Почитувањето на професионалните новинарски стандарди налага, меѓу другото, и почитување на човековото достоинство, одбегнување и осуда, како на говорот на омраза, така и на дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација, родот, здравствениот статус и на припадноста кон одредена маргинализирана група. И според Советот за радиодифузија, „фокални точки за разгледување на нужноста од зголемување на нивото на професионалност во радиодифузијата се дискриминацијата врз различни основи, непочитувањето на човековото достоинство и говорот на омраза“.