет за информирање на пратениците. Фискалната стратегија во континуитет се носи многу подоцна од утврдениот законски рок. На пример, Фискалната стратегија 2017-2019 е донесена во октомври 2016 година.

Анализа на предлог-Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Оваа анализа е изработена од правниот тим на Центарот за Развој на Медиуми. Како појдовен текст е користена верзијата на Законот за граѓанска одговорност на клевета објавен на веб страницата на Собранието на Република Македонија. При оценување на квалитетот на законот се користени принципи, стандарди и норми опишани во главата “основи начела и принципи“ во овој закон. Текстот има форма на
општа анализа и анализа на конкретни членови со препораки за нивно подобрување. Центарот за Развој на Медиуми ги повикува сите актери во процесот на изработка и донесување на законот да пристапат со крајна сериозност кон препораките затоа што потфрлање во имплементацијата на дел од препораките ќе доведе до сериозно загрозување на слободата на изразување.

Анализа на придобивките од воведувањето на електронски административни услуги.

Проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“ е поддржан во рамки на програмата Цивика мобилитас, кој се реализира врз основа на Договор за акциски грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за управување со промени (ЦУП) како апликант и Институтот за политики и добро владеење (ЗИП) како ко-апликант. Општата цел на проектот е промовирање на принципите на добро владеење (отчетност, транспарентност, учество, ефикасност и кохерентност) преку засилено влијание на граѓанските организации (ГО) во процесот на оценка (евалуација) на јавните политики и донесување одлуки.

Анализа на придобивките и трошоците од воведување на електронски административни услуги

Проектот ,, Поголема партиципација – подобри политики и регулативи ” е поддржан во рамки на програмата Цивика мобилитас, кој се реализира врз основа на договор за акциски грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка ( МЦМС ) и  Центарот за управување со промени (ЦУП) како апликант и Институтот за политики и добро владеење (ЗИП) како ко-апликант.

“Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект” Скопје,

Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект” е документ кој Здружението за еднакви можности Еднаков Пристап го подготви во рамки на Проектот Мрежа 23 со финансиска поддршка на Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени.

Анализа на примената на законот за бесплатна правна помош за периодот 2010-2012 година

Анализата што е пред вас е последнаво низата од три извештаи за примената на  Законот за бесплатна правна помош кои ги подготви Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во соработка и со поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), а се однесува на примената на ЗБПП во периодот 2010–2012 година. Таа е резултатна проектот „Следење на примената на Законот за бесплатна правна  помош“, кој има за цел да придонесе кон изградбата на ефикасен и ефективен систем на бесплатна правна помош,уреден со квалитетен Закон за бесплатна правна помош, донесен во транспарентна постапка во која ќе бидат вклучени сите засегнати страни и кој ќе може да обезбеди еднаков пристап до правдата за сите граѓани.

Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување проценка на влијанието на регулативата во 2010

Анализата на процесот на креирање на регулативите преку изготвување Проценка на влијанието на регулативата е производ од набљудувањето спроведено од страна на Македонското здружение на младите правници во текот на 2010 година, во рамките на проектот „Право да знам, право да учествувам“ поддржан од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија. Набљудувањето имаше за цел да го утврди
начинот на креирање на регулативите од страна на државните органи, односно начинот на кој државните органи ја утврдуваат потребатата од донесување на нова и измена и дополнување на веќе постоечката
регулатива.

Анализа на работењето на информативните интернет страници

Во рамките на истражувањето на интернет порталите и информативните сајтови беше изведена анализа од неколку аспекти кои вклучуваа: деск анализа фокусирана на функционалностите, типот на содржините и начинот на комуникација, теренски прашалник насочен кон утврдување на капацитетите на самите организации кои стојат зад поратилете и информативните сајтови како и нивните политики на уредување и управување со содржина, анализа на финансиската независност и длабока содржинска анализа на дел од опфатените медиуми. Во анализата беа вклучени вкупно 28 локални интернет портали и информативни сајтови, секој дел од анализата не ги вклучуваше сите сајтови.

Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година

Целта на ова истражување е да ги мапира карактеристиките на процесот на финансирање на невладините организации од буџетската линија 463, да се утврди нивото на транспарентност и отчетност на општините, да се согледаат проблемите и слабостите во процесот, како и да се дефинираат препораки за подобрување на веќе востановените практики.

Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016- 2019 година е да се поттикне растот на прецизното и истражувачкото новинарство во насока на подобро информирање на јавноста и заштита на јавниот интерес.

Анализа на случаи од стратешко застапување

Проектот “Заштита на човековите права на маргинализираните групи во Република Македонија” започна со имплементација на 01.10.2014 и траеше вкупно 14 месеци, заклучно со 30.11.2015 година. Во рамки на проектот беа спроведени неколку активности, и тоа: 1. Бесплатна телефонска “зелена” линија; 2. Стратешко
застапување во постапки против дискриминација; и 3. Соработка со граѓанскиот сектор – вклучително и јакнење на неговите капацитети по прашања поврзани со случаи на дискриминација.

Анализа на состојбата со говор на омраза во Република Македонија

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија го спроведе проектот,, Интернет – платформа за мапирање и следење на говорот на омраза во јавниот простор и медиумите ,, . Дел од активностите на овој проект што Хелсиншкиот комитет треба да ги спроведе се однесуваат на набљудување, бележење и известување за говор на омраза во јавниот простор и медиумите во реално време.

Анализа на состојбата на лицата со физичка попреченост во Република Македонија

Прашањето на попреченоста отсекогаш претставувало предизвик за нашите национални и локални власти. Никогаш досега не се нашле решенија кои навистина и доследно ќе им излезат во пресрет на потребите на лицата со попреченост, кои би овозможиле почитување на вроденото достоинство, вредност и еднаквите неотуѓиви права на овие членови на нашето општество.

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Македонија

Очекувањата за лицата со интелектуална попреченост (ИП) не се ништо повеќе од подигнување на свеста за нивното постоење и неопходното решавање на проблемите. Промовирањето на правата на овие лица и обезбедувањето услови за целосно уживање на нивните права не е никаква привилегија, туку едноставно подразбира нивно активно вклучување како граѓани на ова општество кои имаат еднакво право на живот како и другите, создавање семејство и одгледување на сопствени деца, право на образование и работа, учество во социјалниот живот. За остварување на овие права потребно е креирање на животна средина без бариери, но и охрабрување за овие лица да живеат независно, придонесувајќи во општеството од секаков аспект.

Анализа на состојбата на лицата со физичка попреченост во Република Македонија

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,,Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија подготви, Анализа на состојбата на лицата со физичка попреченост во Република Македонија.

Анализата ги содржи наодите од истражувањата за потребите за промени на лицата со физичка попреченост спроведени во неколку области: социјална заштита, образование, здравствена заштита, вработување и квалитет на живот. Анализата дава заклучоци од утврдените состојби во секоја од областите и препораки за законски и подзаконски измени како одговор на утврдените состојби, а со цел подобрување на состојбата на лицата со физичка попреченост и нивно целосно интегрирање во општеството.

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Макед

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,,Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, подготви Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Македонија .

Анализата ги содржи наодите од истражувањата за потребите за промени на лицата со интелектуална попреченост и кобинирани пречки спроведени во неколку области: социјална заштита, образование, здравствена заштита, вработување и квалитет на живот. Анализата дава заклучоци од утврдените состојби во секоја од областите и препораки за законски и подзаконски измени како одговор на утврдените состојби, а со цел подобрување на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и кобинирани пречкии нивно целосно интегрирање во општеството.

Анализа на состојбата со установите за сместување на деца во ризик и на деца во судир со законот на РМ

Системот за правда за децата во Република Македонија е воспоставен со Законот за малолетничка правда и се соочува со постоење лоши материјални услови, недостаток на основно образование и систематска ресоцијализација на децата лишени од слобода, па упатува на постоење сериозна загриженост и потреба од напори за дополнително зајакнување на правата на детето.
Потребно е воспоставување на систем на правда на деца во Република Македонија во насока на остварување на нивна заштита, воспитување, превоспитување и правилен развој , но и подигнување на свеста и поширока примена на вонзатворски и алтернативни мерки и мерки со ресторативна природа.

Анализа на спроведените активности од Националната стратегија за млади 2005-2015

Анализа на студентско организирање и учество во Македонија

Публикацијата е анализа на документите на петте државни универзитето во Македонија за да се утврди степенот на студентско учество во телата на универзитетите. Во склоп на истражувањето е направен осврт на европските практики и искуства за уредувањето на улогата на студентските претставнички тела како и анализа на моменталната ситуација во високото образование и правната рамка во студентското организирање.

Aнализа на усогласеноста на законодавството на Р. Македонија со Конвенцијата на советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство

Анализата е изработена во рамките на проектот „Со здружени напори – кон нови европски стандарди за заштита на жените од родово базирано насилство“ (Coordinated efforts – Toward new European standards in protection of women from gender based violence) финансиран од Европската унија. Носител на проектот е невладината организација Автономен женски центар од Србија во партнерство со следните невладини организации: Национален совет за родова рамноправност од Македонија, Центар за жени-жртви на војната од Хрватска, Здружени жени од Босна и Херцеговина, Здружение СОС-телефон за жени и деца-жртви на насилство од Словенија и Женската мрежа против насилство од Европа-WAVE од Австрија. Соработник во проектот е Европското женско лоби.

Анализа на законодавството на Република Македонија во однос на дискриминацијата заснована на сексуална ориентација и родов идентитет

Во дваесеттиот век, по движењето за современите геј-права во 1969 година, општествата започнаа да дебатираат за хомосексуалноста. Правниот и социјалниот статус на лезбијките, геј- мажите, бисексуалците, трансродовите, интерсекс и квир лица (ЛГБТИК) значително се разликува низ светот и продолжува да биде
остро оспоруван во политичките и религиозните дискусии на многу места.

Анализа на законот за донации и за спонзорства во јавните девности и на неговата примена

Јавниот интерес во ЗДСЈД не е дефиниран со прецизни критериуми, туку е илустративно определен преку наведување на одреден број дејности чие поддржување и промоција е од интерес за општеството. Притоа, оставен е простор вака утврдениот јавен интерес да биде проширен и со други дејности од јавен интерес утврдени со други закони.Јавните дејности, т.е. дејностите од јавен интерес, се исто така илустративно определени во ЗДСЈД преку наведување на одреден број дејности, со оставање на простор во овој список да влезат и со други дејности од јавен интерес утврдени со други закони.

Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките иницирани од новинари

Со законот за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер кој започна да се применува од 1 септември 2006 година се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје и на
општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес, утврдени со закон. Со овој закон се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на информации, и им се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Анализа на законската рамка во однос на правата на ЛГБТИ – заедницата

Хомофобијата и трансфобијата и по повеќе од 25 години независност на Република Македонија сè уште се силно присутни во речиси сите сегменти од секојдневниот живот. Домашните и меѓународните извештаи за состојбата со правата на ЛГБТИ-лицата, без исклучок, ја посочуваат положбата на заедницата како една од најлошите во Европа. Отсуството на политичка волја, отворената хомофобија од високи претставници на институциите и нефункционалноста на правниот систем, се јавуваат како главни пречки за остварување на
принципот на еднаквост на сите граѓани.

Анализа на законската регулатива за добивање на дозвола за привремен престој и вработување странски државјани – жртви на трговија со луѓе во Република Македонија.

Според извештајот на Стејт Департментот во 2007 година се проценува дека околу 800,000 илјади луѓе биле жртви на трговија од кои 80% се жени. Според најновите светски истражувања трговијата со луѓе е трет најголем нелегален бизнис во синџирот на организираниот криминал веднаш после трговијата со оружје и дрога. Во 21-от век во кој слободата и демократијата се раширени насекаде во светот запрепастувачки и морално е неприфатливо, стотици деца, жени и мажи да бидат експлоатирани, злоупотребени и поробени во ланецот на трговијата со луѓе. Затоа трговијата со луѓе претставува една од најтешките повреди на човековото достоинство.

Анализа од следењето на работата на државниот завод за ревизија

Клучна институција што има мандат да врши ревизија на економичноста, ефикасноста, ефективноста и регуларноста во трошењето на јавните средства од страна на јавните институции е
Државниот завод за ревизија (ДЗР) – врховна ревизорска институција чија најважна цел е да придонесе јавните средства да се користат на најдобар можен начин, т.е. да оцени дали нацијата мудро ги троши јавните ресурси.

Анализа од следењето на работата на државниот завод за ревизија

Клучна институција, која има мандат да врши ревизија на економичноста, ефикасноста, ефективноста и регуларноста во трошењето на јавните средства од страна на јавните институции, е Државниот завод за ревизија (ДЗР) – врховна ревизорска институција чија најважна цел е да придонесе јавните средства да се користат на најдобар можен начин, т.е. да оцени дали нацијата мудро ги троши јавните ресурси.

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат 15 граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично
судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата, Коалицијата започна во 2007 година преку шестмесечна пилот фаза именувана како “Проценка на потребите за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во РМ”.

Анализа и преглед на политиките за социјално вклучување на младите

Социјалната инклузија и вработувањето претставуваат сериозен предизвик со кои Република Македонија се соочува во континуитет преку повеќе групи на невработени лица вклучувајќи: млади, долгорочно невработени лица, корисници на социјална помош, лица со низок степен на образование. Младите лица, како една од ранливите групи на пазарот на трудот во Македонија, во четврто тримесечје 2015 година2 се со стапка на невработеност од 42,7%, (согласно методологијата на Меѓународната организација на трудот – МОТ за возрасна група на млади невработени лица). Идентификувани причини се за стапката на невработеност се: проблемот со премин од училиште на работа, недостиг на пракса за работа во реални работни услови, диспропорција помеѓу стекнатото образовно искуство и реалните потреби на пазарот на трудот, прифаќање на непријавена работа и слично.

Анализа: Пристап на жените до правда

Анализата пред Вас е резултат на истражувањето што го направи Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници во рамки на акцискиот грант „Пристап на жените до правда“ поддржан од Цивика Мобилитас, и се однесува на согледување на бариерите кои го попречуваат пристапот на жените до правда.

Анализа – проценка на главните политики за Роми

Оваа анализа е спроведена од страна на Институтот за Истражување и Анализи на Политики – Ромалитико

Анализа со развиени препораки во делот на улогата и капацитетите на институциите и земјоделските стопанства во пазарната економија

Договорното производство, откупот на примарните земјоделски производи во услови на “уредени“ пазарни односи се главните предизвици со кои се опишува македонскиот земјоделец на пазарот, сеуште лутајќи и барајќи го своето место во системот на пазарната економија на државата.

ANALIZA THEMELORE E PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Kjo analizë themelore e punës së Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë u
hartua në kuadër të Projektit “Monitorimi i rritur publik mbi punën e Këshillit Gjyqësor
të RM” të realizuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut me mbështetje të Ambasadës
së Britanisë në Shkup. Analiza ofron një pasqyrë të gjendjes aktuale lidhur me punën
e Këshillit Gjyqësor të RM (në tekstin në vijim KGJRM).
E drejta e qytetarit, që ta gjykoj një gjykatës i pavarur dhe i paanshëm është postulati
themelor i pushtetit gjyqësor. Pavarësia dhe paanshmëria janë vlera të pushtetit
gjyqësor të cilat garantohen me Kushtetutën e RM, me ligjet e RM dhe me dokumentet
ndërkombëtare të ratifikuara nga RM.

Анализа за бариери за активно вклучување на жените од ранливите категории на пазарот на труд

Целта на проектот e да промовира економско зајкнување на жените на локално ниво како фактор за подобрување на родовата еднаквост. Преку специфичните цели на проектот ќе се настојува: да се утврдат главните фактори кои негативно влијаат на ниското учество на пазарот на трудот на жените од ранливите категории; да се олесни пристапот на жените од ранливите категории на пазарот на труд и да се воспостави
соработка со сродни организации од Косово, размена на искуства, практики и предлагање решенија.

Анализа за стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) активно работи во областа на заштитата од дискриминација веќе неколку години. Така, здружението беше меѓу првите кое подготви извештај за потребата од донесување закон за заштита од дискриминација, а потоа и анализа на ефикасното спроведување на новодонесениот закон од страна на институциите. Проектот „Борба против дискриминација преку стратешко застапување, зајакнување на улогата на граѓанските организации, е проект поддржан од Фондација – Отворено општество кој се спроведува во периодот од две години (септември 2012 – 2014 г.)

Analizë e monitorimit të realizuar mbi rastet gjyqësore nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit

Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejta” paraqet një organizatë në të cilën janë anëtare 15 organizata të shoqërisë civile nga i tërë territori i Republikës së Maqedonisë. Misioni themelor në ekzistimin e deritanishëm është monitorimi i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, veçanërisht standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë përmes formave të ndryshme të veprimit. Me zhvillimin e programit për monitorim të lëndëve gjyqësore në lidhje me korrupsionin, Koalicioni filloi në vitin 2007 përmes një faze pilot gjashtëmujore të quajtur “Vlerësimi i Nevojave për zhvillimin e programit për monitorimin e korrupsionit në Republikën e Maqedonisë”.

Analizë e praktikave aktuale të përdorimit të mekanizmave për konsultime me qytetarët në hartimin e politikave publike në nivel lokal dhe efektivitetin e saj

Përfshirja e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes në nivel lokal është e lidhur ngushtë me decentralizimin. Decentralizimi i suksesshëm kërkon nivel të lartë të pjesëmarrjes së komunitetit lokal në këto procese. Autoritetet lokale të orientuara drejt komunikimit efektiv me qytetarët janë në pozitë për tu shërbyer më mirë nevojave të qytetarëve duke u përqëndruar në prioritetet “reale” duke shfrytëzuar në mënyrë efektive buxhetet komunale. Kjo është arsyeja pse komunikimi ndërmjet autoriteteve lokale dhe qytetarëve duhet të praktikohet nëpërmjet mekanizmave institucionale të cilat mund të ndryshohen dhe të përmirësohen. Për qytetarët kjo është një mundësi për tu përfshirë dhe për të të ndikuar në çështjet të cilat drejtpërdrejt ndikojnë në jetën e tyre të përditshme, dhe për
autoritetet, mundësi për ndërtimin e mbështetjes për idetë e tyre dhe për të fituar mënyra të reja inovative për zgjidhjen e problemeve.

Analizë komparative e gjendjes me diskriminimin në rajonin e pollogut dhe të pellagonisë

Analiza është pjesë e projektit “Analiza e politikave dhe shpërndarja e resurseve lokale mes bashkësive etnike në regjionin e Pollogut dhe Pellagonisë” të cilin e implementon Asociacioni për Iniciativa Demokratike në partneritet me Qendrën Kulturore Rinore – Manastir, përkrahur nga Projekti  iUSAID për shoqëri civile, implementuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni.

Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në bashkimin evropian

Projekti “Qytetari në rend të parë” e realizoi organizata qytetare “Qendra për menaxhim me ndryshime” në partneritet me “Qendrën për zhvillim të qëndrueshëm ALKA”. Projekti është mbështetur nga ana e Delegacionit të Bashkimit Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhjen e marrëveshjeve (CFCD) në suaza të
Ministrisë së Financave, në kuadër të komponentit për përmirësimin e inkuadrimit të shoqërisë civile në krijimin e mendimit publik, politikave dhe vendimmarrje në nivel nacional dhe lokal.

Analysis of the current practices of using the mechanisms for consultations with the citizens in public policy making on local level and its effectiveness

Involving the citizens in the decision making processes on local level is closely connected with the decentralization. Successful decentralization demands high level of participation of the local community in these processes. Local authorities oriented towards effective communication with the citizens are in a position to better serve the needs of the citizens and focus on “real” priorities thus effectively utilizing municipal budgets. This is why the communication between the local authorities and the citizens must be practiced trough institutional mechanisms which can be changed and improved. For the citizens it is an opportunity to get involved and influence issues which directly impact their everyday life, and for the authorities, opportunity for building support for their ideas and gaining new innovative ways of problem solving.

Analysis of the implementation of the Law on free legal aid including analysis of costs (cost-benefit analysis) for its implementation with special focus on the gender perspective

Analysis of the implementation of the Law on free legal aid including analysis (cost-benefit analysis) of the costs of its implementation with special focus on the gender perspective’ is a document that Association for Equal Opportunities Equal Access prepared it within the project Network 23 with a financial support of the Institute for European Politics (EPI)-Skopje in partnership with the Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia and the Centre for Change Management.

Analysis of regulatory framework for issuing a temporary stay permission and employment of foreign citizens – victims of trafficking in human beings in the Republic of Macedonia.

According the report of State Department in 2007, it is estimated that approximately 800.000 people were victims of trafficking in human beings from which number 80% were women. According the recent world’s surveys, trafficking in human beings is third biggest illegal business within the chain of organized crime right behind the trade with weapons and drugs. In the XI century in which freedom and democracy is spread worldwide, it is devastating and inacceptable moraly, that hundreds of children, women and men to be exploated, misused and slavered in the chain of trafficking in human beings. Therefore, the trafficking in human beings is one of the worse violations of human dignity.

Анкета со фирмите за нивното искуство во јавните набавки

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира
спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, које регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки: транспарентност, конкурентност, еднаков третман на економските оператори, недискриминација, законитост, економично, ефикасно, ефективно и рационално користење на буџетските средства, настојување да се добие најдобрата понуда под најповолни услови, како и отчетност за потрошените средства кај набавките.

Анкета новинари ЗНМ септември 2014

Во периодот од јуни – јули 2014 година Здружението на новинари на Македонија организираше 6 дебати во соработка со Регионалните центри на ЗНМ во Штип, Струмица, Охрид, Битола, Тетово и Куманово. На овие настани учествуваа 107 новинари, претежно претставници на регионалните и локалните медиуми како и дописници на националните радиодифузери и весници. Настаните беа организирани од Извршната канцеларија и Регионалните координатори а со времетраење од еден ден со исклучок на 1 настан во Штип кој беше дво-дневен семинар.

Анкета за онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Развојот на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во последните децении создаде нови и револуционерни начини за комуникација, пристап и дисеминација на информации. Во овој контекст, на глобално ниво, иницијативите од граѓанскиот сектор се повеќе се ориентираат кон дигиталните медиуми во својата комуникација со засегнатите страни.

Annual report for 2016

The political crisis continued to prevail in the public discourse in 2016. The lack of implementation of the June/July (Przhino) Agreement by four biggest political parties led to postponing the early parliamentary elections and a new Agreement Przhino2 in July 2016, facilitated by representatives of the International Community. The latter foresaw postponement of the election date for the second time (the new date is set for December 11, 2016).The early parliamentary elections of December 11, with a tight outcome have led to ongoing negotiations by political parties for forming a new government, focused on two issues: support to the Special Public Prosecutor and the use of language of the Albanian community.

Асистивна информатичка технологија за поголема инклузивност на образованието : анализа и препораки

Современата технологија брзо и неповратно го менува светот во кој живееме. Во оваа често употребувана констатација има една силна носталгична нишка по „старите добри времиња“, кога не бевме толку „отуѓени“ едни од други, кога се враќавме од одмор пред да пристигнат разгледниците испратени до најблиските…
Оваа публикација прикажува некои од позитивните промени што со себе ги носи новото време, поточно, какви можности стојат пред нас.

Асистивната информатичка технологија за поголема инклузивност на образованието : Анализа и препораки

Современата технологија може да се искористи за поттикнување на вклученоста на лицата со хендикеп во сите сфери на општественото живеење. Образованието не е никаков исклучок. Белата книга „Асистивната информатичка технологија и образованието во Македонија“ во Вашите раце нуди искуства и примери кои покажуваат како технологијата придонесува за остварување на правото на образование на учениците со
посебни образовни потреби. Овие позитивни искуства се од „нашиот двор“, не од некои далечни и  бајковидни земји.

Авторско право и сродни права за електронски медиуми

Центарот за развој на медиуми подготви второ, дополнето и изменето издание на Прирачникот за авторското право и сродните права за електронските медиуми, објавен во 2011 година како одговор на промените во законодавството во областа на авторското право и сродните права, во медиумите и во електронските комуникации.

Back to Basics: Re-affirming the Rule of Law December 2016 in the Western Balkans

This paper urges decision makers in Macedonia, Montenegro and Serbia, as well as civil society and regional organizations committed to the EU integration of the Western Balkans countries and EU institutions to address the shortcomings of the EU-related efforts of these countries to this point and the overall reforms that aim for the
democratization of the region. Evidence shows that progress in democracy and rule of law reforms in the region, albeit different across countries, is slow.

Бајка или реалност?! Бесплатната правна помош во Република Македонија

Публикацијата што е пред вас, насловена како „Бајка или реалност!? Бесплатната правна помош во Република Македонија“ содржи анализа од примената на Законот за бесплатна правна помош во Република
Македонија во 2011 година. Анализата е резултат на континуираната работа на Македонското здружение на младите правници (МЗМП) и на Правната програма на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) на проектот „Следење на примената на Законот за бесплатна правна помош“. Проектот има за цел да придонесе кон поефикасна примена на Законот за бесплатна правна помош, како и во обезбедувањето на правото на еднаков и ефикасен пристап до правдата на граѓаните и на лицата кои престојуваат во Република
Македонија. Во исто време, проектот има за цел да се зајакнат капацитетите на здруженијата како даватели на бесплатна правна помош.

BASELINE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

This baseline analysis of the functioning of the Judicial Council of the Republic of
Macedonia was developed under the “Increased Public Supervision of the Operation
of the Judicial Council of the Republic of Macedonia” project implemented by the
Institute for Human Rights with the support of the British Embassy in Skopje. It
provides an overview of the current operation of the Judicial Council of the Republic
of Macedonia (hereinafter: JCRM).
The right of any citizen to be tried by an independent and impartial judge is
the fundamental postulate of the judiciary. Independence and impartiality of the
judiciary are values guaranteed with the Constitution of the Republic of Macedonia,
the legislation of the Republic of Macedonia and the international treaties ratified
by the Republic of Macedonia.

БДП-фетишот на Република Македонија

Наративот на современиот пристап на економска анализа се сведува на оценка не на морално-етичкиот аспект на социо-економската активност во една економија туку на описна економија. При тоа се земаат во предвид ограниченоста на ресурсите преку крива на ограничување за да се ограничат сите бесконечни можности но ретко, многу ретко се земаат во предвид и елементи кои се рефлексија на самата човечка природа т.е. на она што е познато како animal spirits во економијата. Исто така, претежно рамката која се претпоставува е Парето оптимумот без да се земе во предвид дека и целосна нееднаквост е исто така Парето оптимум. Понатаму, дали само механичкото мерење на производството и доходот е најважното при релативната споредба за тоа како сме живееле минатата година или за тоа како да се споредиме со други економии? На пример, се мери активноста на маркетинг за алкохол и активноста на јавната администрација (преку инпутот) но не и ефикасноста, вредноста на семејниот труд, нееднаквоста, социјалните аспекти на долгорочната невработеност или незадоволството од загаденоста од воздухот.

Бела книга за состојбата со говор на омраза во Република Македонија

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија го спроведe проектот „Интернет-платформа за мапирање и следење на говорот на омраза во јавниот простор и медиумите“. Дел од активностите на овој проект што Хелсиншкиот комитет треба да ги спроведе се однесуваат на набљудување, бележење и известување за говор на омраза во јавниот простор и медиумите во реално време.

Бенефити и трошоци од странските директни инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони

Слободните економски зони(СЕЗ) како форми за привлекување инвестиции и како форма за унапредување на економскиот развој, се концепт кој е доста стар, но првата модерна специјална економска зона е основана во 1959 година, во Ирска (Guangwen, 2003), додека значајна популарност овие зони добиваат во деведесеттите кога се проценува дека има околу 500 СЕЗ, чиј број на светско ниво по повеќе од една деценија се смета дека изнесува помеѓу три и пет илјади и најголем дел од нив се лоцирани во земјите во развој (Carterand Harding, 2011:8).

Бесплатна правна помош- предизвици и решенија

ЗБПП е усвоен како дел од стратешкиот план за реформи на правосудниот систем со цел да се хармонизираат законите и другите правни акти, со законите на државите на ЕУ. Целта на ЗБПП е да се постават основите за пристап до правната помош на сите оние на кои им е потребно. ЗБПП беше усвоен во декември 2009 година, а почна да се имплементира во Јули 2010 година. На почетокот на имплементирањето бројот на барањата за добивање на БПП беше многу мал затоа што луѓето немаа информации за можноста за добивање на БПП и според резултатите на анкетата направена од страна на здружението Мултикултура и ден денес бројот на граѓаните кои имаат некоја информација за БПП е многу мал, а луѓето кои се информирани за постоењето на овој закон во најголем дел се од правната сфера.

Без закони, се е џабе – потребите на ЛГБТ заедницата во Македонија

Политичката нестабилност и социјална нееднаквост доминираа во пост-Југославија, за време и по нејзиното распаѓање (Bilic, 2016; Sajo, 1998). Во транзицискиот период на овие постсоцијалистички општества, недовербата во државните институции придонесе кон зголемена наклонетост кон Православната црква (Inglehart & Baker, 2000; Tomka, 2011). Црквата стана сèприсутна општествена и политичка сила која креираше идеологии и норми кои ги дефинираа општествените очекувања во многу земји, вклучувајќи ја тука и Македонија.

Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално

Публикацијата е посветена на проблематиката на бездoмништво и
претставува вистинска реткост во стручната и во научната литература во Република Македонија. Бездомништвото е специфичен и сложен социјален феномен и процес што се однесува на лицата што се изложени на мноштво социјални ризици, кои се маргинализирани и кои најчесто живеат во сиромаштија и во социјална исклученост. Практиката и политиката што се преземаат кон бездомниците како ранлива категорија
ги надминуваат националните рамки имајќи превид дека профилот на лица што се
бездомници е променлив и во поново време вклучува категории како имигранти, млади луѓе и деца.

Богатството и сиромаштијата во Македонија 2008-2012

Општествените прилики во некои од поранешните југословенски републики се добро познати по тоа што се најлоши во Европа,поради примената на строги неолиберални политики по распаѓањето на федерацијата. Уште од стекнувањето на независноста, повеќе од 20 години, Македонија е на социјалното дно во Европа. Висока невработеност, висока сиромаштија, бесперспективност.

Bolstering the rule of law in the eu enlargement process to wards the western balkans

Enlargement is often named one of the EU’s most successful policies and a powerful foreign policy tool in expanding the zone of freedom, peace and economic stability in Europe.The EU’s expansion with the Central and Eastern European countries (CEECs) has become a convenient scapegoat for the current enlargement crisis.

 

Bosna and Herzegovina country paper

This paper was written in the frame of the project “Western Balkan CSOs for Global Development “, financed by the Austrian Development Cooperation. The project is aimed to raise capacities of Western Balkans’ civil society organization to engage in political dialogue, advocacy and awareness raising of global development issues. Strong and vibrant civil society is crucial for addressing global justice, solidarity and international development; and meaningful involvement of the civil society in processes for the creation of national development policies will be especially important. Involvement of the civil society in development processes is even more important for countries which aspire to become EU members since they are obliged to set up its international development cooperation and humanitarian aid strategies and adopt EU acquis. Bosnia and Herzegovina, being a potential candidate country and an aspirant for becoming an EU member will also have to do so.

Бриф за јавни политики: Подобрување на спроведувањето на јавните набавки во Македонија

Јавните набавки во Македонија со години претставуваат една од најзначајните економски активности, низ која државните институции купуваат стоки, услуги и работи во вредност што достигнува речиси една милијарда евра (2014 год.), односно 12 проценти од бруто домашниот производ на земјата. Уште позначајно за разбирањето на обемот и на значењето на јавните набавки е што преку нив се троши повеќе од една третина од буџетот на земјата.

Брошура

Проект “Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион“

Брошура за механизми за заштита на човековите права

Од исклучителна важност е граѓаните да ги познаваат своите права, за да можат да препознаат кога им е сторена повреда на правата, но и да знаат за начинот на кој можат да ги заштитат.Поради ова, Хелсиншкиот комитет за човекови права, во соработка со Институтот за општествени и хуманистички науки, во 2014 година направи истражување за разбирањето и познавањето на граѓаните за човековите права и механизмите за заштита.

Буџет базиран на перформанси – за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

Огледало на секоја економска програма и листа на приоритети која ја има една држава, преставува Буџетот на една земја. Планирањето и спроведувањето на Буџетот на една држава преставува планирање и спроведување на нејзините планови и приоритети за идниот едногодишен период, кои ќе имаат влијание и во наредните години. На политичкиот пазар кој е многу сличен со кој било друг пазар, граѓанинот врз основа на презентирањето на приоритетите (квалитетите на производот) на секоја од презентираните политички
платформи одлучува да го даде својот глас (да се реши да го купи производот) за определена политичка опција. Давањето на својот глас (купувањето на производот) воедно преставува и давање на право на избраната политичка платформа (продавачот) во иднина да одлучува за цената која треба да ја плати секој од избирачите (одлучува за даноците и другите давачки) и приоритетите за кои собраните средства ќе бидат потрошени (производот кој во иднина ќе го добие купувачот). Планот за реализација, т.е. зделката која е склучена на политичкиот пазар, односно планот за обезбедување на средствата и нивно трошење на најефикасен и најефективен начин, е рефлектиран во Буџетот кој е предложен. Според тоа, граѓаните го
полнат Буџетот и имаат право да знаат како се трошат нивните пари. Домаќинското трошење на Буџетот обезбедува подобар живот за сите граѓани, па поради тоа граѓаните треба да знаат колку вложуваат за Буџетот, за што се трошат парите и што добиваат од трошењето на Буџетот и тоа по која цена (CEA, 2013).

Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија

Транспарентноста и отчетноста се два од осумте основни принципи на добро владеење.Транспарентноста претставува јавност и видливост на акциите,мерките,цената и ефектите од некоја дејност.Организацијата на Обединетите нации укажува дека транспарентноста значи дека одлуките се донесуваат и се спроведуваат законски и регуларно,а подразбира дека доволно информации се достапни и дека тие се достапни во лесно разбирливи форми и медиуми.

Bulding leading indicators in Macedonia-MAKLEI

The understanding of the aggregate fluctuations is a central goal of macroeconomics. Every economy is perturbed by disturbances of various types and sizes at more or less random intervals and those disturbances then propagate through the economy. Macroeconomic schools differ in their hypotheses concerning these shocks and propagation mechanisms. Whether there are on supply or on demand side. Whether there are symmetric or asymmetric information. Whether there is neutrality or illusion of money and all that whether it is in short or long run.

Capital market analysis

The creation of a viable and sound financial system in Republic of Macedonia has been a fundamental aspect of the transition to a market economy. Building such a system has proven to be very difficult and challenging. Various studies and assessment reports have confirmed the view that in the beginning of the transition process the financial sector was weak, underdeveloped and shallow. The economy in Macedonia used to operate on a cash basis with a small and highly centralized banking sector and no functioning capital markets.

Capitulation, Confusion or Resistance Social Capital among Macedonian High-School Students

The publication aims to promote the position of high-school students in the scientific and political discourse, that students’ opinions will be heard and taken into account by the institutions, and that the recommendations that resulted from this empirical study will be considered and adopted by the relevant actors, local and national authorities, non-governmental organizations and educational institutions

Capitulation, confusion or resistance: social capital among Macedonian high-school students

Young people are a permanent, necessary and progressive element of all societies, whose role is especially important and useful in the public policy making process. However, the youth in Macedonia are yet to be included in these processes at a satisfactory level. This publication is an attempt to change this and it came about as a result of the cooperation between the Youth Educational Forum and Reactor – Research in Action in the project “Youth for an Open Society – Local Youth Initiatives”.

Çfarë duan të dinë qytetarët nga pushteti lokal?

Pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikës lokale dhe mundësia të ndikojnë në formimin dhe përmirësimin e vendimeve që kanë drejtpërdrejt ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin lokal, janë parakushte thelbësore për qeverisjen demokratike në nivel lokal. Që të mund të marrin pjesë me iniciativat dhe propozimet e veta qytetarët duhet lirshëm të hyjnë në të dhënat dhe informatat dhe ti ndajnë me qytetarët tjerë.

Cfarë duhet të dijnë dhe të praktikojnë të punësuarit në administratën publike?

Detyra dhe qëllimi kryesor i administratës publike është të jetë servis i qytetarëve në procesin e realizimit të të drejtave të tyre. Që të realizohet detyra dhe qëllimi kryesor, të punësuarit në administratën publike ndjekin parime
të caktuara në punën e tyre.

Четврта карта со оценка од заедницата за здравствената заштита во текот на бременоста и по породувањето меѓу Ромките во општина Шуто Оризари

И по четврта година од следењето на здравствените услуги кои ги добиваат бремените жени од Шуто Оризари, опфатот на бремените Ромки од страна на патронажната служба останува на ниско ниво, а обемот  и квалитетот на услугите од патронажните сестри бележи постојан тренд на опаѓање. Податоците од терен покажуваат дека мерките од Програмата за активна здравствена заштита намајките и децата не одговараат на потребите на бремените жени, ниту пак стигнуваат до крајните кориснички во практика. Иако е забележен тренд на подобрување на состојбата со трошоците во текот на бременоста, во ординациите на матичните гинеколози на Ромките сè уште незаконски им се наплаќаат дополнителни средства за услугите кои им следуваат бесплатно со здравственото осигурување.

Четврти квартален извештај за јавните набавки во 2012

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, кој е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавните набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки:транспарентност, конкурентност, еднаков третман на економските оператори, недискриминација, законитост, економично, ефикасно, ефективно и рационално користење на буџетските средства, настојување да се добие најдобрата понуда под најповолни услови, како и отчетност за потрошените средства кај набавките.

Четврти квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во РМ (на централно ниво)2009

Недоволна транспарентност и отчетност на државните институции за трошењето на јавните пари преку постапките за јавни набавки. Наспроти законската обврска задолжително да доставуваат до Бирото за јавни набавки известување за секој склучен договор за јавни набавки, некои државни институции, како Министерствата за труд и социјална политика, за локална самоуправа и за земјоделство, како и Секретаријатот за европски прашања, во текот на 2009 година не доставиле ниту едно такво известување за склучен договор за јавна набавка.

Член 3:Резиме на предлог промените за внесување на сексуалната ориентација и дискриминација во законот за спречување и заштита од дискриминација

Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) донесен 2010 година како основи за дискриминација во член 3 не ги содржи сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Законот во оваа форма беше предмет на дебата и предизвика реакции на незадоволство на здруженијата кои ги застапуваат правата на ЛГБТИ заедницата и нивните поддржувачи. Исто така меѓународната јавност посочи на потребата од јасно дефинирање на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како дискриминаторски основи со што би се овозможила недвосмислена заштита на ЛГБТИ лицата.

Човековите права во полициска постапка

Меѓународното право за човековите права е обврзувачко за сите држави и притоа службениците кои го спроведуваат законот се должни да ги знаат и да ги применуваат меѓународните стандарди за човековите права. Ваквата дефиниција е дадена во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права1 во кои се уредува корпусот на права и нивната заштита.

Човековите права во процесот на лустрација

Лустрацијата, во однос на целта што треба да ја постигне, треба да биде дел од транзиционата правда која ќе овозможи полесен преод од поранешниот режим кон градење плурална демократија заснована врз принципот на владеење на правото и почитување на човековите права. Од историски аспект, лустрацијата
претставува инструмент на морална деквалификација кој пред сè зависи од процесот на транзиција, но и од суровоста на минатиот режим. И покрај тоа што во литературата не можат да се сретнат објаснувања за различната имплементација на процесот на лустрација и за нејзината честа злоупотреба за политички цели,
сепак, во сите дефиниции се напоменува дека лустрацијата, како процес, може да биде единствено ефикасна ако се спроведе веднаш по смената на поранешниот систем, а нејзиното правилно спроведување најмногу ќе зависи од реакцијата на јавноста за потребата од лустрација.

Чувари на природата

Живееме во време кога секојдневно за наши потреби ги искористуваме природните богатства кои ни се дадени на располагање, при тоа не размислувајќи за иднината и генерациите по нас. Луѓето од планетата бараат се повеќе, а можностите кои  ни ги дава планетата се се помали. Барањата на популацијата ја надминуваат можноста за одржливиот развој на планетата. Живееме и се однесуваме како да имаме резервна планета на располагање.

CICR in Saraj – How to Make it Yield Positive Results in Protecting Minority Rights at the Local Level ?

Inter-ethnic coexistence is one of the fundamental values of multiculturalism and is a precondition for maintaining the stability of a particular country and the development of its democracy ( Kis 1996, Linz and Stepan 1996, Alonso and Ruiz- Rufino 2007).

“Clarify components and presentation of citizen budget and mid-year review with the general budget deparment (GBD)”

The Consultant/trainer was engaged by the FSVC to conduct a 3 days training on clarifying components and presentation of Citizen Budget-CB and Mid Year Review-MYR from 18 to 20 of October 2014 for the Jordanian central government staff, more precisely the General Budget Department and the Ministry of Finance-MF staff.

Comparative Research “Youth and Media”

The analyses of this regional research implemented in 11 countries in South East Europe (Macedonia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Albania, Serbia, Greece, Turkey, Bulgaria and Greece) provides information on media literacy of youth in the region, overview on the accessibility and usage of media by youth and the content they create.

Constitutional challenges of EU Accession for South East European Applicant Countries

Comparison shows that membership in the European Union (EU) – but already preparation for accession – raises numerous and specific constitutional challenges due to the specific features of the EU legal system. Only in few cases such adaptation can be achieved by a wide interpretation of existing constitutional provisions; most often it will require amendments to legislation and even to the Constitution itself in order to clarify and regulate fundamental questions thus creating legal certainty. Thus, almost all EU Member States have amended their Constitutions, either on occasion of Treaty revisions or in view of their accession to the EU, in order to meet the requirements resulting from their integration into the EU legal system.

Corruption in Higher Education, Analysis with Special Accent on Perofmance on UKIM, Skopje

This publication is an analysis of corruption in higher education with accent on the performance on “Ss. Cyril and Methodius University”. The analysis consists of a reflection of different types of corruption in higher education, answers received from freedom of information requests to state institutions responsible on corruption. The publication entails an analysis of the legal framework on corruption and media articles regarding corruption in higher education. Author: Aleksandra Zhivkovikj, Consultant: Prof. D-r Dimitar Gelev The publication is supported by Foundation Open Society Macedonia and USAID Macedonia.

Дебатирај академски

Оваа публикација е прирачник за Британска парламентарна дебата. Содржина дефинирање на поимот дебата, објаснување на форматот на Британска парламентарна дебата, појаснување на улогите на секој од говорниците. Прирачникот опфаќа и анализа на тези и какви видови на тези постојат, како и објаснување што е аргумент и товар на докажување.

Дебатна анкета за можностите и предизвиците на пристапувањето на Македонија кон ЕУ

Како и во многу други земји, процесот на европската интеграција на Македонија беше во најголема мера
предводен од елитите. Недостатокот на автентична, инклузивна дебата доведе до површни и нецелосни
информации, како и до недостаток на пристапни и објективни податоци за ЕУ. Се чини дека обичните
граѓани, оние чие живеење ќе биде најзасегнато од пристапувањето во ЕУ, беа изоставени. Членството во ЕУ отвора бројни можности и предизвици кои бараат донесување на тешки одлуки од страна на националните влади на идните земји членки. Како земја кандидат за полноправно членство во ЕУ, Македонија зависи од мислењето на своите граѓани за да може да направи правилен и легитимен избор. Националната дебата за ЕУ има за цел да ја зајакне културата на информирана јавна дебата во Република Македонија. Вклучувајќи ги граѓаните во отворена дискусија со експертите и интелектуалците за европски политики, им дава можност да ги изразат своите гледишта. Заклучоците и наодите на националната дебата ќе бидат споделени со релевантните креатори на политики и носители на одлуки, како и со пошироката јавност.

Дејвид Харви – „Правото на град“

Ако за Дејвид Харви урбанизацијата која зависи од финансиските институции е централна за опстoјување на капитализмот, токму тука тој ја гледа идејата за правото на град како најсилно орудие во политичкиот и класниот судир што се случува денес. Урбанизацијата има oдлучувачка улога во апсорпцијата на вишокот капитал, што е случај и со Скопје и поголемите градови во Македонија. Правото на град и учеството во градење на урбаното искуство може да изврши контрола врз распределбата на капиталот. Овој текст за Харви е местото каде секој оној што размислува за организирање на отпорот може да ги види причините, а и начинот како да се спротивставиме на новите форми на експлоатација.

Декларација на правата на сексуалните работници во Европа

Низ Европа се применуваат најразлични пристапи кон сексуалната индустрија и женските, машките и транссекусалните сексуални работници – вклучувајќи ги и сексуалните работници мигранти, кои варираат од прифаќање на сексуалната работа како вид на труд и воведување на работнички права за сексуалните работници до криминализирање на цел еден дијапазон од активности поврзани на овој или оној начин со сексуалната работа, што на моменти води и до криминализација на самиот статус на сексуалните работници, нивните партнери или клиенти.

Деловни принципи за борба против поткуп

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изработени преку опширен процес со повеќе засегнати страни којшто вклучуваше компании, невладини организации и синдикати како средство за да им се помогне на претпријатијата за развивање на ефективен пристап во спротивставувањето на поткупот во сите негови форми.

Деловни принципи за борба против поткупот

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изготвени преку сеопфатен
процес со повеќе засегнати страни, вклучувајќи друштва, невладини организации и синдикати,
како алатка што треба да им помогне на претпријатијата да развијат ефективни пристапи кон
борбата против поткупот во сите аспекти на своите активности.

Делуваме локално заедно: Четврт извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 02 Јануари до 31 Март 2017 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 5 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е третиот извештај кој се однесува на период од 02 јануари до 31 март 2017 година.

Делуваме локално заедно: Петти извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Април до 31 Август 2017 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 6 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е петтиот извештај кој се однесува на период од 01 април до 31 август 2017 година.

Делуваме локално заедно: Шести извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Април 2016 година до 31 Август 2017 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот беа изготвени 5 извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво.

Делуваме локално заедно: Втор извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Јули до 30 Септември 2016 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 5 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е вториот извештај кој се однесува на период од 01 јули-30 септември 2016 година.

Делуваме локално заедно: Трет извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Октомври до 30 Декември 2016 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата за односи меѓу заедниците и дали истата е консултирана, дали нивните мислења и препораки се земени во предвид, планирањето и алокација на средства, учеството на помалите заедници директно или индиректно како граѓани. Во текот на мониторингот ќе бидат изготвени 5 квартални извештаи за квалитетот на седниците на општинските совети во врска со учеството на помалите заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Пред вас е третиот извештај кој се однесува на период од 01 октомври-31 декември 2016 година.

Демографските политики и родовата еднаквост во Република Македонија: Мерките за унапредување на еднаквоста помеѓу жените и мажите како мерки за зголемување на наталитетот

Мерките за унапредување на еднаквоста меѓу жените и мажите не само што не се во конфликт со мерките за зголемување на наталитетот на една држава, туку постојат емпириски докази кои го потврдуваат спротивното. Кај државите во Европската унија, највисоките вкупни стапки на фертилитет се забележани кај оние држави кои преку комбинација на конкретни мерки за реинтеграцијата на жените на пазарот на трудот нудат сервиси за балансирање на семејниот живот и кариерата како поголема и попристапна покриеност на јавни установи за грижа на деца и поволни услови за родителско отсуство за двајцата родители.

Десетти квартален извештај. Мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ

Проблемот со поништувањата на постапките за јавни набавки се заострува. Евидентиран е рекордно висок
број на поништени тендери во второто тромесечје од го­ динава, најголем во изминатите 3 години од почетокот на мониторингот на јавните набавки. Поништени се дури 32,5% од мониторираните тендери, при што сите одлуки за поништување се донесени од страна на самите државни институции.

Детерминанти на влијание на граѓанските организации во креирање на политики за рамномерен регионален развој

Дванаесетте студии на случај за спроведување политики за регионален развој кои се презентирани во оваа публикација се еден од резултатите на активностите на проектот Алијанса за регионален развој, кој го иницираа и спроведуваа организациите Форум ЦСИД од Скопје и Младински иницијативи за дијалог и соработка од Битола во периодот од 2015 до 2017 г. со поддршка од Европската Унија, преку програмата ЕИДХР 2014-2015

Детските права во Македонија од страна на децата

Извештајот во сенка, подготвен од страна на децата има за задача да презентира податоци кои засегаат што поголем број на детски права од Конвенцијата за правата на детето, се со цел да претстави поточен приказ на степенот на нивното почитување во земјата.Овој извештај во сенка го направивме група деца и млади, членови на седум HBO-и и тоа: Женска граѓанска иницијатива „Антико“ – Кичево, Хуманитарна организација „Мајка“ – Куманово, Совет за превентива од малолетничка деликвенција – Кавадарци, Центар за одржлив развој „Порта“ – Струмица, Центар за балканска соработка „Љоја“ – Тетово, Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп, Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“.

Девети квартален извештај мониторинг на процесот на јавни набавки во РМ

Во постапките за јавни набавки, фирмите сè почесто меѓу себе се натпреваруваат со своето искуство и големина, наместо со своите понуди. Оттука, наместо цената и квалитетот на понудените производи или услуги, сè повеќе на значење добиваат референтните листи на фирмите, бројот на вработени, како и договорите што веќе ги имаат склучено со други државни институции.

Dhuna në shkolla të mesme

Dhuna në shkolla të mesme, Analiza e ekspllorimit Istrazhuvach shefi Monika Bozhinovska Asistent hulumtues Nikolla Demerxhiev Konsulltent: Doc. d-r Eleonora Serafimovska, bashkëpunëtor shkencor Redaktor: Marija Mircevska

Dilemat dhe problemet studentore

(DIS) Integrative power of decentralization: Multi-Ethnic Municipalities in Macedonia

The complex realities of the political systems in divided societies on ethnic, religious and cultural lines, pose challenge for their internal institutional design and kind of political regime they will pursue.

Дискриминација на Ромите во образовниот процес, кршење на sидот на одбивање и сегрегација

Овој труд ја анализира генералната сoстојба во основното и средното образование која ги засега ромските ученици во Република Македонија. Намерата e да се постигне целта на проектот и да се илустрираат
постоечките проблеми, но, исто така, и да се прикаже напредокот во неколкуте области кои го засегаат образованието на оваа ранлива група.

Дискриминација, насилство и малтретирање врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Поради доминантниот сексизам и хомофобија во општествата во кои живеат, особено во конзервативните општества и земји, лезбијките, геј мажите, бисексуалците, транссексуалците, квир лицата и интерсексуалците (ЛГБТКИ) често се жртви на дискриминација, малтретирање и со ограничен пристап до услуги (Канцеларијата на високиот комесар за човекови права [OHCHR] Обединети нации, 2011 година). Насилството врз сексуалните малцинства и врз оние со поинакво родово изразување и идентитет е
видливо во сите региони на светот (OHCHR, 2011 година). Сексизмот, вклучувајќи ги тука хомофобијата и трансфобијата кои постојат во одредени региони и земји, негативно влијаат врз идентитетот на ЛГБТКИ лицата, по нив лично, во нивниот однос кон другите, врз нивното ментално здравје, како и врз севкупната благосостојба на овие лица.

Добро управување преку поголема фискална транспарентност: Препораки за имплементација на препораките од ад-хок комисијата

Наша цел со овој проект е да се работи на подобрување на фискалната и буџетската транспарентност на државата,бидејќи фактите за случувањата од декември 2012 година се веќе вкучени во извептајот на ад-хор комисијата.Политичките партии,политичарите и владата се инволвирани страни во овие случувања и затоа ЦЕА како независна страна може да обезбеди непристрасен преглед на извештајот и може да ја обезбеди својата експертиза за тоа како да се имплементираат препораките од извештајот кои се однесуваат на фискалната транспарентност и буџетскиот процес.Сето ова е во согласност со нашата мисија и нашето претходно искуство кога делуваме за подобрен економски раст и развој на Р.Македонија,а со тоа и кон поголема транспарентност и отчетност на Владата што на крајот ќе доведе,се надеваме,до подемократска држава.

Додатоците на храна и потрошувачите

Додатоците на храна се прехрамбени производи чија цел е да ја дополнуваат нормалната исхрана и кои се концентрирани извори на хранливи состојки или други супстанции со прехранбен или физиолошки ефект, сами или во комбинација.Тие се пуштаат во промет во дозирана форма, во вид на капсули, пастили, таблети, ќеси со прашкаста супстанција,ампули со течност и други слични форми на течни или прашкасти супстанции, дизајнирани да можат да бидат употребени во мали мерливи единечни  количини.

Документ за јавна политика: Медиумите во изборното законодавство

Демократски избори се невозможни без медиумите. Слободните избори не значат само слобода да се гласа и да се биде гласан, туку тие се однесуваат и на партиципативниот процес во кој гласачите учествуваат во дебатата и имаат соодветни информации за партиите, кандидатите и нивните политика, како и за самиот изборен процес. Од тој аспект, медиумите ја имаат улогата на „куче – чувар“ на демократијата кој треба да озбезбеди транспарентност на изборниот процес.

Документ за јавна политика: медиумите во изборното законодавство

Значењето на медиумите за демократските избори е несомнено и не може да се потцени. Медиумите се еден од основните гаранти дека граѓаните ќе можат вистински да учествуваат во дебатата и ќе имаат соодветни информации за партиите, кандидатите и нивните политика, како и за самиот изборен процес. Медиумите се
вистинско „куче-чувар“ на демократијата и нивната улога е да обезбедат транспарентност на изборниот процес.

Документ за јавна политика – Употреба на механизмите за консултација на граѓаните на локално ниво

Вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување на одлуки е тесно поврзано со децентрализацијата. Успешната децентрализација бара високо ниво на учество на локалната заедница во овие процеси. Локалните власти кои се ориентирани кон ефективна комуникација со граѓаните, се во позиција да им служат на граѓаните и да се фокусираат на “вистинските” приоритети и со тоа ефективно да ги користат општинските буџети. Поради тоа, комуникацијата помеѓу граѓаните и општинските власти мора да се одвива преку институционални механизми што можат да бидат прилагодени и подобрени. За граѓаните
ова претставува можност да се вклучат и да влијаат на проблемите што имаат директен ефект врз секојдневниот живот, а за властите можност за зголемување на поддршката за нивните идеи и пронаоѓање
на нови, иновативни начини за решавање на проблемите.

Документ за јавни политики : кампањи за јавно информирање на Владата и државните институции

Владата на Република Македонија неколку години по ред беше меѓу водечките, или водечки купувач на рекламен простор во медиумите во Македонија. На почетокот од јули 2015 година, Владата воведе мораториум на комерцијалното рекламирање на владините кампањи во медиумите. Владините рекламни кампањи финансирани со јавни пари претставуваа најдобар „легален“ начин за „корумпирање“ на медиумите, со цел Владата да обезбеди директно влијание врз уредувачката политика на медиумите.

Документ за политики – ноември 2017

Во медиумите во Република Македонија честопати се доведува во прашање слободата на изразување, а условите за работа на новинарите и медиумските работници се многу тешки и недостоинствени. По згаснувањето на дневниот весник „Дневник“, кој престана да излегува само месец и пол откако истата судбина ја доживеаја „Вест“ и „Утрински весник“, кои беа под капата на медиумската куќа „Медиа принт Македонија“, се поставува прашањето што со вработените новинари и медиумски работници кои останаа без работа. Истовремено се намалува и работата на дел од новинарите допи­сници, првенствено поради концентрацијата на информации од главниот град на прог­рамите на националниот сервис.

Документ за политики Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација

Реформите и модернизацијата на администрацијата се континуиран процес и еден од главните приоритети на Партнерството за пристапување1 кон ЕУ. Во изминатиов период, политичката и институционалната криза што континуираното влијаат врз извршната власт, врз судската и врз законодавната власт, доведоа до суспензија и до поткопување на демократските стандарди во Република Македонија, го урнаа владеењето на правото и на функционирањето на правната држава, а сето тоа директно влијаеше за забрзан пад на квалитетот на уставно гарантираните човекови слободи и права. Политичкото решение кое има за цел да го промовира политичкиот дијалог, да обезбеди еднакви услови за политичка конкурентност, враќање на довербата во државните институции, како и функционирање на Собранието на Република Македонија во согласност со својата уставна улога, е највисок приоритет за државата.

Dokumenti i politikës publike – Përdorimi i mekanizmave për konsultim të qytetarëve në krijimin e politikave publike në nivelin lokal

Përfshirja e qytetarëve në proceset e miratimit të vendimeve është në lidhje të ngushtë me decentralizimin. Decentralizimi i suksesshëm kërkon një nivel të lartë të pjesëmarrjes së bashkësisë lokale në këto procese. Autoritetet lokale, që janë me orientim për të komunikuar në mënyrë efikase me qytetarët, janë në pozitë që të shërbejnë qytetarëve dhe të fokusohen prioriteteve “të vërteta” dhe me atë në mënyrë efikase që të përdorin buxhetet e komunave. Për shkak të kësaj, komunikimi midis qytetarëve dhe autoriteteve komunale duhet të zhvillohet përmes mekanizmave institucionale që mund të përshtaten dhe të përmirësohen. Për qytetarët kjo paraqet një mundësi që të përfshihen dhe të ndikojnë në problemet që kanë efektin e drejtpërdrejtë në jetën e përditshme, dhe për autoritetet një mundësi për rritjen e mbështetjes për idetë e tyre dhe për të gjetur mënyra të reja, inovative për zgjidhjen e problemeve.

Домашните наспроти странските директни инвестиции во Република Македонија:Политики за поддршка и нивните ефекти

Во 2006 година, со доаѓањето на власт на новата десничарска влада, Република Македонија
започна агресивна политика на промоција на СДИ. Земјата направи целосна промена од претходната политика на пасивност кон СДИ, во амбициозна политика на промоција на СДИ. Се измени законодавството и институционалната рамка и започна проактивно барање странски инвеститори. Олеснувањата за локација (локациски олеснувања) се клучен дел од стратегијата на Македонија за промоција на СДИ и опфаќаат привремено намалување или елиминација на даноците, субвенции за увоз, субвенции за работничките придонеси, грантови за инфраструктура, субвенционирано градежно земјиште, како и дополнителни олеснувања. Олеснувањата им се нудат на нови гринфилд-инвеститори во посебни производствени сектори. Таквите инвеститори се ориентирани на извоз и можат да се категоризираат како инвеститори што бараат ефикасност. Олеснувањата првенствено им се нудат на инвеститори што се сместени во технолошко- индустриските зони што ги воспостави владата, но има и случаи на инвеститори што добиле олеснувања, а се сместени надвор од зоните. Посебниот износ на олеснителниот пакет се смета за класифицирана информација, која не е достапна на јавноста. Новата политика на промоција на СДИ стана поларизирачко политичко прашање во земјата. Клучните прашања на разидување се потенцијалната корист од олеснувањата, квалитетот на владино-субвенционираните работни места во новите странски фабрики, недостигот на транспарентност во обезбедувањето олеснувања и прашањето за нееднаков третман на странските и домашните инвеститори.

Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество во Maкедонија

Извештајот „Донаторски стратегии и практики за поддршка на граѓанското општество за Западен Балкан“ претставува продолжување на започнатите напори на Балканската мрежа за развој на граѓанското општество и Универзитетот од Лондон „Queen Mary“ од истражувањето за пилот-студијата „Донаторски стратегии и практики во развојот на граѓанското општество на Балканот. Граѓанското општество изгубено во преводот?“1. Пилот-студијата, која беше спроведена во 2011 г., покажа дека Европската Унија (ЕУ) не е само највлијателниот донатор во однос на висината на износот и разновидноста на дадената помош, туку дека поддршката ја насочува и одредува агендата за присуството и интервенциите на другите донатори.

Doracak për arsimtarë: përdorimi i teknoligjisë qasëse në shkolla për fëmijët me nevoja të veçanta

Para jush gjendet doracaku i cili do të Ju mundësojë që më lehtë fa zbatoni teknologjinë informatike në punën e përditshme me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. Ideja për përpilimin e këtij publikimi vjen nga sfidat me të cilat hasni në punën Tuaj. Përvoja jonë e deritanishme tregoi se nxënësit me nevoja të veçanta arsimore me përdorimin e kompjuterit si vegël në mënyrë shumë më të thjesht, më të qartë dhe më interesante i fitojnë njohuritë.

Doracak për gazetarë për hulumtim dhe raportim në lidhje me furnizimet publike

Furnizimet publike ose sigurimi i mallrave, shërbimeve dhe punëve nga institucionet shtetërore, zakonisht nga ndërmarrje të sektorit privat, po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme edhe në Maqedoni. Çdo vit institucionet shtetërore shpenzojnë përafërsisht 800 milionë euro për t’u furnizuar me mallra, shërbime dhe punë që i sigurojnë përmes proceduarve për furnizime publike. Prandaj furnizimet publike janë shumë të rëndësishme për ekonominë e përgjithshme në vend, sepse ato në prodhimtarinë e përgjithshme vendore të mallrave dhe shërbimeve (BPV) marrin pjesë me 12%.

Doracak për të drejtat e konsumatorëve në lëndën shkathtësitë e jetesës

Lënda mësimore „Shkathtësitë e jetesës“ – e cila mësohet si lëndë zgjedhore në klasën e VII, VIII dhe IX – fokusohet në më shumë njësi tematike midis të cilave edhe mbrojtja e konsumatorëve. Doracaku dedikohet për mësimdhënësit të cilët e ligjërojnë lëndën ose do të realizojnë projekte të lira të nxënësve, përkatësisht aktivitete me nxënësit për mbrojtjen e të drejtave të tyre si konsumatorë.

Doracak pёr arsimtarё pёr praktika: inkluzive kompjuterike me aplikim tё teknologjisё ndihmёse

Para jush gjendet doracaku për arsimtarë për praktika kompjuterike gjithëpërfshirëse me aplikim të teknologjisë ndihmëse, që ka për qëllim tu ofrojë informata praktike dhe rekomandime për përdorimin e kompjuterit dhe teknologjisë ndihmëse në mësim me nxënës me nevoja të veçanta arsimore. Bota moderne, e cila gjithnjë e më shumë po bëhet dixhitale, nuk duhet të paraqes vështërisi shtesë për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara.

Достапност до здравствената заштита во текот на бременоста во Република Македонија – имаат ли сите жени еднаков пристап?

Здружението Национален ромски центар, во рамките на проектните активности,, Преку засилен глас до подобри здравствени услуги- продолжување” во периодот од октомври 2014 година до октомври 2015 година интензивно работеше на истражување поврзано со здравствената заштита на припадничките на ромската заедница во репродуктивниот период.

Едукативната книга EDU BOOK „Животен циклус на отпадот

Проектот „Прекугранично партнерство за заштита на животната средина и подобар квалитет на живот“ или накратко WasteEDU, е заедничка иницијатива на „Сојуз на производителите на еколошка енергија – BG“ од Република Бугарија и „Центар за климатски промени – Гевгелија“ од Република Македонија.

Ефективно политичко учество на (по)малите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Ефективното политичко учество на (по)малите етнички групи во процесите на донесување одлуки во Македонија, на централно ниво како и на локално ниво, во однос на прашањата кои директно ги засегаат, подигнува прашања на загриженост а исто така се јавува и како честа тема на дискусија за и во интернационалните организации, локални експерти и ГО, академици и аналитичари

Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Последниве десет години повеќе трудови се обидуваат да го објаснат правнополитичкиот
контекст во Македонија пред и по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор (ОРД), неговата
природа и влијанието врз етничките односи во Ре пуб лика Македонија (Македонија или РМ). ОРД e документ со кој се стави крај на кризата во 2001 година, а со цел адресирање на барањата за
подобрување на позицијата на етничките Албанци во земјата (за различните пристапи кон природата и целта на ОРД, види дел два од оваа студија). Потпишан е од страна на претставниците на четирите
(во тоа време) најголеми политички партии и од претседателот на државата, а помеѓу потписниците нема претставници на други етнички заедници.

Еffective political participation of small(er) ethnic communities in local self – goverment in Macedonia after the Ohrid framework agreement

The effective political participation of small(er) ethnic communities in the decision-making processes in Macedonia, both at the central level in matters directly affecting them, and at the local one, generally in public affairs, has been an issue of concern and frequent topic of discussion for the international organizations, local experts and CSOs, and academics and analysts.

Effective political participation of the small(er) ethnic communities in local self – government in the republic of macedonia

The legal and political context in Macedonia before and after the signing of the Ohrid Framework Agreement (OFA), the nature of the agreement itself, and its influence on the ethnic relations in Macedonia have been the focus of many academic and expert studies. Following the ethnic conflict in 2001, OFA was signed by representatives of the four biggest political parties and the president of the state, and it reflected the aspirations of ethnic Albanians for greater inclusion in decision-making and public life. In turn, its signing excluded the representatives of the
small(er) communities.

Ефикасност, влијание и апсорпционен капацитет. Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија

Пристапувањето кон ЕУ е комплексен процес кој подразбира исполнување на политички, економски критериуми и споспбност за преземање на обрвските за членство имплицирајќи опсежни реформи во секоја сфера од општеството:политичка, економска, социјална, културна. Претходните проширувања на ЕУ покажаа дека исполнувањето на копенхагенските политички критериуми согласно кои државата кандидат за членство мора да поседува стабилни институции кои ја гарантираат демократијата, владеењето на правото и човековите права, заштитата на малцинствата претставуваат најголем предизвик и како такви имаат апсолутен приоритет во однос на останатите критериуми. За таа цел, ЕУ обезбеди политичка и финансиска поддршка, Инструментот за претпристапна помош (ИПА) ефикасно се насочува на активностите за поддршка на политичките критериуми. Сепак, обезбедувањето на помош од ЕУ е еден чекор, многу зависи од националните институции, aпсорпциониот капацитет, активната вклученост и посветеност, кои се клучни за успешно искористување на средствата и постигнување на посакуваните ефекти и придобивки за општеството.

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007

Појавата и развојот на трговијата со луѓе, како едно од најгрубите прекршувања на човековите права во време на ваква модернизација, технологија, наука и развој на човечкото општество, претставува дамка во историјата на човештвото и, пред се, тест пред кој се исправаат институциите на системот, организациите, граѓаните во светот.

Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini

Ovaj izveštaj predstavlja deo regionalnog izveštaja „Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj” 1, pripremljenog u okviru projekta Tekovine balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring koji sprovode članice BCSDN mreže. Tim Građanskih inicijativa (Dubravka Velat i Dejana Stevkovski) uneo je nove podatke za 2014.godinu i pripremio komparativnu analizu podataka iz 2013. i 2014.godine za Srbiju. Važno je napomenuti da se izneti podaci za 2103.godinu unekoliko razlikuju u odnosu na one iz regionalnog izveštaja imajući u vidu da je kao osnovni izvor ekonomskih podataka za OCD korišćen Godišnji bilten finansijskih izveštaja sa preliminarnim podacima za 2014.godinu u kojima su dati nešto drugačiji podaci za 2013. u odnosu na ranije izvore APRa. Radi se o zanemarljivim razlikama.

Економско јакнење на жените од руралните средини- предизвик, можност или недостижна цел?

Достигнувањето, но и практикувањето на родовата еднаквост преку
економско jакнење на жената во руралните средини е процес коj што бара
постоjано надоградување, но и застапување пред институциите. Жената е таа коjа
што го води семеjното земjоделско стопанство, коjа што раководи со финансиите,
коjа што придонесува кон диверзификациjата на земjоделското производство, но
коjа што еднакво е добра и во исполнувањето на домашните обврски како жена –
сопруга, маjка, снаа.
Економското заjакнување на жената од руралната средина треба да го
намали јазот кој што сè уште постои помеѓу жените и финансиските ресурси,
помеѓу потенцијалот на жените и улогата која што се очекува од нивна страна во
општеството.

Екстерно оценување, предизвици и чекори: Екстерно оценување по секоја цена

Квалитетното образование и човечкиот капитал претставуваат основен услов за обезбедување на одржлив економски и општествен развој.

Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена?

Квалитетното образование и човечкиот капитал претставуваат основен услов за обезбедување на одржлив економски и општествен развој. Оттука, во Република  Македонија, во сите изминати години од осамостојувањето до денес, реформите во секторот на образованието се постојано актуелни, односно континуирано се вложуваат напори и средства со цел подобрување на квалитетот на образовниот про-
цес, како и нивото на стекнато знаење и вештини кај учениците

ЕКТС – Реалност или илузија во високото образование анализа преку алатката пристап до информации од јавен карактер

Во оваа публикација е објаснето правото за пристап на информации од слободен карактер а анализата е направена преку користење на ова право. Се дава осврт на Болоњската декларација во Македонија, студентски права, факултетска администрација, студентска мобилност и мобилност на наставни кадри. Автори: Лазар Поп Иванов, Ѓорѓи Велковски Работен тим: Бојана Низамовска, Мартин Алексовски, Бојан Јовчевски Уредник: Ана Медарска

Embedding rule of law in the enlargement process

There have been significant alterations in the EU enlargement policy when it comes to the western Balkan countries mainly related to the scope of the criteria and approaches towards application of the conditionality policy. The paper aims to illuminate EU political conditionality’s application in the accession processes of the western Balkan countries, concentrating on the conditionality instrument of benchmarking and monitoring. It examines whether the EU political conditionality is the driver enabling the western Balkan countries to advance in the accession process, and looks for patterns of consistency in the application of political criteria and related conditionality in the judiciary and fundamental rights policies. The methodology utilizes a comparative case study approach, identifying innovations and principles governing the negotiation process of Croatia and Montenegro, the application of political conditionality related to the judiciary and fundamental rights policies, and actions taken by these countries in order to meet the political criteria. In addition, it makes an analogy to the case of Macedonia, which has not yet started accession negotiations, drawing parallels and examining the comparable instruments and approaches which in major part concern the rule of law area.

Who employs the municipality or the party

A bloated public administration distorts the conduct of politics, policy making and weakens the national economy. The bloating in the public administration can be predominantly noticed in the domain of public employment.

Enabling environment for civil society development in the black sea region: Towards a regional strategy for cooperation

This report has been commissioned by the Black Sea NGO Forum with the aim to assess the state of the enabling
environment (EE) for civil society development (CSDev) in eight countries of the Black Sea region : Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, Turkey and Ukraine. In doing so, the report gathers and synthesizes
proposals for strategic priori􀀟es of CSOs in the Black Sea countries via 3-month research including desktop
research, on-line survey, focus groups and selected interviews, and iden􀀟fies the role of the Black Sea NGO Forum
in addressing these needs and challenges.

Enhancing Parliamentary Scrutiny over the use of EU Funds in the Republic of Macedonia

Before the introduction of the Instrument for pre-accession (IPA), from 1992-2006, EU assisted the Republic of Macedonia with around 800 mil EUR, mainly through PHARE. With the establishment of the Instrument for Pre-Accession (IPA) in 2007, the Republic of Macedonia as a candidate country for EU membership gained access to 622.5 million EUR for the period 2007-20131. According to the latest EC Annual Report on Implementation of Financial Assistance for Enlargement for 2011 published in December 2012, Macedonia has one of the lowest level of implementation of IPA funds for the period 2007-2011 for 3 out of 5 IPA components (27, 9% paid out of the committed funds for the I component, 24.7% for the III Component, 28, 7% for the IV Component)3. The 2011 EU’s Enlargement strategy calls upon the candidate countries to streamline activities and improve performance focusing on “key areas of the reform agenda of the beneficiary countries by using IPA funds4.

Епинет-вработување на знаењето за Еу

Анализата за вклученоста на граѓаните и граѓанските организации во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики може да ни даде поцелосна слика за легитимитетот на демократските процеси во Република Македонија. Преку учество на граѓаните во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики, покрај тоа што се зголемува одговорноста, транспаретноста и отчетноста на институциите, се зголемува и довербата на граѓаните во државата преку подобрување на квалитетот на политиките, а со тоа се намалува и демократскиот дефицит кој што е препознаен во бројни домашни и странски анализи. Исто така, на овој начин граѓаните имаат можност и директно да влијаат на решавањето на проблемите кои ги засегаат, на национално и на локално ниво. Европската Унија, во однос на Република Македонија, се јавува како еден од најголемите донатори и соработници на невладиниот сектор. Во тој контекст ЕУ во 2007 година започна со финасирање преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА). Проектите финсирани од ИПА имаат за цел развивање на демократското општество преку соработка и вклученост на граѓанскиот сектор во процесот на донесување на одлуките. Таквата соработка ќе гарантира институционално зајакнување и постојан дијалог помеѓу Владата и граѓанскиот сектор. Благодарение на овие фондови, Македонија има пристап до 622,5 милиони евра за годините 2007-2013. Но, и покрај институционалната и финансиска подршика од страна на ЕУ, практиките на вклученостна граѓанскиот сектор во процесот на креирање, донесување и спроведување на политиките, посебно на оние поврзани со процесот на приближување до ЕУ, се соочуваат со низа предизвици.Оваа анализа ја испитува вклученоста при процесот на донесување на одлуките поврзани со Европската интеграција на Република Македонија, и за релевантни ги зема граѓанските организации кои како работен фокус ја имаат оваа проблематика и извештаите за напредокот на РМ од Европската комисија.

Етика во вестите – ноември 2017

Војната во Сирија и хуманитарното искушение во Алепо доведоа до мрачното потсетување во 2016-
тата дека етиката на човештвото и говорењето на вистината и понатаму се двојните столбови на
етичкото новинарство. Но, и по една година од досега невидените вести, вреди да се вратиме наназад за да побараме одговор на важното прашање – каква е иднината на етичкото новинарство во време кога се чини дека до светската јавност не допираат фактите, човечноста и одговорното говорење на вистината?

ЕУ и активистичките организации во Република Македонија

Во последниот извештај за напредокот на Република Македонија, Европската комисија во делот на политичките критериуми и граданските општества, го нагласува недостигот на дијалог помеѓу граѓанските организации и Владата, со посебен акцент на организациите кои се занимаваат со: социјална реформа, родова еднаквост, Ромите и правата на ЛГБТИ. Исто така, извештајот во поглавјето 19, делот наменет за социјална политика и вработување, го нагласува високит процент на сиромаштија и недостигот на институционален капацитет за креирање политики и стратешки план и обезбедување финансии за справување со сиромаштијата (Европска комисија, 2013). Покрај извештајот на Европската комисија, овој проблем е потврден и од скоро сите анализи на домашните граѓански организации кои за фокус ја имаат оваа проблематика. Податоците од анализите на домашните организации се употребени во оваа студија.

EU integration: Citizens’ perceptions

This document presents a desk analysis of the existing research on the citizens’ perceptions regarding the integration of Republic of Macedonia in the European Union, conducted in the past five years. The purpose of the analysis is to identify the topics that will further be addressed as part of the project “National EU debate”, conducted by EPI and financed by Civica Mobilitas. The project addresses the lack of debate and inclusiveness of the wider public in the public policy process in Republic of Macedonia. The situation regarding inclusion of the wider public, as well as the existing of an argumentative debate about the EU accession process, has worsened further, due to the backsliding in the accession process as a result of the combination of domestic issues and the name issue.

Europeanisation through mobility: visa liberalisation and citizenship regimes in the Western Balkans

This paper examines the implications of the visa liberalisation dialogues which took place between the European Commission and national governments of the Western Balkans for the citizenship regimes of the countries concerned. The visa liberalisation process is approached as a tool of Europeanisation of the area of justice, freedom and security and as an exercise of EU conditionality. The analysis reflects on the negotiations for visa liberalisation as well as the mechanisms established for post-visa liberalisation monitoring. Looking both at the formal benchmarking process and through interviews with stakeholders at the national level, the paper traces how the visa liberalisation process affected the status and rights dimension of citizenship in the region.

Европска унија – кон економска унија или кон „Соединети европски држави“?

„Европа, каде одиш?“, беше едно од клучните прашања кои ги постави претседателот на Европската комисија, Јункер, презентирајќи ја белата книга на институцијата во која 1 се предвидуваат 5 сценарија за иднината на ЕУ. Овој извештај е обид да се поттикне дебата за тоа во која насока сака да оди Европа по неочекуваната одлука на Велика Британија да ја напушти Унијата. Извештајот ќе биде свечено предаден на 26 март, во Рим, на 27 преостанати влади, кога се прославуваат 60 години од договорот од Рим. Петте сценарија ги изложуваат можните опции за тоа како Европа сака да продолжи од 2025 година. Она што нас нè интересира, во овој контекст, е дека проширувањето не е директна тема на белата книга. Напротив, фокусот на овој документ е насочен кон идниот развој на внатрешните состојби на Унијата помеѓу постоечките земји-членки ЕУ27. Сепак, развојoт на овие сценарија е од голема важност за земјите кои пристапуваат. Со оглед на тоа што Република Македонија сè уште не ги отворила преговорите со Унијата, многу веројатно е дека нашето можно пристапување ќе биде по 2025 година, што значи дека
ќе треба да се пронајдеме во едно од следните сценарија. Што може ова да значи за нас?

Фактори кои влијаат на употребата на контрацепција во Република Македонија

За подобро да се разбере ниското ниво на употребата заедници, фармацевти, раководители во здравствени
на контрацепцијата во Република Македонија, Х.Е.Р.А. – институции и донесувачи на одлуки.
Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување Истражувањето беше дел од регионалната студија во 2011 година спроведе квалитативно истражување за спроведена во седум земји со среден приход во бихевиојоралните и социо-културолошките норми, кои Источна Европа и Централна Азија (Македонија, Србија, што влијаат на пристапот и употребата на Босна и Херцеговина, Бугарија, Ерменија, Азербејџан и контрацептивните методи. Поспецифична цел на Казахстан), со техничка помош од Меѓународната истражувањето беше да направи проценка на знаењата федерација за планирано родителство – Европската и мислењата кај различни целни групи за употребата на мрежа (IPPF EN) и Фондот за население на Обединетите контрацепцијата, пристапот и квалитетот на услугите и Нации (UNFPA). влијанието на политиките и реформите во здравство во однос на достапноста на контрацепцијата.

Финален извештај: Информирање и собирање податоци од жртви на родово засновано насилство и мониторинг и препораки за унапредување на локалните политики за поддршка и заштита на жртвите на родово засновано насилство

Во рамки на проектот „Со заеднички напори – кон новите европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ беше реализирана активност – собирање информации од жени – жртви на насилство за нивното искуство со јавните служби (Полиција и Центар за социјална работа).

Финален извештај од набљудувањето на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013 – 2016 година

Во периодот октомври – ноември 2017 година, Рурална коалиција, во рамки на проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се докажува“, како дел од проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации“, на Фондацијата Отворено општество –Македонија и Евротинк – Центар за европски стратегии, а финансиран од Европската Унија спроведе две анализи: 1) Анализа на легислативата и создадените механизми за создавање, споведување и начинот на трошењето на буџетските средства при спроведувањето на политиките и 2) Истражување за запознаеноста на земјоделците
за начините и механизмите за нивно вклучување во процесите на создавање и споведување на политиките.

Финален Извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности 2008 – 2009

Финалниот извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности во периодот 2008-2009 година е производ на проектот „Следење на институционалниот одговор против изборните нерегуларности“ кој се имплементираше од страна на коалицијата „Сите за правично судење“ од јули 2008 до јуни 2009 година. Проектот беше финансиран од мисијата на ОБСЕ во Скопје (во текот на 2008 година) и од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (во текот на 2009 година). Општата цел на проектот е да се придонесе кон демократски изборен процес и владеење на правото во Република Македонија.

Финансирање на политички кампањи

Констатацијата дека корупцијата претставува појава која ги зафаќа сите сегменти од општеството и не смее да се смета за изолирана појава, уште повеќе добива во своето значење кога станува збор за политичката корупција или корупцијата во политиката.