Во изминатите пет години, а особено од 2013 година до денес, Уставниот суд на Република Македонија
бележи намален број на примени и завршени предмети, намален број на укинати и поништени одредби
од закони и подзаконски акти, намалување на бројот на вработени и непроменети средства во 1 годишниот буџет.