Во четвртиот квартал од 2016 година стапката на невработеност на ниво на Република Македонија изнесувала 23,1%5 (1.679.290 вкупно работоспособно население, од кои 950.255 активно население, и 219.148 невработени). На крајот од месец февруари 20176 година,вкупниот број на невработени изнесува 105.416  лица, од кои 6.361 (6 %) се од ромска националност, а од нив 2.411 (38%) се жени Ромки.