Qëllimi i udhëzuesit tonë është që të japë një pamje të përgjithshëme,e cila përmbledh informacionin e shpërndarë nëpër faqe interneti të Drejtorive të Komisionit të Përgjithshëm. Nëse ju përdorni udhëzuesin tonë për të identifikuar programme të mundshme me interes dhe pastaj të shkoni në faqen e internetit të përcaktuar, ju do të gjeni më shumë detaje për programet dhe thirrjet për tender, megjithëse shuma varjon nga një drejtori e përgjithshme tek tjetra. Shembuj të tipeve të projekteve të financuara janë të vlefshme në faqet e internetit të disa Drejtorive të Përgjithshme.