Здруженијата на потрошувачи во континуитет ја анализираат правната рамка во доменот на комуналните услуги, жалбите на потрошувачите, праксата на давателите на услугите кон потрошувачите и работата на надлежните регулаторни тела. Покрај тоа, потрошувачките организации спроведуваат и истражувања за проблемите и задоволството на потрошувачите при користењето на услугите. Стекнатите сознанија служат за подобро информирање на потрошувачите, нивно советување кога се соочуваат со проблеми, како и за да се соберат аргументи за ревидирање на релевантните политики и измена на практиките на давателите на комунални услуги и јавните институции.