fbpx
x
Мени

10 години ЖСП

Брошура по повод дест години постоење на здружението. Опис на главни активности, изјави и приказни од семејства и пациенти, институции, доктори, фармацевтски претставници …

Udhëzues për bashkëpunim ndërmjet shoqatave të konsumatorëve dhe institcioneve për mbrojtje të konsumatorëve

Duke i marrë parasysh interesat e konsumatorëve, bashkësia Evropiane e miratoi programin e parë për mbrojtje të
konsumatorëve në vitin 1975, nëpërmjet të cilit u identifikuan pesë të drejtat themelore të konsumatorëve, e ato janë: E drejta për mbrojtje të shëndetit dhe sigurisë; E drejta për mbrojtje të interesave ekonomike të konsumatorëve; E drejta për kompensim të dëmit; E drejta për infmormim dhe edukim; E drejta që të prezantohen interesat e konsumatorëve.

2016 CSO Sustainability Scores for Macedonia

The political situation in Macedonia continued to be unstable in 2016. As a result, CSOs found it increasingly
difficult to access and cooperate with government institutions, and their involvement in policy development
continued to deteriorate. As part of the 2015 Przino Agreement, brokered by the EU and the US between the four main political parties—the ruling Internal Macedonian Revolutionary Organization-Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) and Democratic Union for Integration (BDI); and the opposition Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) and Democratic Party of Albanians (PDSh)—Nikola Gruevski resigned as prime minister in January 2016. A technical government was formed to organize early parliamentary elections. On April 12, President Gjorge Ivanov pardoned fifty-six high-ranking officials suspected of involvement in
illegal wiretapping, massive corruption, election-rigging, and other criminal wrongdoing.

2016 Индекс на одржливост на граѓански организации – Македонија

Нестабилната политичката состојба продолжи и во 2016 година. Како резултат на тоа, ГО имаа сè поголеми потешкотии да пристапат и да соработуваат владините институции, а нивната вклученост во развојот на политиките продолжи да се намалува. Согласно Пржинскиот договор од 2015 година, склучен со посредство на ЕУ и САД меѓу четирите најголеми политички партии – владејачките Внатрешната македонска револуционерна организација – Демократска партија за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) и Демократската унија за интеграција (ДУИ) и опозициските Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и Демократската партија на Албанците (ДПА) – Никола Груевски поднесе оставка од позицијата премиер во јануари 2016 година.

5 Чекори за решавање на проблемите на потрошувачите

Потрошувачи, веруваме дека често се чувствувате измамени, беспомошни или дека за своите тешко заработени пари не сте го добиле она што сте го очекувале. Во ова време кога информациите ни се подостапни од кога било, пред да се решите да купувате и да трошите пари за производ или услуга, добро информирајте се! Многу информации за трговците што нудат производи или услуги можете да добиете и на интернет од независни потрошувачи што имаат определено искуство! Споредете ги цените! И потоа купувајте!

5 Hapa për zgjidhjen e problemeve të konsumatorëve

Konsumatorë, besojmë që shpesh ndiheni të mashtruar, inferior ose që për paratë tuaja të fituara me shumë mund nuk e keni fituar atë që keni pritur. Në këtë kohë kur informatat i kemi në dispozicion gjithnjë e më shumë se kur do
herë, para se të vendosni të blini dhe të shpenzoni para për produkt ose shpenzim, mirë informohuni! Shumë informata për tregtarët të cilët ofrojnë produkte ose shërbime mund t’i gjeni edhe në internet prej konsumatorëve të pavarur të cilët kanë ndonjë përvojë! Krahasoni çmimet! Dhe më pas blini!

Анализа на потребите на младите во општина Аеродром

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Аеродром и тоа во различни области кои се во нивна надлежност според Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински совети” имплементиран по “Фондација Конрад Аденауер” во партнерство со “Младите Можат” и “Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии – Брисел.

Анализа на потребите на младите во општина Гази Баба

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги
засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Гази Баба и тоа во различни области
кои се во нивна надлежност според Законот за локална самоуправа (2002 година).
Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални
младински совети” имплементиран од “Фондација Конрад Аденауер” во партнерство со “Младите
Можат” и “Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии – Брисел.

Анализа на потребите на младите во општина Карпош

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Карпош и тоа во различни области кои се во нивна надлежност сппред Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински совети” имплементиран од “Фондација Конрад Аденауер” во партнерство со “Младите можат” и “Вилфрид Мартенс Центарот за Европски студии – Брисел”.

Брошура

Енергетска Ефикасност – Брзи и лесни чекори за подобрување на вашиот бизнис

Broshura për tëdrejtat e konsumatorëve që rrjedhin nga kontrat specifike

Gjithmonë kur realizojmë transakcione nga fusha e qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve, kur në këto marëdhënie kontraktuese hyjmë për nevoja personale ose të familjes sonë, ne jemi konsumatorë.

Честитка

Пропаганден материjал – флаери (вид честитка) честитка со порака за јакнење на свеста на граѓаните за жичарата Тетово – Попова Шапка.

Dispozitat pandershme n kontratat konsumatorë

Кëto janë disa rregulla shumë të rëndësishme gjatë lidhjes së kontratave edhe në raste kur kontrata
përmban dispozita të pandershme:
-Çdo herë me kujdes ti lexoni dispozitat e kontratës që kanë të bëjnë me të drejtat dhe obligimet tuaja.
-Kontrata duhet të jetë e shkruar në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme.
-Komunikoni në formë të shkruar. Në formë të shkruar kërkoni shpjegime plotësuese për çdo paqartësi të
cilën e keni ndaj kontratës.

Договори склучени вон деловните простории на трговецот

Кога ќе слушнеме договори склучени вон деловни простории најчесто помислуваме на договорите на
далечина. Под продажба на далечина се подразбира нудење на стока или услуга по пат на различни
средства на комуникација на потрошувач кои не е непосредно присутен, а кои може телефонски, со уплата
или на друг начин да изврши купување. Тука спаѓаат каталошката продажба, ТВ продажбата, тргување по
пошта, печатени испратници, рекламни материјали и нарачки, телефони, автомати и слично.

Тhe effectiveness of EU’s regional support for CSO partnerships for fostering democratic reforms and rule of law in enlargement countries

The European Union (EU)’s commitment to involve civil society in the Enlargement started in 1989 when funding was provided for basic capacity development of newly formed civil society organizations (CSOs) in Central East Europe under the PHARE programme, which was later extended to Western Balkans and Turkey through stabilization (CARDS) and pre-accession instruments (IPA). However, despite EU’s intention to involve civil society, non-state actors without specialized knowledge were often excluded in the interest of compliance expediency.
Consequently, CSOs were demoted either to a consultative role, or failed to gain any access into the policy arena.

What is enabling environment for civil society development?

The enabling environment for civil society is broadly defined as the conditions within which civil society works. Specifically, enabling environment is viewed as the varied array of conditions — economic, political, social,
cultural, legal, and otherwise — that affect the capacity of citizens, whether individually or collectively, to
voluntarily participate in civil society. The enabling environment has increasingly come to be viewed as key to assessing civil society’s health.

Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на децата кој се однесува на вклучување на децата во вооружени конфликти

Земјите членки на овој протокол, Охрабрени од преголемата подршка на Конвенцијата за правата на детето, која ја покажува широко распространетата определеност што постои за унапредување и заштита на правата за детето. Потврдувајќи дека правата на децата бараат посебна заштита и повикувајќи на постојано подобрување на положбата на децата без разлика, како и нивниот развој и едукација во услови на мир и безбедност. Вознемирени од штетното и трајно влијание кое вооружените конфликти го имаат врз децата и
долгорочните последици кои ги оставаат врз трајниот мир, безбедност и развој. Осудувајќи кога децата се избираат за цели во ситуации на вооружен конфликт и директни напади врз објекти заштитени со меѓународното право, вклучувајќи ги и местата каде што општо се присутни голем број на деца, како што се училиштата и болниците.

Fostering an enabling environment for civil society contribution to global development

Civil society organizations (CSOs) play a significant role in international development cooperation. Engagement with civil society is critical to national ownership of development processes, democratic governance, and the quality and relevance of official development programmes. According to UNDP, civil society actors at national and global level have developed different competences and influence in a range of development issues. Partnering of development actors with national CSOs can help contribute to the effectiveness of all development interventions no matter the region, especially with respect to providing voice to the communities, data collection, monitoring and evaluation. CSOs often serve as agents of accountability and service delivery that can also lead to success of the interventions.

Годишен извештај на националната канцеларија за 2012 година

Коалицијата “Сите за правично судење“ ја заврши 2012 година со реализација на три проекти како дел од стратешката програма за работа до 2014 година. Поради низа објективни причини и настанати промени во минатата година, деловното портфолио на Коалицијата значително е намалено, споредбено со претходниот период. Причините во прв ред се однесуваат на повлекувањето на дел од досегашните стратешки подржувачи на организацијата од Република Македонија, а дел од нив се резултат на недоволно развиените организациски капацитети за учество на повиците од европските фондови, како и нивната достапност – проблем со кој реално се соочуваат поголем број на организации од граѓанското општество во Македонија.

Имотни и наследни права на жените во Полошкиот регион

Истражување за имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион

Информативен материјал за имотните и наследните права на жените од Полошкиот регион

Кратка содржина од резултатите од спроведеното истражување за имотените и наследните права на жените во Полошкиот регион.

Искуствата на лицата со попреченост од учеството во изборниот процес во Македонија – Извештај од спроведени фокус групи –

По завршувањето на предвремените парламентарни избори одржани на 11 декември 2016 година, проектниот тим на Отворете ги прозорците спроведе четири фокус групи со лица со различен тип на попреченост: интелектуална попреченост, оштетен слух, оштетен вид и телесна попреченост. Целта на ова мини-истражување беше да се добијат информации за искуствата на лицата со попреченост во врска со нивното учество во изборниот процес, како и да се сумираат нивните размислувања за можните подобрувања на инклузивноста на изборите. Преку фокус групите беа опфатени 28 лица, од кои 13 од женски и 15 од машки пол. Возраста на учесниците се движеше од 18 до 38 години. Четирите фокус групи беа спроведени во Скопје. Начинот на спроведување на фокус групите беше прилагоден на потребите на учесниците. На пример, за групата со лица со оштетен слух беше ангажиран толкувач на знаковен јазик.

Извештај од анализа на мерки за вработување според оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за периодот од 01.01.2017 – 31.05.2017 година

Р. Македонија од аспект на прашањето за намалување на невработеноста се соочува со бројни предизвици. Со цел да се подобри функционирањето на пазарот на труд, да се поддржи отворањето на нови работни места и да се зголеми вработливоста на невработените лица изготвен е Оперативен план за 2017 година со кој се опфатени активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд.

Коалиција на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” Годишен извештај за 2010

Коалицијата на здруженија на граѓани “Сите за правично судење” е мрежа на 17 здруженија на граѓани кoи имаат заедничка мисија: “Следење на почитувањето  на човековите  права и слободи посебно  на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на делување во настојувањето  да се зголеми  нивото на нивното  имплементирање, да се иницираат институционални и правни реформи како и да се врати довербата на граѓаните во судството и другите институции на системот”.

 

Koha për të udhëtuar

Кoha është për udhëtim, udhëtim i cili mund të jetë për biznes ose për kënaqësi. Udhëtimi duhet të jetë i organizuar që të na ofroj relaksim. Udhëtimi më së shpeshti ofron mundësi që të njoftohemi me vende dhe kultura të reja , mundësi për sport dhe kënaqësi. Udhëtoni çdo herë kur keni mundësi dhe kur nuk keni obligime.

Konsumatorët dhe të drejtat e ture gjatë udhëtimeve të organizuara turistike

Udhëtimi jashtë vendit Tuaj të jetesës duhet të Ju paraqet kënaqësi. Prapëseprapë, me rëndësi është ti dini të drejtat e juaja! Në atë mënyrë ekziston besueshmëri e vogël se do të lejoni që t’ju shesin diçka që nuk e keni dashur, e nëse kjo ndodh, do të dini se si të reagoni dhe si të mbroheni!

Konsumatori dhe të drejtat kur blen produkte

Produkte të cilat nuk harxhohen gjatë përdorimit të parë janë, për shembull: këpucë, veshje, stoli, shtroje, qilima, perde, pajisje shtëpiake, mobile etj.
Prej nga duhet të fillojë konsumatori gjatë blerjes së këtyre produkteve?
Nga nevojat e tij, mjetet financiare, të shqyrtojë ofertën, të lexojë deklaratat e produkteve (përbërja, dedikimi etj, për shembull këpucë për shi ose për mot të thatë) me ç’rast mund të përdorë internetin për të parë si janë vlerësuar produkte të caktuara në forume të ndryshme të pavarura.

Kontrata të lidhura jashtë qendrave të tregtimit

Kur do dëgjojme për kontrata të nënshkruara jashtë hapësirave afariste zakonisht na kujtohen kontratat e lidhura në largësi.Me shitjen nga larg nënkuptohen ofrim i mallrave ose shërbimeve me ndihmën e mjeteve të ndryshme të komunikivit me konsumatorin i cili nuk është prezent por me anë të telefonit ose me pagesë ta realizoj blerjen. Këtu bëjnë pjëse shitjet nga katalog, fletë- njoftime të shtypura, materiale reklamuese dhe porosi, telefona, automate e të ngjashëm.

Мониторинг на локална транспарентност на општини

Инфографици

Национален извештај за младинската невработеност во Република Македонија

Граѓанските организации кои работат со младите луѓе во земјите од Западен Балкан вклучени во проектот (Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Бугарија, Грција, Турција и Хрватска) се соочуваат со слични предизвици: недостиг на социјална вклученост, невработеност, корупција во образованието, несоодветни младински политики итн. така што можеме да речеме дека младите претставуваат маргинализирана група во овие општества. Во последните неколку години, вработувањето на младите добива сé поголема важност на националните и глобалните агенди за развој, со оглед на тоа дека глобалната криза со работни места ја зголеми ранливоста на младите во поглед на: поголема невработеност, послаб квалитет на работните места за оние што ќе најдат вработување, поголема нееднаквост на пазарот на
трудот меѓу различни групи на млади луѓе, подолг и понесигурен премин од образование на работа и поголема оддалеченост од пазарот на трудот

Нечесни одредби во потрошувачките договори

Ова се неколку многу важни правила при склучување на договори и во случаите кога има нечесна
одредба во договорот:
– Секогаш внимателно прочитајте ги договорните одредби што се однесуваат на вашите права и обврски
– Договорот мора да биде напишан со едноставен и разбирлив јазик.
– Комуницирајте во писмена форма По писмен пат побарајте дополнително објаснување за било какви
нејаснотии во договорот.

Нечесно пазарно однесување – како да го препознаеме?

Со измените на Законот за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 24/11 од 25 февруари, 2011 година) се создадоа услови за унапредување на заштитата на потрошувачите и воспоставување на подобра конкуренцијата на пазарот.
Со оваа брошура се обидовме да ги приближиме законските одредби кон потрошувачите со што ќе помогнеме за подобра практична примена на Законот и подобра заштита на потрошувачите.

Опасности !!! во храната

Потрошувачите можат да сметаат дека храната која ја консумираат е безбедна доколку опасностите во храната се минимизирани, и таа не предизвикува штетни последици по нивното здравје. За штетна по здравјето на луѓето се смета храната која содржи недозволени штетни материи или недозволени количества на штетни материи, организми или микроорганизми кои под едно заедничко име се нарекуваат опасности во храната. Опасностите во храната предизвикуваат ризици по здравјето на луѓето, кои се манифестираат како акутни и хронични болести. Од тие причини опасностите во храната треба постојано да бидат под контрола

Потрошувачите и нивните права при организирани туристички патувања

Патувањето надвор од Вашето место на живеење треба да Ви претставува задоволство. Сепак, важно е да ги знаете своите права! На тој начин постои помала веројатност дека ќе дозво­лите да Ви продадат нешто што не сте сакале, а доколку тоа се случи, ќе знаете како да реагирате и да се заштитите!

Потрошувачот и неговите права кога купува производи

Производи кои не се трошат при прва употреба се, на пример: обувки, облека, накит, постелнина, теписи, завеси, уреди за домаќинство, мебел и сл.
Од што треба да тргне потрошувачот при купување на овие производи?
Од своите потреби, финансиските средства, да ја разгледа понудата, да ги прочита декларациите на производите (состав, намена и сл., на пример, обувки за дожд или за суво време) при што може да користи интернет за да види како се оценети определени производи на различни независни форуми.

Правата на потрошувачите кои произлегуваат од специфичните договори

Секогаш кога влегуваме во трансакции од областа на прометот на стоки и услуги, кога во овие договорни односи влегуваме за сопствени или потребите на нашето семејство, ние сме потрошувачи. Колку пати се случило да се најдеме во непријатна ситуација, чувствувајќи дека нашите права како потрошувачи се повредени зашто: производот нарачан преку телешоп понудите не изгледал, ниту функционално ги задоволувал перформансите дадени во рекламата;

Правичност за ретки болести

Флаер со клучни препораки за правичност за лицата со ретки болести преведен од флаерот на Европската Организација за ретки болести.

Превенција на современите форми на трговија со луѓе

“Promoting LEADER in Austria for the development and strengthening of LEADER in Macedonia”

Rural development policy is an increasingly important component of the common agricultural policy (CAP). It promotes sustainable development in Europe’s rural areas addressing economic, social and environmental concerns.
Europe’s agricultural policy is determined at EU level by the governments of Member States and is then implemented by them. It is aimed at supporting farmers’ incomes while also encouraging them to produce high quality products demanded by the market and to seek new development opportunities, such as renewable, environmentally friendly energy sources.

Промотивен настан-Кампања Мрдни со прст

Не троши залудно уште една минута, ТИ СИ НА ПОТЕГ да се грижиш за околината и заедницата! Мрднавме со прст на 19-ти јули на градскиот плоштад во Свети Николе, организиравме промотивен МРДНИ СО ПРСТ настан за подигање на свеста за грижа за животната средина, со цел промоција на нашите претстојни активности кои ќе се реализираат во периодот од јули до октомври годинава.

Прва детска амбасада во светот Меѓаши: 20 години за децата

Не беше лесно да се трасира патот на новото светско детско движење во Македонија наречено Прва детска амбасада во светот – Меѓаши. Секако пионерските зафати во промоцијата на детската кауза и најдобрите интереси на децата не секогаш наидуваа на разбирање и допираа до светот на возрасните. Но, ние во Амбасадата Меѓаши втемеливме нови и поинакви вредности. Ја подигнавме јавната свест за значењето и неопходноста од почитување на правата на детето. Проговоривме јавно за многуте проблеми со кои децата се соочуваат. Децата нас не препознаа и ни ја доверија потребата да ги заштитуваме и застапуваме.

 

Резултати од спроведената анкета ,, Фер и правично судење во Р. Македонија” на 489 испитаници во рамки на кампањата ,,Фер е кога е фер за сите”

Целта на кампањата е информирање и промоција за основните права на сите учесници во една кривична постапка, со особен осврт на правото на фер и правично судење предвидено во Уставот на РМ, Европската конвенција за човекови права, како и останатото домашно процесно законодавство. Кампањата имаше за цел да се придонесе кон подигнување на свеста за непристрасноста и независноста на судиите во судските постапки, како и правото на одбрана на обвинетиот во една кривична постапка и да се подигне свеста за фундаменталното човеково право – правото на правично судење и дека сите страни се еднакви пред законот, преку акцентирање на потребата и важноста на правичното судење и апсолутната независност на судот преку почитување на законите без исклучок и нивна примена на сите актери во едно општество.

Rreziqet!!! Në ushqim

Konsumatorët mund të llogarisin në e ushqimit që konsumojnë vetëm nëse minimizohen rreziqet në ushqime,dhe e njëjta nuk shkakton pasoja të dëmshme për shëndetin e tyre.Ushqim I dëmshëm për shëndetin e njeriut llogaritet ushqimi që përmban materie të palejueshme ose sasi të palejuar të dëmshme,organizma ose mikroorganizma të cilët me emër të përbashkët quhen rreziqe në ushqime.Rreziqet në ushqim shkaktojnë rrezige në shëndetin e njerëzve,të cilët manifestohen si sëmundje akute dhe kronike.Nga këto arsye rreziqet në ushqime gjithmonë duhet të mbahen nën kontroll.

Што нудите за мене?

Отворете ги прозорците изработи преглед на понудите на политичките партии за лицата со попреченост, во пресрет на предвремените парламентарни избори 2016. На едно место, јасно и разбирливо се прикажани клучните идеи и предлози на партиите за потикнување на инклузивноста на македонското општество.
Сите 11 партии и коалиции кои ќе бидат на гласачкото ливче на 11 декември беа поканети да ги испратат изборните програми. На поканата одговорија пет. Три други партии, кои настапуваат во пошироки коалиции, исто така, ги доставија програмите.

Sjellja e pandershme tregtare – si ta njohim?

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve („Fl.zyrtare e RM“ nr. 24/11 të datës 25 shkurt 2011vj.) u krijuan kushtet për perparimin e mbrojtjes së konsumatoreve dhe krijimin e konkurrencës më të mire ne
tregti. Në këtë broshurë jena munduar për të sjellë regulat ligjore për konsumatorët
që do të ndihmojmë për zbatimin më të mirë të ligjit në praktikë dhe mbrojtjenë më te mirë konsumatorëve.

Стоп за нечесното пазарно однесување

Пазарното однесување кон потрошувачите од страна на деловните субјекти е секое дејство, пропуст, начин на однесување или застапување, пазарна комуникација, вклучувајќи рекламирање и маркетинг, од страна на трговец, директно поврзани со промоција, продажба или снабдување на производи и услуги за потрошувачите.

 

 

Стратегија за развој на волонтерството во општина Битола 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Стратегија за развој на волонтерството во општина Кавадарци 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Стратегија за развој на волонтерството во општина Тетово 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave në rajonin e Pollogut

Hulumtim mbi të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave në rajonin e Pollogut

Топ 10 начини како да бидете безбедни online како потрошувач

Интернетот ни нуди огромен спектар на можности и избор. Лесно можеме да се поврземе и да комуницираме со семејството и пријателите од целиот свет, да го извршиме нашето неделно пазарување и да го спроведеме плаќањето на нашите сметки со еден клик, заштедувајќи време и пари. Сите овие активности на некој начин ги користат нашите лични информации – нашите информации во банка за да извршиме уплата, нашите слики и коментари, нашите адреси за доставување. Со повеќе податоци за нас онлајн, ризиците од крадење на идентитетот, хакирање, уцена и измама се зголемуваат.

Трговија со луѓе и илегална миграција во Македонија 2009 година

Во рамки на своите заложби, за идентификување на фактичката состојба во судството , преку следење на определен вид на предмети, Коалицијата сите за правично судење, петта година по ред ја анализира работата на судовите при судењето на предметите од областа на Трговијата со луѓе и илегалната миграција. Во соработка со Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство и Одделението за борба со предмети од областа на организираниот криминал и корупција, при Основен суд Скопје 1 – Скопје, беше направена анализа на идентификуваните предмети, кои во периодот на имплементација на проектот се појавија во првостепена судска постапка.

Водич низ претходната кривична постапка

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за фер постапка.

Водич низ управувањето со станбените згради

На 05.08.2009 година, Собранието на Република Македонија го донесе новиот Закон за домување. Законот почна да се применува од 13.08.2009 година со што го замени претходниот Закон за домување од 1998 година (со неговите последователни измени и дополнувања, заклучно со 2007 година), а со Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/10) се направени одредени измени и дополнувања на последниот Закон.

Водич низ законот за заштита на правата на пациентите

Со Законот за заштита на правата на пациентите („Сл.весник на РМ“ бр.82/2008 и 12/2009) се уредува заштитата на правата на пациентите во користењето на здравствената заштита, правата и обврските на пациентите, должностите на здравствените установи и здравствените работници и соработници, општините и Фондот за здравствено осигурување во заштитата на правата на пациентите, постапката за заштита на правата на пациентите, како и надзорот над спроведувањето на Законот.

Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи

Водичот за обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи содржи опис на обврските на граѓанските организации кои произлегуваат од законите со кои се уредуваат даноците и даночната постапка. Водичот има за цел да ги запознае претставниците на граѓанските организации на јасен начин со законските обврски кои тие се должни да ги исполнат како исплаќачи на персоналниот данок на доход како и со правата и обврските во случај на надворешна даночна контрола.

Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

Водичот за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекција на трудот има за цел да ги запознае претставнииците на граѓанските организации на јасен начин со овластувањата и надлежностите на инспекторите на трудот, предметот на надзор како и документацијата која што мора да ја поседува организацијата и да ја приложи по барање на инспекторите.

Водич за соработка помеѓу здруженијата на потрошувачи и институциите за заштита на потрошувачите

Земајќи ги предвид интересите на потрошувачите, Европската заедница ја усвои првата програма за заштита на потрошувачите во 1975 година, преку која се идентификуваа петте основни потрошувачки права, а тоа се: Правото на заштита на здравјето и безбедноста; Правото на заштита на економските интереси на потрошувачите; Правото на надомест на штета; Правото на информирање и едукација; Правото да бидат претставени интересите на потрошувачите.

Volunteering infrastructure in Europe

In Macedonia, a volunteering legal framework was adopted in 2007 (Official Gazette 85/07).
The law on volunteering sets out the basic framework of organised long-term volunteering,
conditions for carrying out volunteer activities, rights and obligations of volunteers and
organisers of volunteering, volunteering contract and keeping record of volunteer activities. The
law recognises volunteering as an activity of interest in Macedonia that contributes to better
quality of life and activates citizens in social life, as well as a tool for development of democratic
society based on equality.

Време за патување

Време за патување, кое може да биде за бизнис и за задоволство. Патувањето треба да е организирано, како би можело да ни пружи релаксација. Патувањето најчесто нуди можности за запознавање со нови дестинации и на различна култура, можност за спортување, уживање. Патувајте секогаш кога имате можност и кога тоа ви го дозволуваат обврските. Зимските и летни одмори, викенд, добар концерт, спортски натпревар, бизнис патување, конгрес, посета на метрополи, далечни дестинации, егзотични дестинации, екстремни спортови итн. Различни се причините поради кои за организирањето на нашето патување можеме да побараме услуга од професионалци, а тоа се вработените во туристичките агенции.