Проектот  на  Националната  мрежа  против  насилство  врз жените  и  семејно  насилство „Насилството  врз  жените  и 
медиумите: Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени“,е  имплементиран  со  поддршка  на  програмата  Цивика мобилитас,  проект  на  Швајцарската  агенција  за  развој  и соработка  (СДЦ)  за  поддршка  на граѓанското  општество во  Македонија,  кој  го  спроведуваат  НИРАС  од  Данска,
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од  Македонија  и  Шведскиот  институт  за  јавна администрација (СИПУ).
Општа цел на проектот е унапредување на соработката на граѓанските  организации  и  медиумите  во  насока  на подигнување  на  свеста  кај  пошироката  јавност  за постоење  на  различни  форми  на  насилство  врз  жени, како  и  заеднички  настап  во  процесот  на  застапување  за 
ратификација  на  Конвенцијата  на  Советот  на Европа за спречување и заштита од насилство врз жени и домашно насилство.