Ky raport i vlerësimit është përgatitur për nevojat e projektit Dallimet janë në modë – Promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal , i implementuar në kuadër të Programit IPA për mbështetje të Shoqërisë Civile dhe Mediave për vitin 2014 . Projekti realizohet nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) nga Gostivari në bashkëpunim me “Odën Ekonomike të Maqedonisë Verip- erëndimore” dhe Shoqatën multietnike Florence Nightingale (FN). Qëllimi kryesor i këtij aksioni është “përmirësimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe rritja e demokracisë multikulturore lokale”. Qëllimet specifike të projektit janë: