Korrupsioni ka një varg të gjërë të efekteve të dëmshme për shoqërinë. Ajo dëmton rëndë demokracinë dhe
sundimin e ligjit, kërcënon cilësinë e jetës, mund të shkaktojë paraqitjen e krimit të rëndë dhe kërcënon sigurinë e të gjithë komunitetit shoqëror.