Со промените во Кривичниот законик во 2002 година, кога за прв пат се воведе делото Трговија со луѓе, во чл. 418 – а беше внесена одредба за казнување со казна затвор од 6 месеци до 5 години на тој што користи, или овозможува на друг користење сексуални услуги од лице за кое знае дека е жртва на трговија со луѓе.