Овој учебник е направен за да биде помагало на членовите на Учиме право програмата. Дава осврт на правата на учениците во средните училишта, Уставот на Република Македонија, поделба на власта, Собрание на Република Македонија, создавање закони, Претседател на Република Македонија, Влада на Република Македонија, како работат судовите, Народен Правобранител, локална самоуправа, Универзална декларација за човекови права, Европска конвенција и Европски суд за човекови права. Понатаму, опфаќа човекови права и слободи и нивно објаснување, кривично право, граѓанско право.