Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Иницијатива за развој и инклузија назаедниците (ИРИЗ) во рамките на проектот “Политики за претприемништво во Македонија за надминување на другоста кон Ромите” изработи анализа на политиките за претприемништво во Република Македонија за надминување на
“другоста” кај Ромите. Од анализата идентификувани се бариери кои придонесуваат до трансформацијата на неформалната трговија во легална форма на работење, а притоа водат до развивање на концептот на “другост”.